CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers   tien nieuwe gedichten - 29 februari 2012 


 

AAW KOEJE.

Ik haol (ast zo te paas komt) ng
meej meese (nt as ik) op jaore
aaw koeje t de slot.
Ze zn( d zulde wel begrpe)
al wl honderd keer vertld.
p die harde schf(in mene kop)
wil ik die bewaore.

De jeugd van tiggesworreg snapt
al die verhaole nie.
Die kan den aawe td mar nie begrpe.
Ze zitte meej ene lptp f zon spllekesding p scht
dan meej der dme p d ding te knpe.
Ze hebbe en mobieltjemaoke footoos meej zon ding.
---Is d dan laoter hullie hrinnering?---

Vur men gao ot den aawe td vurbij.
Mar.vur de jeugd moet dieje td ng kome.
Waor zulle zullie asse taageteg zn
ng meej et grtst plezier van kunne drome?
 


 

DE TLLING (2011)


Tis naa al meer as tweeduuzend jaor geleeje
d Joozef meej zen vrouw Merie,
nr Btteljm zn gereeje.
Augustus was toen baos, hij hagget vur et zgge.
As rme meens waarde nie in tl.
(D weete we meejpesaant ok wl)
Tch hadde oe ge bij zn beslte
mar onderdaoneg nir te lgge.

Maria wnde bij Joozef in
(in den bijbel stao; verloofde)
Zij was et die zen hs opdeej
n die zen eete stoofde.
Zn wrkplts die deetie dicht
 n vertok t Naazert
nr Btteljm, n d laag tch,
en hil nd van zen bd.
Maria zaat tn Eezel
n Sint Joozef liep der nffe.
D de rs vur heur hel laasteg was
d zulde wl besffe?

Maria( die opt lste liep)
hagget verkkes slcht
mar teliste kwaame ze dan tch
in Btteljm tercht.
De lozjemnte n kaffees ,
daor mchte ze nie nr binne.
Sint Joozef dcht: Hoe moet d naa.
W moet ik naa beginne?

Dieje naacht hbbe ze geslaope
in en smrreg schaopekot.
n sjuust dieje naacht beviel Maria
van de ZOON VAN GOD.


Epiloog.
 

Tis duuzend keere al vertld
et aawe Krstverhaol.
Mar.hddet al es ot geheurd
in men ge Tilburgse Taol?

 


RECPTIE OP DE TN
 
De irste week naot Nuuwejaor
kome men veule Volkstnvriende
int clubhs dtter  stao aldaor
gezllig bij mekaor.
 
As iederen ontgeput
mekaor de haande heej geschut
dan worret "glas"geheeve:
Op en hel vruchtbaor tnsezoen
n en gelukkig leeve.
 
Wie "schittere"dur afweezighd:
zn de Marokkaon n Turke
.Zitte die ths, n de zuute thee
of waoterpp te lurke?
 
Mne wns is dsset koomend jaor
w beeter integreere.
Wllicht komt et er dan nog es van
dmme dan saome reciepie-eren.
 

--

 
De eerste week van het nieuwe jaar
komen mijn vele volkstuinvrienden
in het clubhuis dat er staat aldaar
gezellig bij elkaar
 
Als iedereen onuitgeput
elkaar de handen heeft geschud
dan wordt het glas geheven
op een heel vruchtbaar tuinseizoen
en een gelukkig leven.

Wie schitteren door afwezigheid
zijn de Marokkaan en Turken.
Zitten die thuis aan de waterpijp
of zoete thee te lurken?

Mijn wens is dat zij het komend jaar
wat beter integreren
Wellicht komt het er dan nog eens van
dat we dan samen recipiren

 DRIEKOONINGE ZINGE.Et schonst, t men hrinneringe,

d was, as knd,...Drie Kooninge zinge.

Ons moeder tgde ons himml op.

n...ztte en krontje op onze kp.

Onze vadder, mkte meej w kurke...

ons, alle drie, z zwart as Turke.

 

Ons Wies was zis, onze Fraans was aacht.

n...ik ging as den oudste, meej.

Zullie kreege ieder ene stallantre.

Want....die ha onze vadder mar tweej.

Ik droeg (vur de snoep ) ons moeders tas.

D moes,..omdk den oudste was

 

Et dichtste bij, wonde ome Fraans.

,n vrderop, ons taante Jaans.

n...wd wg, in de Klosterstraot,

ons taante Wies en ome Graod.

Ons Wies, was taantes peeteknd.

Dus drrom liepe wij zon nd.

 

Soms, kreede ene stver, f ene soe,

n ng en haand vol schmkes toe.

n ollienutjes, mle mppe n

peepermunt n zoute drppe.

n...wrst f koek,f wt ok was....

Tging amml in ons Moeders tas.

 

Verklumpt van kaaw...n muug vant zinge,

wier et td, d we op hs n ginge.

Twas laot....den afstaand die was grot.

n...ik ha al hel lang, hoge nod.

Gelukkig stond daor,en buuke heg ,

daor, hk tch stn te piesse zg.....

 

Irst, kon ik men piemeltje nie vne.

Twas van de kaaw, enen hele klne.

n dan ok ng diejen DrieKooningejas.

n in men aander haand, ons moeders tas.....

Mar...ndeluk was ik tch zo wd....

H, h, Gddaank, d z ik kwt.

 

Mar...tsgekoome in et licht....

Vergeet ik not, ons Moes gezicht.

"W is d hier tch meej die tas....

Ze is himml nat...n stinkt nr plas".

n witte w onze vadder zeej:????

"Gooj hilt geneuk mar in de pleej."

 

Ik bn naa de sisteg gepasseerd

n Gd zij daank not tgeleerd.

Ik dnk  dikkels terug n dieje td.

(D doede agge aawer zt.)

Mar....en van de allerschonste dinge...

D was tch wl......

DRIEKOONINGE ZINGE.

--

't Schoonste, uit mijn herinneringen,

dat was, als kind,...Drie Koningen zingen.

Ons Moeder tuigde ons helemaal op.

En...zette 'n kroontje op onze kop.

Onze Vader, maakte met wat kurken...

ons, alle drie, zo zwart als Turken.

 

Ons Wies was zes, onze Frans was acht.

En...ik ging als de oudste, mee.

Zij kregen ieder ene stallantaren.

Want....die had onze Vader maar twee.

Ik droeg (voor de snoep ) ons Moeders tas.

Dat moest,..omdat ik de oudste was

 

't Dichtste bij, woonde ome Frans.

En verderop, ons tante Jans.

En...weid weg, in de Kloosterstraat

ons tante Wies en ome Graad.

Ons Wies, was tantes Petekind.

Dus daarom liepen wij zon eind.

 

Soms, kreeg je ene stuiver, of ene soe

En nog 'n hand vol schuimpjes toe.

En olienootjes, meele moppen

en pepermunt en zoute droppen.

En...worst of koek,of wat het ook was....

't Ging allemaal in ons Moeders tas.

 

Verkleumt van kou..en moe van t zingen

werd 't tijd, dat we op huis aan gingen.

't Was laat....den afstand die was groot.

En...ik had al heel lang, hoge nood.

Gelukkig stond daar,'n beuken heg.

Daar, heb ik toch staan te piessen  zeg.....

Eerst, kon ik mijn piemeltje niet veine.

't Was van de kou, enen hele kleine.

En dan ook nog die  Driekoningenjas.

En in mijn ander hand, ons Moeders tas.....

Maar...eindelijk was ik toch zo weid....

H, h, Goddank, dat ben ik kwijt.

 

Maar...thuisgekomen in 't licht....

Vergeet ik nooit, ons Moes gezicht.

"Wat is dat hier toch met die tas....

Ze is helemaal nat...en stinkt naar plas".

En weet je wat onze Vader zee:????

"Gooi heel t geneuk maar in de plee."

 

Ik ben nu de zestig gepasseerd

en God zij dank nooit uitgeleerd.

Ik denk  dikwijls terug aan die tijd.

Dat doe je als ge ouder zijt.

Maar....een van de aller schoonste dingen...

Dat was toch wel.....
 

DRIEKONINGEN ZINGEN.
  

De I.F.F.

Als ik savonds (later dan normaal)

nog flink getafeld heb

en ik heb wat sterke dranken ingenomen

dan lig ik eerst nog urenlang

te woelen in mn bed

voor dat ten laatste toch de slaap gaat komen.

 

Dat eten met die sterke drank

 dat gaat dan aan t vergassen.

En als er dan (per ongeluk)

zon gasbel is ontsnapt

dan kan t zijn dat mn vrouw naar adem hapt

en zegt :Sluit t raam eens Piet

ik ruik de I.F.F.

Ze heeft van wat er plaats vind nog helemaal geen besef.

 

Heeft er in Tilburg West

een boer n flinke scheet gelaten

dan is dat weer n reden

om over de I.F.F. te praten.

Er wordt hier heel wat afgeluld

 en de I.F.F. die krijgt de schuld.

 

Zo zie je; Heb je n slechte reputatie

dan val je bij de meesten uit de gratie.

 

--


Ak soves (laoter dan normaol) nog flink getffeld hb

n ik hb w strke draanke ingenoome

dan lig ik irst nog uurelang te wne in men bd

vur d teliste toch de slaop gao koome.

 

D eete meej dieje strken draank, d gao dan nt vergasse.

n asser dan (per ongeluk), zon gasbl is ontsnapt

dan kan et zn d men vrouw nr ssem hapt.

Ze zeej dan:Slt et raom es Piet, ik rk de I.F.F.

Ze heej van wtter pltsvnd, nog hilleml gin besf.

 

Heeter in Tilburg Wst enen boer, en flinke scheet gelaote

dan is d wir en reeje om ,oover de I.F.F. te praote.

Der wordt hier hil w afgeluld, n de I.F.F. die krgt de schuld.

Zo ziede; Hdde en slchte rputaotie, dan valde bij de miste t de graotie.

 


 

MEMENTO HOMO QUIA PUlVIS ES.
GEDENK MENS DAT GE VAN STOF ZIJT.

Ik z gin krske mir wiste haole.
Ik weet tch wl dk  ens tt stof vergao.
D krg ik smrges vruug wl in de gaote
ak in de badcl wir es vur de spiegel stao.

Tis goed d meense wir tt stf vergaon.
We kunne hier nie blve tt in euwighd.
Den ene die gao vruug, den aandere nimt de td.
Ak snaags wir lig te hoeste, dnk ik daor wl es aon.

Hoeget ok wnd f keert, ens wrde gekrimeerd
n gn ze p en vld jouw aase strooje.
D gld vur rm n rk, daorin zmme gelk.
f ge gaot wir in et zaand.nder de zooje.
 


Nuujaorslot.


Ik hb dees jaor ( vur den irste keer),en nuujaorslt gekocht.
Wie witkan ik de Zjekpot daor mee winne.
Ons Lieske vraogt: Pa zde wl bij zinne
Oe kaanse zn toch mar verrkkes kln.
Kzg teege der: Ge zult er nie slcht meej zn.

Enakkem win dan blf ik toch hier wone.
Kgao nie verkasse nr en grtter hs.
Kgao nie vertrkke t de AMAZONE.
Nao al die jaore vuul ik me hier ts.
Kzit n men toffel wl allen te prme.
Dus vraog ik jullie: Wilde vur me dme?
n ik weet et wl: men kaanse zn mar kln.
Mar..gullie zult er k nie slcht meej zn.
         n as ik win.(d moete nie vergeete) dan gmme saome rges lkker eete.
Ist ene grote prsdan sjiek n meej servtjes.
Ist ene klnefriet meej twee kroktjes.
Mar is de prs naa groot of issie kln.
GE ZULT ER HILLEML NIE SLCHT MEEJ ZN.

 

--


Nieuwjaarslot.


Ik heb dit jaar voor het eerst  een nieuwjaars lot gekocht.
Wie weet kan ik de jackpot daar mee winnen.
Ons Lieske zet: Pa, ben je wel bij zinnen.
Je kansen zijn toch maar ontzettend klein.
Ik zeg tegen haar: Je zult er niet slecht mee zijn.
En.als ik hem win,dan blijf ik toch hier wonen.
Ik ga niet verkassen naar een groter huis.
Ik ga niet vertrekken uit de AMAZONE.
Na al die jaren voel ik me hier thuis.
Ik zit aan mijn tafel wel alleen te pruimen.
Daarom vraag ik jullie wil je voor mij duimen.
En ik weet het wel: mijn kansen zijn maar klein.
Maar toch: Jullie zullen er ook niet slecht mee zijn.
En als ik win( dat moet je niet vergeten?
dan gaan we samen lekker ergens eten.
Is het een grote prijs,dan chic met servetjes.
Is het een kleine dan een friet met twee kroketjes
Maar is hij nu groot of is hij klein.
JULLIE ZULLEN ER HELEMAAL NIET SLECHT MEE ZIJN


 


 

Witte wieter dod is?

Leonidas dAsprges.
De md die vond en smrges.

Hij ha veul gld, was nie getrouwd.
Hij leej naa in en hel grot hs
tusse sis plaanke
z stf as en hout.

Leonidas dAsprges.
Hij kwaam prakties nrges.
Hij deej niks as vergaore n ptte.
D is (zg naa zlf) tch van de ztte.

Leonidas dAsprges
wonde in Limburg rges.
Hij lfde soober.stierf hel rk
.ik doeget liever aandersom..
Mar.Leonidas
was dom.


 


 

ALGEMEEN  BESCHAOFD TILBRGS.

Ik worhij wort.zij worre
In de verleeje td wort d: Ik wier.
Asse  daorveur en punt vur mn zon geeve
dan kreeg ik ( op zen hgste) mar en vier.

n et diktee d jaorleks wort gehaawe
hk zlf verschaajene keere meejgedaon.
Ne.schrve d is mene strkste kaant nie.
Maras ik praot, kunde me goed verstaon.

Wil Sterenborg heej alles tgevoogeld.
Hij ztte et ammol ntjes op en rij.
Ik hb er uure op zitte studeere
mar ik kan er nog meej men verstaand nie bij.

Et zal wl n de lngte van men jaore ligge
dk et ammol nie mir zo bevatte kan.
Ik doet naa mar op men ge-wze.
Al maok ik er hier n daor soms wl en ptje van.

n al vn ik dan, d meej d Agemeen Beschaove
Wil Sterenborg en bietje dur gao draove.! ! !
Ge prt n schrft mar zo ge zt gebkt.
Want in et algemen ist zo geleege:
Tis ene ( grote) zot die daor op kkt.


  

N MN VRIENDINNE.

Tis nie verstaandeg, om bij et licht van de maon
as vrouw (in et donker), de wg op te gaon.
Dan stn der sujtte ,op hoeke van straote
n haawe en allenstnde, vrouw in de gaote.

Bij de pin automaot, kkt dan irst om et huukske
want vur dgget wit, hdde en haand in oe bruukske.
Ge kunt beeter ooverdag, de baank binnegaon.
Want daor binne hbbe ze k, zon gldmessien staon.

nas ge dan gepint ht, steek et nie in oe tske
want d trkke ze zoo, van oewen rm aaf ,mske.
Steek et beeter(van meetaafaon), tusse oe tiete.
Ds den biste raod die ge, kunt krge van PIETE.

--
Het is niet verstandig om bij het licht van de maan
als vrouw ( in het donker) de straat op te gaan.
Dan staan er sujetten op hoeken van straten
En houden een alleen gaande vrouw in de gaten.

Bij de pinautomaat kijk dan eerst om het hoekje
Want voor je het weet, heb je een hand in je broekje.
Je kunt beter overdag de bank binnen gaan.
Want daar hebben ze ook zon geldmachine staan.

En.als je dan gepint hebt, steek het niet in je teske
Want dat trekken ze zo van je arm af meske.
Steek het beter van meet af aan tussen je tieten.
Dat is de beste raad die je kunt krijgen van PIETE.