CUBRA HOME

INHOUD MIDDENSTAND

INHOUD SMARIUS

 

 
Klachten over de opzet van de wedstrijd
Het was uiteraard niet heel eenvoudig gemaakt om alle woorden te verzamelen die op het wedstrijdformulier moesten worden geplakt. Daarover deed een aantal inzenders zijn beklag, zij het vrolijk -- om toch nog een kans te maken, en ook vaak in rijmende vorm.
 

 

Geachte Heren.

Dat was me wat met Uw prijsvraag. O, laat ik de jubilerende firma eerst eens van harte gelukwensen met "het goud". 't Is niets geen wonder dat U het zo lang hebt uitgehouden. 't Eerste woord wat onze eenjarige spruit 's-morgens zei, was: "Koeke". Dan kreeg ze een beschuit. Ik wil U daarvan een stukje historische geschiedenis vertellen.

Er was eens een bakker en die verkocht Smarius-beschuit. Die bakker leverde medio '49 behalve brood en beschuit ook nog gratis een zestal papieren, welke door de dames des huizes met intense belangstelling zijn gelezen. Nu moet U weten, dat m'n schoonouders en m'n zwager en ik in hetzelfde grote huis wonen, dat bij zijn geboorte de doopnaam "De Marsch" ontving, doch bij het grootste deel der buurtbewoners "'t Kasteeltjen" wordt genoemd.

Nu dan, toen ik op die bewuste warme dag op 't Kasteeltjen kwam, had m'n vrouw nieuws en daarbij een hoogrode kleur. Dat had ze misschien wel van de warmte, doch dat heeft ze ook wel als ze nieuws heeft. Maar ik vond het niets geen bijzonders. De enkele mededeling dat ze gingen meedoen aan een "opplakwedstrijd" zoals ze dat noemde ontlokte mij de vraag: En verder geen nieuws? Toen was ze een beetje gepiqueerd.

Al ras bleek het maar al te waar te zijn en ik meende te denken: "Die goochemers bij Smarius hebben 't wel bekeken." Eerst kwamen de kinderen aan de beurt. Die moesten in 't vervolg beschuitpap eten. En toen werd ik 't slachtoffer. Ik had eerst nog de keus; stilzwijgend werd de rol beschuit voor m'n neus gezet. Nu ben ik daar wel een liefhebber van en vaak liet ik me niet onbetuigd. Maar op 'n goede dag stond er 's-morgens ook 'n bord beschuitpap op mijn plaats. Plotseling vond mijn ega dat ik er zo slecht uitzag en dat ik zo hard moest werken en ze had maar eens gedacht… en denk eens aan die duizend gulden, jongen, of die radio! En "de jongen" at beschuitpap. En 's-avonds beschuit met suiker!

De eersten die tegenstand boden waren de kinderen. Die zitten niet zo gauw onder de plak. Ik heb toen hun voorbeeld maar gevolgd. Resultaat: geen beschuitpap, maar 's-middags bij de thee 'n beschuitje. Ik informeerde eens heel voorzichtig bij mijn schoonvader en zwager… we waren broeders in 't zelfde lot. Die kregen zelfs een beschuitje mee naar 't kantoor.

En intussen groeiden de letters op de circulaires. Op 3 stuks na had m'n vrouw ze compleet. "Die", "moeten" en "zijn" ontbraken op 't appèl. Zeer veel malen heb ik deze drie woordjes moeten horen en ze zijn indentiek met 't woord beschuit. Je zal ze niet gemakkelijk vergeten. En wanneer de bakker weer een rol verkocht, werd eerst bekeken of een van de 3 gewraakte woordjes er in voorkwamen.

Toen kwam de klap op de vuurpijl. Je moest nog dichten ook. En niet zo'n kinderachtig ding, hoor, kreeg ik te horen, iets wat raak is, wat inslaat, wat treft… De rest van ons genoeglijke onderhoud zal ik U niet vertellen. Ik heb net zo veel verstand van dichten als m'n grootje van hot jazz en ik heb daarom de circulaire nog eens grondig doorgelezen. Met grote vreugde kwam ik tot de ontdekking dat 't geen gedicht behoefde te zijn, doch ook iets anders. Daarom dit verhaaltje.

U geloofd mij toch niet, als ik verklaar dat ik ruim 10 pond ben aangekomen, en dat ik ongetwijfeld overtuigd ben, dat Smarius-beschuit dat op z'n geweten heeft. Toch is 't eerlijk waar!!

En nu nog – onder ons – een welgemeende raad: Wilt U Uw omzet ten minste één jaar nog vergroten, geef m'n vrouw dan een prijsje; zij zal haar best blijven doen.

Nu, geachte jubilares, ik ben aan 't eind van m'n verhaal. Tot de volgende 50 jaren. Dan is tenminste zo'n zelfde prijsvraag van mijn kant van harte welkom in verband met de mogelijke toestand van mijn gebit.

 

M.H.

Enkele maanden geleden schreef ik U een brief dat ik een volgeplakte brief verloren had, met de spreuk er bij vermeld die wij er met inkt er onder hadden geschreven. Wij hadden U gevraagt hier een klein antwoord over terug te schrijven of U hem soms door een ander gestuurd had gekregen. Het stond ons dan ook ten zeerste verbaasd voor zo een firma niets van U hebben te mogen vernemen. Hier bij zenden wij een volgeplakte brief met de spreuk er onder, en nog bijna een volgeplakten met de losse nummers erbij ten teken dat wij toch een grote verbruiker zijn van U product. Mocht U soms twijfelen aan ons vorige schrijven. Dan kunt U om inlichtingen gaan bij de Wed. v. Wees Schalken in de Schoolstraat 21, Kaatsheuvel.

 

Mijne Heren,

Tot op 't laatste tijdstip toe heb ik de woorden uit de verpakking van Uw producten gespaard. De grootste tegenslag, die ik hierbij had, was: dat ik n.l. geen gelegenheid had, om mijn dubbele woorden met andere te ruilen, zodoende kwam ik 2x 't woord "van" tekort. Uw producten zijn prima en ik als reiziger die Uw producten verkoopt voor de Nijmeegsche Groothandel kan niets als lof erover uitlaten.

Alleen zou ik U dit nog even willen voorstellen. Als U eens wat reclame maakte in tijdschriften, krant of bioscoop, dat de consumenten 't woord Smarius ook eens vaker zien.

Mijne Heren, mag ik U dan bij deze feliciteren met Uw gouden feest en wens ik U 't beste toe in de toekomst.

 

Mijne Heren,

Ingesloten zend ik U de prijsvraagcirculaire met de drie door mij volledig volgeplakte slagzinnen + een rijm over Uw artikelen + een slagzin, betrekking hebbend op Uw beschuit.

Verder zend ik nog twee prijsvraagcirculaires, waarvan de slagzinnen helaas nog niet zijn volgeplakt. Ik zend U deze echter ten overvloede om aan te tonen, dat ik vooral van Uw beschuit een goede verbruikster ben.

In de hoop dat mijn verzamelen met succes beloond wordt, teken ik in spannende afwachting.

 

Geachte Heeren,

Hierbij zend ik aan U de circulaire van Smarius' prijsvraag. U zult wel bemerken dat er een woord aan ontbreekt, dat is dus onzerzijds een teleurstelling, maar wij hopen dat U deze circulaire niet terzijde zult leggen, gezien het feit, dat onzerzijds alles gedaan is om de circulaire volledig in te zenden, hetgeen blijkt uit de 50 woorden hierboven beplakt, temeer daar ons gezin slechts uit 3 personen bestaat, en de afname van Smarius producten onzerzijds wel zeer bevredigend is te achten.

Hopend op U welwillende medewerking.

 

Het is mij tot mijn spijt niet gelukt de drie zinnen gevuld te krijgen. Maar zoals U wel zult bemerken hebben wij veel gebruik gemaakt van Uw overheerlijke producten. En dit zullen wij nog lang doen en ook steeds bij een ieder aanbevelen. Doch de woordjes die ik over heb sluit ik hierbij in.

 

M.H.

Gaarne hadt ik de drie slagzinnen vol gemaakt, wel heb ik nog een doosje met woordjes maar er komt niet een van in voor, ook een kast met koek en al Uw artikelen maar nergens van in. Ook niet te ruilen met andere dames.

Hoe kan dat??

 

Mijne Heren,

U zult wel enigszind verwonderd zijn dat ik, ondanks de gevraagde zinnen niet allemaal zijn volgeplakt, toch de prijsvraag ingestuurd heb. Dit heeft de volgende oorzaak. Ik heb steeds Smarius producten gehaald. Van beschuit gemiddeld 3 rollen per week. (Dit kunt U bij mijn kruidenier H. v.d. Schoof Julianastraat alhier gerust navragen.) Desondanks heb ik geen volledige zinnen kunnen opplakken, daar ik heel dikwijls de zelfde woordjes kreeg en daar het volgens mijn inzicht bij U toch niet direct te doen is om die verschillende zinnen op te plakken maar wel om andere reden, heb ik de prijsvraag toch maar ingestuurd in de hoop dat U het rechtvaardige van dit besluit zult inzien.

Hopende dat U mij met deze prijsvraag zult laten mededingen teken ik met de meeste hoogachting.

Oosterend Texel, 22 Dec. 1949

 

M.H.

Gaarne zou ik aan Uw Gouden Prijsvraag deelnemen. Tot mijn spijt was echter in Sept. de Heer A. Timmer al uitverkocht in Smarius producten. Toen aan Uw fabriek geschreven en bericht terug ontvangen dat U den Heer Halsmuller zou berichten. Van deze bericht ontvangen dat ik me nogmaals bij de Heer Timmer moest vervoegen echter gaf hij geen Smarius adres van Den Burgh op, waar ik toch om had gevraagd. Timmer was echter met een paar weken weer uitverkocht en heeft ook nadien nimmermeer Smarius producten gekregen.

Zoodat ik geen enkele slagzin heb kunnen volkrijgen, daar ik ook met niemand heb kunnen ruilen daar ik geen enkele Smarius gebruiker wist. Anders had ik de slagzin vol kunnen krijgen. Ik heb thuis nog slechts twee woordjes Smarius en het woord "dat", dat ik niet op heb kunnen plakken daar die al volgeplakt waren.

Aan Den Burgh nog in vier winkels naar Smarius producten gevraagd maar geen succes. En daar we een Smarius winkel niet konden vinden, heb ik tot mijn spijt geen woordjes meer kunnen verzamelen.

Nu hoop ik toch dat ik nog aan de prijsvraag deel mag neemen, daar ik 9 woordjes heb in totaal, en dat Uw slagzinnen 11, 8 en 7 woordjes zijn. Zou ik niet deelnemen dan kunt U evengoed vrij beschikken over de versjes en de slagzin.

Verder nog mijn felicitaties met Uw Gouden Jubileum.

 

PS Natuurlijk wil ik niet meedingen naar de hoofdprijs, wel gaarne naar de mindere prijzen.

 

Geachte Heren,

Eerstens mijn oprechte felicitaties bij het 50 jaar bestaan van Uw zaak. Voorlopig er maar weer 50 bijtekenen vind U ook niet?

Ik wil er nog even bij vermelden dat ik veel double's weg gedaan had, daar ik niemand wist waar ik mee ruilen kon. Ook ben ik gedupeerd geweest daar mijn kruidenier (Zwaluw) geen artikelen van U meer verkocht. Dit heb ik U voor een poosje geleden geschreven. Daarna heb ik een vertegenwoordiger bij mij op bezoek gehad. Die heeft mij nu een adres gegeven, Steene, Hillevliet. Deze Heer zei dat ik de double's er maar bij moest doen die ik over had. Dus heren ik hoop dat het lot mij gunstig is. Blijf ik met hoogachting Uw klant van Smarius producten.

 

Heb je 26 woordjes bij elkaar

dan heb je 3 slagzinnen klaar

Alleen was 't niet fijn

dat alle woordjes verschillend zijn

En al at ik extra veel beschuit

Kwamen er toch dikwijls dezelfde woordjes uit

Aan 't ene kwam je maar niet aan

En 't andere had je al wel 6x staan.

Dus doe ik er de losse woordjes ook bij

Want 't is nog 'n flinke rij

Beste Jury wil toch niet vergeten

Ook van de losse woordjes heb ik de koek en beschuit gegeten.

 

Eindelijk zo ver gekomen dat ik mijn nachtmerries en dromen

ben te boven gekomen.

Van maandag tot zaterdag van Smarius beschuit eerlijke pap

de beschuit was fijn, maar we miste nog "zo" en "dat".

St. Nicolaas was dit jaar ook een bezonder fijne baas

hij bracht ons overvloedig machtig fijne speculaas

Elke dag eerlijke Smarius koek er bij

Maar ik was toch blij toen mijn vrouw zij

"zo" en "dat" is er bij.

Van blijdschap mijn nachtelijke bestaan

aan het tekenen gegaan

Zend die hierbij in,

en droom verder van Smarius heerlijke beschuit, speculaas, koek en Prijsgewin!

 

Dieven hebben laatst bij mij ingebroken

Da's helemaal niet gelijk het hoorde

't Was net of ze 't hadden geroken

Ze vonden ook Smarius' prijsvraagwoorden.

 

Van koek en beschuit hebben ze fijntjes gegeten

Daar waren ze echter niet voor gekomen

Wel hebben ze donders goed geweten

De waarde der woorden die zijn meegenomen.

 

Als ik nou eens een prijs kon behalen

Dan zou dat iets kunnen goed maken

Van wat ze mij 's nachts ontstalen

Die brutale langvingerige snaken.

 

We gaan maar door met lekker te eten

Van Smarius' koek en beschuiten

Het inbraak-leed is dan weldra vergeten

En we houden voortaan de schelmen maar buiten.

 

Wij eten veel Smarius koek en beschuit

Maar de zinnen krijg ik er niet uit.