CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME
SPECIAAL
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
BRABANTS

Print Pagina


 

11 januari 2007

 

 Folders in de bus......

 

De folders, de blaadjes, de briefjes de boekjes.

't Papier dat maar steeds in de bus wort gestopt.

Wordt meestal door mij, ( al of niet ongelezen )

dezelfden dag nog in de groenbak gedropt.

 

Wat moet je toch doen, met al die reclame.?

Geen sterveling die, daar wat wijzer van wordt.

Want...als ge die zakenlui wel wilt geloven

dan komen wij allemaal nog heel wat te kort.

 

Ze gaan aan die spullen, nog heel wat verdienen.

't Is haast voor niks, of de helft van de prijs.

En elke week wordt 't al weer goeiekoper.

Maar...als ge dat gelooft, ben je echt niet goed wijs.

                                                           

                                                             De Middenstand kan dan wel flink concurreren.

Maar intussen dan maken ze elkaar kapot.

ALs wij met z'n allemaal flink consumeren

dan blijven ze voorlopig nog wel buiten schot.

 

Als...wij met z'n allen, die zakenlui steunen.

En kopen als gekken, ( dat willen ze dus ).

Dan rijden ze straks weer, met sleen van auto's.

En...ligt er nog twee keer zoveel in de bus.

 

 

RECLAME

 

De folders, de blaoijke's,

de briefke's de buukske's.

't Papier d mar steeds in de bus wort gestopt.

Wort mistal dur mn, ( al of nie ongeleeze )

dezelfden dag nog in de gruunbak gedropt.

 

W moete toch doen, mee al die reclaome.?

Ginne strveling die,

daor w wzer van wort.

Want...agge die zaokelui wl wilt geleuve

dan kome wij amml nog hil w te kort.

 

Ze gn n die spulle, nog hil w verdiene.

't Is hst vur niks, of de hlft van de prs.

n lke week wor 't al wir goeijekoper.

Mar...agge d geleuft,

zde cht nie goed ws.

 

De Middestaand kan dan

wl flink concureere.

Mar intusse dan maoke ze mekaore kepot.

As wij mee z'n allemaol flink conzumeere

dan blve ze vurlopig nog wl bte schot.

 

As...wij mee z'n alle, die zaokelui steune.

n kope as gkke, ( d wille ze dus ).

Dan rije ze strak wir, mee sleeje van auto's.

n...leet er nog tweejkeer zveul in de bus.