INHOUD AUDIO INTERVIEWS
INHOUD WTT
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

 

Tilburgse dialectsprekers - genterviewd in 1978-1980

Aflevering 3 - Interview met de heer Jolen

Transcriptie en samenvattingen: Hans Hessels

Datum opname: 1978

 

Genterviewden:  De heer Alfonsus Franciscus Dionysius Jolen

 

Geboortedatum: 21-12-1892

 

Woonachtig: De Kievitshorst, kamer 43, parterre, afkomstig van Korvel

 

Beroep: sigarenmaker

 

Onderwerpen:

Sigarenmaker, Jood van Leeuwen, sigarenfabriek Velazquez Reusel, Acht Zaligheden, staking en bond, sigarenfabrikanten Isidor Aarts en Majoie, sigarenpuntjes, matteren en stoffen, snuf, fraters en missie, sigarenbandjes, droogkamers, cederhouten kistjes, thuiswerker Kiske van Hest, familie Majoie, spulsnte, loon in natura, de bond, vliegtuiglanding Gilze-Rijen (Riel), boerke de Bont, harmonie Echo des Montagnes, overlijden, van Dooren-Dams, St. Job, wandelstok snijden, de mobilisatie, slootspringen, sportmedailles, Jan Jk, Piet Stam(p)s, volks-/straatspelletjes (ge vf, beugele, stintjes lgge/goje/kltse), dr. Schrder en frater Matthaeus, lijfstraf, zangfrater, schoolreisjes, theetuinen, de conferentie (armenbedeling), schoenmaker Jan van Arendonk, ziektes als pokken en tering, maaltijden, bioscoop Devenijns, de witte bioscoop, Sanneke Haans, vinkenslag, vogeltjes vangen, duivensport, doffers en hoorens, duivenvluchten

 

Bijzondere Tilburgse woorden:

sniete (=snitten =oogsten); haaj (=heide, ook: woeste grond); stffe, matteere (=matteren=sigaren met sigarenstof behandelen om de kleur en het uiterlijk te verbeteren); drgkaomer (=droogkamer (voor sigaren)); Mazjwa (=Majoie; grote sigarenfabriek in Tilburg van de familie Majoie); toeswiet (=onmiddellijk=toute de suite (Fra), toetswiet zal ook voorkomen)); fiela (=villa); kaoje (=iemand met een slecht karakter); spulsnte (=lett. speelcenten = zak-, drinkgeld); gespandeerd (=van spandeere, spndeere = uitgeven (van geld en/of goederen)); min (=nog niet volwassen); tnder (=tuinder); Giels (=Gilze); bkkese (=bekkens = slaginstrument); hrmenie (=harmonie); dodskp (=doodshoofd); nppe (zie textiel); plgrim (=bedevaart); moobeliezaasie (=mobilisatie (bij oorlog)); de Laaj (=riviertje de Lei); kompjie (=compagnie); ojeejao! (uitroep=  +/- met gemak); infentrie (=infanterie); ne (= verkorting van ene); mitje steeke, ge vf, beugele, stintje lgge/goje/kltse (straatspelletjes); leuwke (=kop of kruis (=afbeeldingszijde) van een muntstuk); bbers (ook bberes, ppers, etc=kop of kruis van een muntstuk); schefaon (=schuins); flak (=vlakbij, dichtbij); alloewl (=alhoewel); gemakke (=iemand met makkelijk karakter); plangeske, plangske (=plankje); zangfraater (=frater die zangles geeft); stkske (=stokje); teejtn (=afspanning met theeterras en speeltuin); gladjaanus (=glad persoon); aawlui (=ouders); konfernsie (=vereniging, hier armenbedeling); schurmikske (=scheurmik); toer (=keer, beurt); pkke (=pokken); trring (=tering); sevoje kol (=savooi kool=uit Savoye, Fra); de witte biejeskoop (=bioscoop in de Capucijnenstraat; de latere brandweerkazerne); konnksie (=connectie als relatie); lantrennsteeker (=man die de gaslantaarns aansteekt); vinkeslag (=netten en attributen om vinken te vangen); pliesie (=politie); fejr (=volire); kenaarievoogel (=kanarie); liefhbber (=hobbyist); hoore (=hooren=doffer = mannelijke duif); dve lope (=tijdens het aankomen van de duiven van de ene naar de andere duivenmelker lopen om te informeren naar de stand van zaken over het aantal dat is aangekomen en hoe laat er gedraaid is).


 

1

 

Jolen was vroeger sigarenmaker. Op de vraag of er veel concurrentie was uit de streek van Eersel  (De Acht Zaligheden) en Waalwijk gaat hij niet zo in.

 

  Luister naar het bestand

die was siegaaremaaker zllef, d was ene getrouwde mns n die wonde teegenoover ons ts, war, teegenoover mn ts n die wrkte ts n daor ging ik saoves meejhllepe,

 

..n toen bn ik op et febriek gekoomeJood ven Leuwe noemde wij em, hin Tilburg, n d was schn teegenoover St. Annakrk, en febriekske.

 

j, bosjes maoke n tabak snieteik bn aaltij siegaaremaoker gewist!.

 

2

 

Er wordt wat gebrabbeld en afgetast en doorgegaan over de sigaren maar Jolen komt niet echt op dreef. Hij werkte ook bij Velazquez in Reusel.

 

  Luister naar het bestand

 

J, toen waaren er wl siegaare (in den ollg) mar d is alleml aachterdeur, hinlandse siegaare ok j, van inlandse tebak mar d was niks

 

Ik hb in Reusel gewrktbij de Velaskes (Velazquez)lang nieeeemar ik hb er tch gewrkt!.

 

En ik hb ng in, in, in, in de haaj ok en bietje gewrkt, nou weet ik tch niemer w, wllek d d isin de haaj zgge ze vruugerds die kaant ammel t h, boove Hilverenbeek n zo hAcht Zaalegheede j.

 

d gink oover, j, den bond, war, de afdeeling van den bond n zo, war, d weet ik nget lon, h!

 

3

 

Men gaat verder over de sigaren bij Isidor Aarts. Ook Jan en Frans Aarts komen aan bod en het matteren van de sigaren

  Luister naar het bestand

Ik hb et langste gewrkt as siegaaremaoker bij Arts (Aarts)in de Willem II-straot, op den hoek Isidor Aartsdie had en febriekske nffe Wieske Duuzeej (Dusee), d kefeej.

 

Mar Frans Aarts d isser en broer van, den dieje, die in dieje winkel wonde n die wonde j, daor n de Piusstraot rgesdie is getrouwd meej en dchter van slaagerijvan en slaagerij, d weet ik wl!.

 

stffe, om, om de kleur erop te brnge, d wl. D was stf, tebaksstf, war, d wrd gemaole n daor blaoze ze dan die siegaare meej inhoe noeme ze etik hb et giestere ng geleezematteere!.

 

4

 

Hoe de sigarenpuntjes vermalen werden om de sigaren te matteren en een lange stilte als Jolen op zoek gaat om kleurverschillen te tonen. Het beste ging vaak naar de fratersof de missie!?

  Luister naar het bestand

Dan wrde de puntjes van de siegaare bewaordin en winkeltjen die puntjes, die wrden ammel gemaole n d stf wrde de siegaare as ze ingepakt waare f gesrteerd waare as d naa gin kleur ha, dan  krege die en kleur van die stfik zat oe laote zien!

 

oo, ds de Agiokk, ds naa dezlfde kleur, hoo j, lichtbrn ds de Hofnarn die is iets donkerder!.

 

Maoledie wrde dan gemaole, fngemkt, h, n daor wrd meej gestftoover de siegaare, j, mar et mist, et mist ging nr de, nr de fraatersde siegrtjes, de puntjes

 

die fraaters rokte vruuger wl, d weet ik wln, d gink zo veul asj, witte wsse zggemissiemissiemissie

 

5

 

Jolen laat zijn verzameling sigarenbandjes zienweinig gesprekVervolgens een uitleg over het drogen van de sigaren bij Aarts en Majoie.

 

Sigarenbandjes van 'Gulden Vlies', een merk van Majoie. (Coll.: RAT)

 

  Luister naar het bestand

Mar die siegaarebandjes vruuger, die waare veul, veul schonder as nouwjad is ng es ojt en verzaamelwoede in gewist, witte d ng? jd ging ok nr de missie gelf ik d was in de jaore drteg.. j!

 

ch kk, ng en hille verzaameling siegaarebandjesjvan allerandevan de teegeworrege td.

 

De siegaarefebrieke die ik gewrkt hb die hadde en, en drgkaomer, h, n daor wrde de siegaare in gedrgd n asse dan gedrgd waare dan ginge ze in rkke staon.

 

Bij Aarts din ze d dan wl (gebruik droogkamers) mar bij grote febrieke nt as Mazjwa (Majoie) daor hb ik zo not gin reg in gehad, bij Majoie. Daor hk wl gewrkt n daor hk goed gewrkt ok mar daor hk d not meej kunnen maoke mar bij Aarts wldaor waar ikzllef  kncht meej!.

 

6

 

Over het personeel dat op de sigarenfabriek werkte. De cederhouten kistjes werden gemaakt door sigarenmakers onder de boeren. Jolen begon bij een thuiswerker die tegenover zijn ouderlijk huis in de Meelstraat woonde.

  Luister naar het bestand

Toen wrktener zeuvetien f achtien mann dan hadde mskes, vrouwvlk, vur dedie dinge te plkke..de dozede duskesde kiesjes, j.

 

Die waare van seederhout ist nie? J腔

 

Heuvelstraat 75kk, hier staogetgematteerdBoer Maos, daor kwaame ze vandaon, t de haajjaaa, omd die daor t kwaamedaor waare ok boere sigaaremaokers

 

Dieje meens die ik oe presies vertlde die teegenoover ons ts wonde, die ts wrkte saovesMeelstraatdie wrkte b Majoie mar saoves wrktenie ts!.

 

Ik zaat daor siegaare te maoke, war, n hij moes iets hbbe nt ging nie vlug, vlug genog, h, dan stond hij: toeswiet!!toeswiet!!...Kiske van Hest was d.

 

7

 

 

Jolen heeft lang bij de sigarenfabriek van Majoie gewerkt, een groot familiebedrijf . daarvoor werkte hij bij Jood van Leeuwen bij het St. Annaplein.

  Luister naar het bestand

Lang, lang, lang bij Majoie gewrktlangn, siegaarefebrieket Wilhelminapark, daor wonde Majoie, Jules Majoie. Mar Frits Majoie wonde op de Golsewg, d was eigelek de, de sigaarefabriekant, Frits. Frits n dan hadde de zoon Jules mar dan hadde die daor op de, op et Wilhelminapark in d hs wonde nffe et siegaarefebriek, d was.affijn, d was dan ok ene Majoie mar Frits die wonde op de Golsewg in en fiela.

 

Ik hb er wlles gewist, ik kwaam er ng wllesjao, Frits was ginne kaoje

 

Ik hb bij, bij van Leeuwen gewrkt, j, die hdde gij nie geknd(brabbel, brabbel) op et Sint Annapleintje, war. D waare Joodezin ze dan, hsiegaarefebriek! Van Leeuwen, j!

 

kwaamde zo op et Sint Annapleintje, war, d ging de Kappesienestraot in n d ging de Krvelseweg op (maakt waarschijnlijk gebaren) mar dan hadde vurraon op de hoeke hadde tweej slaagers woone.

 

 

De 'fiela' van Majoie aan de Goirleseweg (coll.: RAT)

 

8

 

Jolen werkte dus bij Jood van Leeuwen in de Capucijnenstraat. Bovenop het loon kreeg men in die tijd ook drinkgeld: spulsnte. Van Iersel vraagt vervolgens of Jolen ooit in goederen (natura) werd uitbetaald.

  Luister naar het bestand

Daor is van Leeuwen vendn gekoome. Die is toen en siegaarefebriekske begonne in de Kappesienestraot, veuraon. Ik weet nie f dgge dieje kefeej ht geknd daor van ven Aomersfort, nou daor teegenoover, ja, daor wrktenik!.

 

Witte wsse d noemde vruuger? Ge kret en paor snte, ik zal mar es zgge ge kret van mn as kncht twee fijfteg mar dan krede spulsnte bij, saoterdags. Dan krede ik zal mar es zgge en kwartje f, f, f w stvers kstra, d waare, noemde wij spulsnte.Dr konde en brreltje vur kope f ene keer van biljarte!J.

 

Ik hb in e, in e Reusel hk gewrkt, ik hb in Eindhoven, bezijen Eindhoven, vurraon in Eindhoven op en siegaarefebriekske gewrkt n daor krede d ok nie (natura)vruuger wrd daor nie op gespandeerd.

 

De Kattelieken Bond, hde Gildebondde Gildebond, hhoe hiete die ok wir?...

 

9

 

Jolen heeft altijd sigaren gerookt en die kreeg hij zaterdags een paar extra bij zijn loonzakje. De interviewers gaan helaas niet door op zijn patroon, Jood van Leeuwen. De eerste vlieguiglanding op Gilze-Rijen (eigenlijk bij boer de Bont in Riel) kan Jolen zich nog herinneren.

  Luister naar het bestand

Hil men lve geroktsiegaare Jao, mar toenk ng zo min was rokte ik nie veul siegaare, het gebeurde f zo, mar siegrtte nie, die hk not gerokt!.

 

Wij krege saoterdags kstra siegaare vur ons ge, h. Ik zal tch zgge, ge ht  hil de week gewrkt n ge ht oe lon, krede en stuk f drie, vier siegaare bij! D krede wljjj jJood ven Leuwe ok! Et was ene Jood ok war!.

 

Ikke wl! Van Gilze-Rijen? Van Rielseweg! Op de Rielseweg! D weet ik ng! J, j, want daor is toen en lieke van geschreeve.

 

Agge naa nr Riel gaot n dan de liste boerderij lings, op de wg, daor rejde rcht op, zo en bietje n daor haddediejejen tnder, en tnder n zo, h. En daor teegenoover nt vurbij boerke, boerke de Bont hadde en waaj n daor zo dieje vliegenier daole!

 

10

 

Over het vliegveld bij Gilze en Jolen probeert nog iets over het Wilhelminapark uit zijn diepste binnenste te halen maar dat lukt hem niet. Wel over de harmonie waarvan hij nog steeds lid is. Hij wil allerlei attributen laten zien maar de interviewers dringen niet aan.

  Luister naar het bestand

As we gre nr et vliege ginge kke, ginge we nr Gielsaachterdeur waarder zo.

 

Ik z er al sisteg jaor bij! Ng! Bnde gij bij de LEcho des Montagnes gewist? J! Daor stao d hs ok ng op et Krvelplein!

 

En toen kreg ik en nuuw uuniefrm, d zak wlles laote zienDs en gouw medallie n d en zilvereds van de harmenie!.

 

11

 

Het gaat door over de harmonie en daarna nog wat gemijmer zonder veel resultaat. Er wordt nog gepraat over de gebruiken bij overlijden zoals het kruisje bij de voordeur

Luister naar het bestand

Ik heb irst meejmeej de bkkese geslaogej! De tromet gebeurt ot wlles dk et hb moete doen omd dan de trombaone er nie wa, dk et dan wl di mar aanders dik d nien, ik blef bij mn n dinge n zo ist meej alles!.

 

Diepenhbbe die daor ok ng meej der gld onder gezeete? Arnold n.N, d waaren, d zn d weete wij nie van, d zn zogezeej steunpielaare, hj.

 

Ja, dan moeste meej, war, dan moeste meejmeej de hrmenie!

 

zon ding, zon bomstammeke, zo dikzo dik n dan die n daor stond delatje, dikke latjes teegenaon, war, meej en krske derop f de en f de aandere f en dodskp!

 

De heer Jolen doelt op een zogenaamd 'wepke' of 'busselke', zoals hier afgebeeld. (Coll.: RAT)

 

12

 

21-12-1892, geboortedatum van Jolen. Hij is evenals zijn ouders van Tilburgse afkomst. Zijn vader en vrouw hebben bij van Dooren-Dams gewerkt. Jolen maakte vroeger ook pelgrims naar St. Job. Men sneed dan onderweg in de bossen een wandelstok.

  Luister naar het bestand

Die was ok van Tilburg, die heej ok bij Vendoore gewrkt, bij Vendoore-Dams. Daor hb ik ze tenminste tgehld, hh! W deese daor? Jao, stukke, stukke meej nppe n stppe n zo. Jjjjj!!

 

Bnde gij katteliek?Hdde wlles ene plgrim gemkt nr St. Job? Jaojaojaoplgrim.jao, ik bn dikkels genoeg nr Sint Job gewist!.

 

ene stk snije in de bosse n afplle tt ringskesdan kwaamde ts in, in, in, in de stad zak zgge dies nr Sint Job gewist!en die waare, waare toe ringeskes ammel afgepld, hen wit vant hout n dan wir van de hd erom h腔!

 

Witte w ik wl z?.(erg lange stilte).in d mandje!

 

 

13

 

Jolen begint over zijn militaire diensttijd tijdens de mobilisatie en hij had in die tijd hardlopen als hobby. Tijdens een oefening was hij de enige die over een zes meter brede sloot durfde springen!

Luister naar het bestand

Ik was in dienst, war, in de moobeliezaasie was d, et irst van de moobeliezaasie n toen hadde we oefening n moeste ammel springe n venalles n hardlope n zo, h, want hardlope d deej ik feitelek aaltij, h. Jaoao??? Ik hb ot hardgelope nr Bredao. Oeoeoeoeoe!  In en uur n zoveul menuute!!.

 

..nne toen waare ze nt springe! Oover waoter, oover en waoterke, en lop, ik zal mar zgge de Laaj f zoiets, h.

 

Der was er ginnen ene dieter oover ging. Toen zi zonne, zonne soldaot, die knde mn, want ik zat not vergeete et gehr, d ziek naa ng staon daor toen int kwertier, war, d kank naa zo men ge ng vurstlle

 

der was ginnen ene soldaot van hil de kompjie die iets presteerde h腔.

 

Hoe bred wasset? D kannek zo niemer zgge mar et was zo ongeveer zis meeter zow, war! Pfoe!

 

14

 

Over zijn kampioenschap verspringen (slootspringen) bij de militairen in Roosendaal. Jolen laat nog wat van zijn medailles zien en er ontstaat wat verwarring of het al etenstijd is.

  Luister naar het bestand

Agge der oover springt, zeetie, dan bnde kampiejoen!

 

Ik mene jas t n es kke hoe d de afstand was, de afstap om eroover heene te koomen, hNou, ik naam menen nlop n ik vlog eroover. D was zs meeter driejenseuveteg!.

 

Asse teege mn zin, lopt nou es te voet nr Rozendaol n gaode gij naa es zgge waor gij gespronge ht, dan kan ik et ng nwze! (slaat herhaaldelijk met zijn hand op tafel (of been)).

 

Hoe laot hbbe we d al? We gn tch ng nie eete?.

 

Kunde gij et nog volhouwe? Ojeejao!

 

15

 

Jolen vervolgt over zijn diensttijd in de Eerste Wereldoorlog. Gevraagd wordt of hij nog volkstypes kent in Tilburg. De namen van Jan Jk en Piet Stamp (eigenlijk Stams maar vaak Stamps of Stamp uitgesproken). Er wordt begonnen met de beschrijving van verschillende straatspelletjes.

  Luister naar het bestand

Ik z in dienst ooveral gewist, hil Neederland deur, j. Gewoon infentrien de grnzedaor wast mist veur, h, n de grnze.

 

Vlkstiepes!? J! Hhh! Daor valt menen irsten op! Jan Jk! Hdde daor not van gehrd? Int Krvels Huukske!.

 

Piet Stamp, nouw die hk ok ng goed geknd. Jao, die was aaltij, as wij meej de harmenie trukte wassie er dikkels bijmeejlope zomarvlkstiepej腔.

 

D bedoel ik, ds Jan Jk! Hoe hiete die nouw meej zene naom,JanHattie aaltij jk? D weet ik nie mar hij ha ne naom, hij ha ne naom!.

 

mitjesteekesnt () meej sntemar meej, meej de ge vf, d witte nie zeeker hmeej de ge vfmj de ge vf, d noemde ze zo hn stintje kltse?

 

16

 

Vertelt verder over vroegere spelen zoals stintje kltse en beugele en waar het gespeeld werd in zijn buurt Korvel.

  Luister naar het bestand

dan lgde, ik zal zgge meej drieje, viere, lgde ene snt erop. En dan hadde enen zeren bal n dan liete die daor opvalle n assie dan de leuwke boove kwaam, wassie vur jou! Ooo joo jleuk!

 

meej de ge vf wastdan hadde vf lsse sntegewoon lsse snte nt as ge naa ng ht, waren, tweej, drie, vier leuwkes boove, d was, d noeme ze bbers! Agge dan, ik zal mar es zgge, ik gojde er drie mar den aandere gojden er mar tweej dan ha ik die vf gewonned was ge vf!

 

Mar mist din ze beugeleWitte waor d gedaon wrd? Agge nouw de Diepestraot ingaot van Krvel t n dan hdde en rij hskes staon n d schaajt bij Gr van Aveldonk (?) dieje, op dieje punt wrd d mist gedaon van die, van die buurt zak nouw mar zgge.

 

daor ene pin aon, hdie gingk in de grond n dan hadde d hoek en gat n d en gat n dan hadde ene beugel in hout, in plank, j, hoe zak die naa ttnoeme? Die was zo en bietje schefaon n onder dicht n zo diep n moeste meej die beugelblle, hadde houtere blle, schppe n nr die ringe goje.

 

17

 

Het spelen om geld was wel verboden door de politieverordening die er bestond. Verder werd er ook veel stintjes lgge of goje gedaan.

  Luister naar het bestand

D ging vur gld, hwant vruugereeeeeegld speule, d mocht feitelek nie, h..feitelek nie, h! zin ze vruuger ds ge van de pliesie hbbe ze d gedaon, hwar.

 

en nd vrder hadde en hout staon, boove meej en platte, platte vrm gemkt dtter snte op konde ligge. Op et, n, op et hout zllef d in de grond stond! Gin plangske derop! Stintje goje noemde ze d, stintje goje.

 

Gojde teege de paol aon n spronge ze wg dan mochtemar die flak teege de paol viele die mochte nie hbbedie vrder wg laage die mochte wl hbbe. Mar ge kost ok alles ineens krge, agge onder teege de punt gojde dan schotie van onder die punt, die lsse snte dieter boovenop laage vielen ammel int zllefde gat!

 

18

 

Over de gezondheid en de dokters vroeger. Jolen wordt tenslotte naar oude prentbriefkaarten gevraagd maar dat levert geen stof op.

  Luister naar het bestand

Tis te hoope dk goed gezond blf! Alloewl, alloewl dk zo vr wg z gewistdk wl vr wg z gewist!  D wast griep, zin ze danet griepet griep!!

 

Schrder hbbe wij as dokter gehad t de.bejaardehs. Schrder daor bij et plietsiebuuroow, draachter!

 

Mar ik wil nog en paor vraoge stlle!...Gij stlt mar!.

 

 

19

 

Jolen vertelt over de verschillende fraters op school en de straffen die zij uitdeelden.

  Luister naar het bestand

Mar bij ons hadde, ha, ha, zak ok es vertlle, fraater Matthaeus. Hdde daor ot van gehrd? D was dan den baosop Krvel, in de Kappesienestraot, dieter ng is! Enned was ginne gemakken!!.

 

As ge dan iets moest doen, meej oew haande t gn staon, meej oew reme...n dr lgde ze dan wddop, n dan moeste zo blve staon vur strafen plangeske f et en f taander, h, mar de miste gojden et er aaf op et list, toen waare ze et vort beuj

 

dan hattie en bl wrtie meej blde, ik zal zgge zowiets, ds dan de bl,  n daor stok ie zen haand in n dan naamie die kleepel, war, n assie dan bij oe kwaam, dan meej den bl teegen oew remen aonfraater Matthaeus! Ds gemn!!!

 

Fraater Klazianus, d was ene goeje, en hille goeje, mar die was nie goeddie was te goed! En dan hadde fraater Kobius, fraater Jacobius, d was er ene van en mindere klas! En dan hadde fraater Wilhelmo, d was ene zangfraater!.

 

20

  Luister naar het bestand

Liedjes van vroeger en over Tilburg kent Jolen niet meer. Dan maar over het slaan met stokken gesproken en saamhorigheid in de buurt. Tenslotte wordt Jolen gevraagd of hij wel eens op schoolreisje ging. Theetuin Tivoli op de Bosscheweg kent hij niet

 

N, ik z not ginne goeje zanger gewist as vur de pestoor, vur de mis!

 

Wrde ok wlles geslaoge, meej en stkske geslaoge? Jaowl, d wl, d din ze wlles asse de fraaterdan sloege ze oe wlles meej en stkske! Waor sloege ze dan? J, dr ze raoke kosse! Hahaha!!!.

 

Gebeurde es ot, mar nie veul, n, d wrd vruuger nie gedaon (schoolreisje)j, en nd de wg opnr de teejtn f zo, nr de teejtnop den Bosscheweg n op Krvelop de Rielseweg!

 

21

 

Over hoe oud men werd en wordt en de conferentie (bond) die de armen steunde. Met kapotte schoenen moest je op Korvel naar Jan van Arendonk. Jolen bevestigt de grote invloed die pastoor en fabrikanten toen hadden.

  Luister naar het bestand

die gladjaanuzze

 

Och jwl, die waaren er nt zo, nt zo veul, daor zit nie veul verschil in. Want ak dan men ge aawlui n ons moeders aawlui n onze vadders aawlui, agge d t gaot reekene, war, n腔.

 

Daor hadde de konfernsie veurde konfernsie. D waaren ammel bestuursleede dan, war, zon, zon, zon stuk bond, h, n agge naa iets tekort kwaamt koste daor nr toe n dan krede w. Gij kreten stuk spk f ene krntemik f en schurmikske f den f daander, zoiets was d

 

En agge schoene moest laote maoke, moeste bij Jan ven Aorendonk zn. Krede en briefke, moeste bij Jan ven Aorendonk schoene laote maokejwitte wiedie wonde ok daor, wie wont er naa ok wirdieje grote winkel, daor wondenie toen!.

 

22

 

De interviewer probeert Jolen e.e.a. te ontlokken over de grote gezinnen van vroeger, zelfgemaakte medicijnen en ziektes als pokken, rode hond en tering,

  Luister naar het bestand

J, die hadde, die hadde meense, mar d liep dikkels verkeerd aaf, jh(zlfgemkte middelsne).

 

De Spnse griep noemde ze d toen nie, n, hoe noemde ze d toen ok wir? Ik kant menge niemer hrrinneremeej toere valder zo ineens op h!?.

 

De pkke! D wl! D weet ik ng goed. D weet ik ng hel goed! Dan wrde ng aachtern geroepeDnkt eraon hor, die heej de pkke!! D was vruuger Krvels Huukske, Brndk, Schpsteeg, Diepestraot, Milstraot, tt n, tt n, bekaant n tt Sint Anna krk toe!.

 

J, trring, d wit, de wit gin man, d wit gin man, j, d wit gin man! Hij heej de trring zin ze!

 

23

 

Over de warme maaltijden in de huishoudens en het vermaak op zondag. Na de bioscoop van Devenijns kwam er de witte bioscoop in de Capucijnenstraat. De Tilburgse politiek interesseerde Jolen niet.

  Luister naar het bestand

in de, in de, in de hshaawes wl, j, aardappels! Mist aardappels!.

 

Wanneer gebrkte ze der middagmaol? Smiddags!!! Asse t school kwaame!! D was ok rpel n en bietje gruunte derbijsevoje, roje kole, d wast mist ammln zuurkol n slaoj, jaowl, bontjes.

 

De biejeskoop, die was er toen ng nie de irste die van Divvenns (Devenijns)laoter de witte biejeskoop in de, in de Kappesienestraot.

 

Dan zonge ze et ng, der was ng en lieke van de witte biejeskoop, j, j, een lieke wasser, d weet ik ng mar hoe d naa is d lieke, d weet ik nie!.

 

(Coll.:  RAT)

 

24

 

Van burgemeesters en politie naar vogeltjes. Jolen heeft ze altijd gehad en Sanneke Haans in de Diepenstraat was een bekende vogeltjesvanger en had een vinkenslag achter zijn huis. De broer van Jolen was een van de beste duivenmelkers in Tilburg.

  Luister naar het bestand

van de Morteln Mutsaertsndaor hadde zo gin konnksie meej, h腔.

 

De pliesiedie brchten oe nr hs n dan krede ts op oew soodemieter!.

 

Ik hb aatij veugeltjes gehadin de fejr, aatijik ging ze zllef vangevinkein de DiepestraotSanneke Hns, Sanneke Haans, d was ene lantrennsteeker, die ha zllef ene vinkeslag aachter zenen hfgrote ntte.

 

ik ha zo, ja, jao, vinke, en kenaarievoogel en zo, drie dezllefde.

 

Dve wl! Dve wl! Daor was mn bruur meej van de biste van hier in Tilburg, Willeke Jolen! D was ene goeje liefhbber. En ik hb ok goej dve gehad, goej prze verdiend.

 

Tilburgse vogelliefhebbers op vinkenslag in omgeving Elzenstraat, ca. 1910. (Coll.:RAT)

 

25

 

Nog even over de duiven (doffers en hoorns) en de voornamen van Jolen. Het valt Jolen goed mee in de Kievitshorst.

  Luister naar het bestand

Frankrijk n, n, n dan ginget hier, dan ginget van vurraon aaf, h, van Baarle Nassau ging d omhog hje, de irste vluchte kwaampe van, mist van Baarle-Nassaun ge had wir aander vereeneginge die vloge den aandere kaant irst t. De was sondagsmreges aatij dve lope h, dve lope.

 

Ene dofferenen hoore, enen hoore zgge wijja

 

Alfonsus Franciscus Dionysius

 

We schaajen er mar meej t dan. Hoe laot ist naa? Tis oover vve! Oover vve, jan, half zis ist eete!!

 

We hbbe irst vruuger vurraon gezeete, en grote kaomer meej ons moeder

 

Ak naa es gre iets lees, j, dan lees ik et tch, daor gao et nie ooverDe kraant lees ik!..

 

26

 

Interviewer van Iersel krijgt nog een sigaar toe en er wordt afscheid genomen.

Luister naar het bestand


Naar het begin van de pagina