CuBra

INHOUD VAN BEERS
HOME

Print Pagina


Piet van Beers presenteert 

de gedichten van Lechim

 


Sjel201

 

Wrme ks...

 

Ons Sjaan ztte de tffel klaor

meej brod n worst n ks

Ons Sjefke trok zen nuske op

n zeej toen gews:

"Et zal de schuld vant weer wl zn

want et is vuls te het,

mar dieje ks - d ziede toch

stao hillemaol int zwet.'

Tis gk, maar ons Sjaan die wier nie kaod

ze laachte der is meej

Wsse toen zeej vergeet ik not

hoe kwaam ze opt iedee?

'Gin wonder d dieje ks zo zwit

hij leej toch op oew brd.

W zodde gij doen agge wiest

dgge opgevreete wort.

 

Lechim

 

Warme kaas.

 

Ons Sjaan zette de tafel klaar

met brood en worst en " kaas"

Ons Sjefke trok zijn neusje op

en zei toen eigenwijs:

"Het zal de schuld van het weer wel zijn

want het is veel te heet

maar kijk, die kaas, dat zie je toch

staat helemaal in t zweet."

Het is gek, maar ons Sjaan die werd niet kwaad

ze lachte er eens mee.

Wat ze toen zei vergeet ik nooit

hoe kwam ze op het idee.?

"Geen wonder dat die kaas zo zweet

hij ligt daar op je bord.

Wat zou jij wel doen als je wist

dat je opgegeten wordt."

 

===michel===

 

sjel202

 

De Todkrmer

Ik sjouw meej men krke,dur de schnste stad vant laand

smndags op de Hoeve n frdags wir int zaand

Ik hb mn klaante grot n kln amml in mene zak.

Die straot d is en goeie, mar d die ds kaole Kak...

Saoterdags dan ist vur mn aaltij et grtste fist

Dan doek nog meer as aanders, meej den haandel rg men bist

Ik wrk dur de week veur eete,n d die ik meej plezier

mar saoterdags ist aanders,want dan wrk ik vur men bier.

Hdde gij soms nog rges, w aawe rommel staon?

Gift oe adrs dan koom ik mrrege, wl efkes bij oe aon.

N, jou bedoel ik nie mevrouw, d witte ommers bist

Irgiestere z ik tch bij jou, ng n de deur gewist.

Of dchte gij d ik oe naa, daor al niemir van kn?

Nou den zdder glad nffe, dan witte nie wie ik bn

Ge wit tch zeeker ok ng wl, wgge toen ht gezeej:

Agge w aawe rommel wilt, nimt dan mene meens mar mee.

 

LECHIM.

 

De voddenman.

 

Ik sjouw met mijn karretje door de schoonste stad van het land.

s Maandags op de Hoeven en op Vrijdag in t Zand.

Ik heb mijn klanten groot en klein allemaal in mijn zak.

Deze straat dat is een goeie, maar die andere kale kak.

Zaterdag dan is het voor mij altijd het grootste feest

dan doe ik met de handel meer als anders nog mijn best.

Doordeweeks werk ik voor mijn eten en dat doe ik met plezier

maar zaterdag is het anders want dan werk ik voor mijn bier.

Hebt u toevallig ergens nog wat oude rommel staan

geef je adres dan kom ik morgenvroeg wel even bij je aan.

Nee, u bedoel ik niet mevrouw, dat weet u immers best

eergisteren ben ik nog bij u aan de deur geweest.

Of dacht u echt dat ik u daar nu al niet meer van ken?

Nu, dan bent u er volkomen naast, en weet niet wie ik ben.

U weet toch zeker ook nog wel wat u mij toen hebt "gezeej"?

Als je wat oude rommel wilt, neem je mijn man maar mee.

 

====================

 

Sjel203

 

Wir in de burrie

 

Ziezo, ge hgget wir gehad

de vrije td is tne

Ge ziet gin Fraanse brge mir

gin Spnse zon mir schne.

Oe kffers hdde tgepakt

de zwmpakke gewaasse

Naa zuldoe ge nt gerel

wir aon moete gn paasse.

Al zde brn as witte mik

d doe niks mir terzaoke

Ge zult oew weekgld vur en jaor

wir waor moete gn maoke.

Ginne Garson die n oe vraogt:

"Voeleevoe ng w currie?

Mar enen baos die smrges roept:

alle brur, in de burrie

 

Lechim

 

Weer in het gareel.

 

Zie zo, je hebt het weer gehad

de vrije tijd is uit.

Je ziet geen Franse bergen meer

geen zon meer op je huid.

De koffers zijn weer uitgepakt

de zwembroeken gewassen.

Nu moet je weer in het gareel

en je aan moeten gaan passen.

Al ben je bruin als wittebrood

dat doet niets meer ter zake

Je zal je weekgeld voor een jaar

weer waar moeten gaan maken.

Geen garson die je nu nog vraagt

"voeloevoe nog wat curry?"

Maarenen baas die s morgens roept:

Allee man.in de "burrie".

 

===michel===

 

Sjel204

 

Wrrom z d nie meuge ?

 

Ik zie, kz nie den enigste

die ts en schrtje draogt

Dees week isser ene jonge meens

vur huushaawster geslaogd.

Int kooke, braoie n z meer

haolde hij prs n preemie

n kreg meej glaans toen et brevt:

Spienzzie-akkedeemie.

Hij zeej: Int irst viel et nie mee,

allen tusse die griete

want ofk iets ha gedaon of nie

ik moest aaltij besniete

Maar ik kwaam nao verlop van td

zuutjesaon in de graosie

D moes k wl in deeze td

van de immansiepaosie.

 

============

 

Waarom ze dat niet mogen.

 

Ik zie, ik ben niet de enige

die thuis een schortje draagt.

Deze week is er een jonge man

voor huishoudster geslaagd.

In koken braden enzovoort

haalde hij prijs en premie.

en kreeg met glans toen het brevet

van de Spinazieacademie .

Hij zei: In het eerst viel het niet mee

alleen tussen die grieten

want of ik iets had gedaan of niet

ik moest het altijd besnieten.

Maar ik kwam na verloop van tijd

stilaan toch in de gratie.

Dat moest ook wel in deze tijd

van de emancipatie.

 

===lechim===

 

Sjel205

 

VAT DE FIETS

 

"Gao meer fietse, ds gezond"

leesde in alle kraante.

De baoze van et fietsfebriek

zuuke zo nuuwe klaante.

Den Drik kcht er ok en n zeej:

"Naa gaok vort smrges toere.

tis goed vurt hart n hlpt ok oe

kondiessie op te voere"

Meej Pinkstere trapte ie frd

van hs in alle vruugte,

mar nao en ketierke zaag ie prs

n hgde van de muugte.

Op en terraske langs de wg

ging ie zitte bekoome

n saoves is ie zonder fiets

meej ene taksie tsgekoome. ..

 

Lechim.

 

Neem de fiets.

 

Ga meer fietsen, dat is gezond

lees je in alle kranten.

De bazen van het fietsenfabriek

zoeken zo nieuwe klanten.

Den Drik kocht er ook een en zei:

Nu ga ik voortaan toeren,

het is goed voor het hart en het helpt ook nog

je conditie op te voeren.

Met Pinksteren trapte hij heel trots

van huis in alle vroegte.

Maar na een kwartier al zag hij paars

en hijgde van de "moegte".

Op een terrasje langs de weg

ging hij zitten bekomen.

Die avond is hij zonder fiets

met een taxi thuis gekomen

 

===michel===

 

Sjel206

 

Zaoleg Nuuwjaor

 

Wir ging en jaor n ons vurbij

vol haot n nd... n w doen wij?

Zo blve durgaon, stf n star

meense, en Zaolig Nuuwjaor war.

Och j, en jaor d duurt mar krt

wie wit oft strak nie beeter wrt,

D hoope we dan saome mar,

meense, en Zaolig Nuuwjaor war.

Tgao slcht, mar j we lve ng

waorveur dan dieje kopzrg tch?

Al worret strak k ng z bar

meense, en Zaolig Nuuwjaor war.

Gao naa nie zitte, kop int zak

bekk et is op oe gemak

schaai t meej alt geharrewar

Meense, en Zaolig Nuuwjaor war.

 

Zalig Nieuwjaar.

 

Weer ging een jaar aan ons voorbij

vol haat en nijden wat doen wij?

Zo blijven doorgaanstijf en star?

Mensen een Zalig Nieuwjaar war.

Ach ja, een jaar dat duurt maar kort

misschien dat het dit jaar beter wordt.

Dat hopen we dan samen "mar"

Mensen een Zalig Nieuwjaar war.

Het gaat slecht, maar ja we leven nog

waarom dan ook die kopzorg toch.

Al wordt het straks ook nog zo bar.

Mensen een Zalig Nieuwjaar war.

Ga nu niet zitten, kop in het zak

bekijk het eens op je gemak.

Schei uit met dat geharrewar.

MensenEen Zalig Nieuwjaar war.

 

===lechim===

 

Sjel207

 

Ze maoken et vort wl van aaier

 

In vruuger td ha iederen

w nuus aon meej de Paose.

of dt naa lije kos of nie

twas alleml Jan Klaosse.

Tiesje krg en nuu visje aon

van tgetrokke skke.

Merieke ha en maanteltje

t en van oopoes rkke.

Der wier gepaast, genaoid, gebraaid

al kosse ze niks kope.

iederen die wotter toen hel fred

as Paosblom bij gn lope.

Naa heej Jan Rap en zene maot

gld vur kleekes n vur pakke

mar w hbbe de miste aon...?

en spkerbroek vol plakke.

 

Lechim

 

Ze maken er wat van.

 

In vroeger tijd had iedereen

wat nieuws aan met de "Pasen".

Of het nu lijden kon of niet

het was allemaal Jan Klaasen.

Tiesje kreeg een nieuw vestje aan

van uitgetrokken sokken

Marietje had een manteltje

uit een van opoes rokken.

Er werd gepast genaaid gebreid

al konden ze niets kopen

eenieder wou er toen heel trots

als Paasbloem bij gaan lopen.

Nu heeft Jan Rap en zijne maat

geld voor kleedjes en voor pakken.

Maar wat hebben de meesten aan?

Een spijkerbroek vol plakken.

 

===michel===

 

Sjel208

 

Zen vak al gekooze....

 

Kln Kriesje ging en week nr school

toen haj et al bekeeke.

Moeder. zeej - ik schaai er mee t

ik blf daor gin zis weeke."

Hullie moeder heej toen geprebeerd

om em w op te porre,

Mar mnneke, agge nie leert

kunde laoter niks worre."

Mar Kriesje was zo stom ng nie

n zeej: Gij ht goei praote,

veul leere d dient nrges veur

d hk wl in de gaote."

Want ak en jaor of twintig z

veul grtter n w breejer,

dan wor ik nt as onze paa

gewonwg mar WeeWee-er."

 

LECHIM

 

Zijn vak al gekozen.

 

Klein Christje ging een week naar school

toen had hij het al bekeken.

Moeder( zei hij) ik stop er mee

ik blijf daar geen zes weken.

Zijn moeder heeft nog geprobeerd

om hem wat op te porren.

"Maar manneke, als je niet leert

kun je later ook niet "worre".

Maar Chrisje was zo stom nog niet en zei:

Jullie hebben mooi praten

veel leren dat dient nergens voor

dat heb ik wel in de gaten.

Want als ik een jaar of twintig ben

wat groter en wat "breejer"

dan wordt ik net als onze Pa

gewoonweg A.O.W. er.

 

===michel===

 

Sjel209

 

Z zmme ammol

 

Jaon, hddet knntje al bestld?

of zdet wir vergeete?

W moette we vant aaw int nuuw

in godsnaom dan wir eete?"

Merie hdde al ene kalkoen

n en fls rooje wn?

want strak moet er bij ons

meej aauwejaor wl iets lkkers zn."

Zo praote ze hier deur vur deur

z gaaw ast nuujaor wrt.

Want in ons laand komt er gin meens

eete n draank tekrt.

In Biafra n in Vietnam

daor is honger, wort gemoord.

Wie dnkt daor aon vant aaw int nuuw??

We kaorte ongestoord

 

LECHIM

 

Zo zijn we allemaal.

 

Jan, hebt je het konijntje al besteld

of ben je dat vergeten.?

Wat moeten we, van het oud in het Nieuw

in Godsnaam dan weer eten.?

Marie die had al een kalkoen

en een fles rode wijn

want straks bij ons

als het Nieuwjaar is

moet er iets lekkers zijn.

Zo praten ze hier deur voor deur

als het weer Nieuwjaar wordt.

Want in ons land komt er geen mens

eten of drank te kort.

In Biafra en in Vietnam

wordt geplunderd en gemoord.

Wie denkt daaraan van het oud in het Nieuw.

We kaarten rustig voort.

 

===michel===

 

Sjel210

 

ZONNEBRAAND

 

Jozeeke ha de vleeje week

enen Biekenie gekreege

Ze ha nettuurluk meet goei weer

veul in de zon geleege.

Mar ze hatter ginnen rreg in

d die zo fl zo schne

ze kreeg op deren onderkaant

en haffel forse blne.

Ze kan nie ligge of nie staon

gin kleere mir verdraoge

der bruur zit heur den hillen dag

lkker op stang te jaoge.

Hij zeej: 'Gaoper, w doede ok

zo half-blot meej die hitte

ge wit toch as goew bille braand

motte op de blne zitte.'

 

LECHIM

 

Zonnebrand.

 

Jozeeke had vorige week

een bikini gekregen.

Ze had natuurlijk met goed weer

veel in de zon gelegen.

Mar ze had er niet aan gedacht

dat die zo fel zou branden.

Nu staan de blaren op haar rug

haar benen en haar handen.

Ze kan niet liggen en staan,

geen kleren meer verdragen.

Haar broer zit haar de hele dag

nu flink op stang te jagen.

Hij zei: Gaper wat doe je ook

zo half bloot met die hitte,

je weet toch als ge je billen brand

moet je op de blaren zitten.

 

===michel===