INHOUD ARTIKELEN STERENBORG
INHOUD W T T
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

OVERZICHT VAN DE VERVOEGING VAN ONREGELMATIGE WERKWOORDEN

Door Wil Sterenborg

 

  TEGENWOORDIGE TIJD VERLEDEN TIJD

VOLTOOID

DEELWOORD

 
  IK GIJ/GULLIE HIJ IK/HIJ GIJ/GULLIE WIJ/ZULLIE  

bedreve

bedrf

bedrft

bedrft

bedierf

bedierft

bediereve

bedrreve

bederven

bedriege

bedrieg

bedriegt

bedriegt

bedrog

bedrogt

bedroge

bedrooge

bedriegen

bne

bn

bnt

bnt

bond

bondt

bonde

gebonde

binden

brege

brg

brgt

brgt

borg

borgt

borregde

gebrrege

bergen

bte

bt

bt

bt

bet

bet

bete

gebeete

bijten

beginne/begiene

begin/begien

begint/begient

begint/begient

begon/begos

begont/begost

begonne/begosse

begonne

beginnen

bge

bg

bgt

bgt

bog

bogt

boge

gebooge

buigen

bezwke

bezwk

bezwkt

bezwkt

bezwek

bezwekt

bezweke

bezweeke

bezwijken

bidde

bid

bidt

bidt

baad

baadt

baade

gebeeje/ gebid

bidden

bieje

bie/biej

biet

biet

boj/boj

bojt/bojt

boje/boje

gebo(o)je

bieden

blaoze

blaos

blaost

blaost

blies

bliest

blieze

geblaoze

blazen

blke

blk

blkt

blkt

blek

blekt

bleke

gebleeke

blijken

blve

blf

blft

blft

blef

bleft

bleve

gebleeve

blijven

blinke

blink

blinkt

blinkt

blonk

blonkt

blonke

geblonke

blinken

breeke

breek

brikt

brikt

braak

braakt

braake

gebrooke

breken

brnge

brng

brngt

brngt

brcht

brcht

brchte

gebrcht

brengen

dnke

dnk

dnkt

dnkt

dcht

dcht

dchte

gedcht

denken

deuge

deug

dugt

dugt

dugde

dugde

dugde

gedeuge

deugen

dke

dk

dkt

dkt

dok

dokt

doke

gedooke

duiken

doen

doe

doet

doet

di/deej

dit / deet

din / deeje

gedaon

doen

drreve

drf

drft

drft

dierf

dierft

diereve

gedrreve

durven

draoge

draog

draogt

draogt

droeg

droegt

droege

gedraoge

dragen

drve

drf

drft

drft

dref

dreft

dreve

gedreeve

drijven

drpe

drp

drpt

drpt

drop

dropt

drope

gedroope

druipen

dringe

dring

dringt

dringt

drong

drongt

dronge

gedronge

dringen

drinke

drink

drinkt

drinkt

dronk

dronkt

dronke

gedronke

drinken

dwinge

dwing

dwingt

dwingt

dwong

dwongt

dwonge

gedwonge

dwingen

reve

rf

rft

rft

ierf

ierft

iereve

gerreve

erven

eete

eet

it

it

aat

aat

aate

gegeete

eten

flte

flt

flt

flt

flot

flot

flote

gefloote

fluiten

frte

frt

frt / frit

frt

fraat

fraat

fraate

gefreete

vreten

gaon

gao

gaot

gao

ging

gingt

ginge

gegaon

gaan

geeve

geef

gift

gift

gaaf

gaaft

gaave

gegeeve

geven

glde

gld

gldt

gldt

gold

goldt

golde

gegolde

gelden

geneeze

genees

geneest

geneest

genaas

genaast

genaaze

geneeze

genezen

geniete

geniet

geniet

geniet

genot

genot

genote

genoote

genieten

giete

giet

giet

giet

got

got

gote

gegoote

gieten

glije

glij

glijt

glijt

gleej

gleet

gleeje

gegleeje

glijden

glimme

glim

glimt

glimt

glom

glomt

glomme

geglomme

glimmen

graove

graof

graoft

graoft

groef

groeft

groeve

gegraove

graven

grpe

grp

grpt

grpt

grep

grept

grepe

gegreepe

grijpen

haawe

haaw

haawt

haawt

hield

hieldt

hielde

gehaawe

houden

hange

hang

hangt

hangt

hing/hong

hingt/hongt

hinge/honge

gehange

hangen

hbbe

hb

ht

heej

ha(d) / h

hadt

han/hadde/hn

gehad

hebben

hse

hs

hst

hst

hes

hest

hese

geheese

hijsen

hffe

hf

hft

hft

hief

hieft

hieve

geheeve

heffen

hllepe

hlp

hlpt

hlpt

hielp

hielpt

hielepe

gehollepe

helpen

hpe

hp

hpt

hpt

hpte

hpte

hpte

gehpt

huichelen

hiete

hiet

hiet

hiet

hiette

hiette

hiette

geheete

heten

jaoge

jaog

jaogt

jaogt

joeg

joegt

joege

gejaogd/ gejaoge

jagen

jke

-

-

jukt

jukte

-

-

gejukt

jeuken

kke

kk

kkt

kkt

kek

kekt

keke

gekeeke

kijken

kve

kf

kft

kft

kef/kfde

keft/kfde

keve/kfde

gekeeve/gekfd

kijven

kieze

kies

kiest

kiest

kos

kost

koze

gekooze

kiezen

klimme

klim

klimt

klimt

klom

klomt

klomme

geklomme

klimmen

klinke

klink

klinkt

klinkt

klonk

klonkt

klonke

geklonke

klinken

knpe

knp

knupt

knupt

knupte

knupte

knupte

geknupt

knopen

koome

koom

komt

komt

kwaam(p)

kwaam(p)t

kwaam(p)e

gekoome

komen

kope

kop

kopt

kopt

kcht

kcht

kchte

gekcht

kopen

krge

krg

kr(g)t

krgt

kreg

kre(g)t

krege

gekreege

krijgen

krse

krs

krst

krst

kres/krste

krest/krste

krese/krste

gekreese/gekrst

krijsen

krpe

krp

krpt

krpt

krop

kropt

krope

gekroope

kruipen

krimpe

krimp

krimpt

krimpt

kromp

krompt

krompe

gekrompe

krimpen

kunne

kan

kunt

kan

kon/kos

kont/kost

konne/kosse

gekund

kunnen

kwke

kwk

kwkt

kwkt

kwek

kwekt

kweke

gekweeke

huilen

laote

laot

lt

lt

liet

liet

liete

gelaote

laten

lke

lk

lkt

lkt

lek

lekt

leke

geleeke

lijken

leeze

lees

leest

leest

laas

laast

laaze

geleeze

lezen

lgge

lg

lgt

lgt / leej

lgde/li

lgde/lit

lgde/lin

geleed/geleej

leggen

liege

lieg

liegt

liegt

log

logt

loge

gelooge

liegen

ligge

lig

ligt

leej / ligt

laag

laagt

laage

geleege

liggen

lije

lij

lijt

lijt

leej

leet

leeje

geleeje

lijden

lope

lop

lopt

lopt

liep

liept

liepe

gelope

lopen

mlleke

mlk

mlkt

mlkt

molk

molkt

molleke

gemolleke

melken

meuge

maag

meut

maag

mocht/mog

mocht/mogt

mochte/moge

gemeuge

mogen

moete

moet

moet

moet

moes

moest

moese

gemoete

moeten

nge

ng

ngt

ngt

neg

negt

nege

geneege

nijgen

neeme

neem

nimt

nimt

naam

naamt

naame

genoome

nemen

npe

np

npt

npt

nep

nept

nepe

geneepe

knijpen

plze

pls

plst

plst

plos

plost

ploze

geplooze

pluizen

plukke

pluk

plukt

plukt

plk

plkt

plkke

geplkke

plukken

praote

praot

prt

prt

prtte

prtte

prtte

geprt

praten

prze

prs

prst

prst

pres

prest

preze

gepreeze

prijzen

raoke raok rkt rkt rkte rkte rkte gerkt raken

rge

rg

rgt

rgt

reg

regt

rege

gereege

rijgen

rke rk rkt rkt rkte rkte rkte gerkt reiken

repe

rep

ript

ript

ripte

ripte

ripte

geript

hoepelen

rkke rk rkt rkt rok/rkte rokt/rkte rokke/rkte gerokke/gerkt rekken
rke rk rukt rukt rukte rukte rukte gerukt roken (van vlees)

rke

rk

rkt

rkt

rok

rokt

roke

gerooke

ruiken

rije

rij

rijt

rijt

reej

reet

reeje

gereeje

rijden

roepe

roep

roept

roept

riep

riept

riepe

geroepe

roepen

roke rok rokt rokt rokte rokte rokte gerokt roken (van tabak)

ruuke

ruuk

ruukt

ruukt

rok

rokt

roke

gerooke

ruiken

schaaje

schaaj

schaajt

schaajt

scheej

scheejt

scheeje

gescheeje

scheiden

schne

schn

schnt

schnt

schen

schent

schene

gescheene

schijnen/schelden

schre

schr

schrt

schrt

schoor

schoort

schoore

geschoore

scheren

schte

scht

scht

scht

schet

schet

schete

gescheete

schijten

schlde

schld

schldt

schldt

schold

scholdt

scholde

gescholde

schelden

schnke

schnk

schnkt

schnkt

schonk

schonkt

schonke

geschonke

schenken

schle

schl

schlt

schlt

schol

scholt

schole

geschoole

schuilen

schve

schf

schft

schft

schof

schoft

schove

geschoove

schuiven

schiete

schiet

schiet

schiet

schot

schot

schote

geschoote

schieten

schije

schij

schijt

schijt

scheej

scheejt

scheeje

gescheeje

scheiden

schille

schil

schilt

schilt

schouw/schilde

schouw/schilde

schouwe/ schilde

geschouwe

verschillen

schrve

schreef

schrft

schrft

schref

schreft

schreve

geschreeve

schrijven

schreuwe

schreuw

schruwt

schruwt

schruwde

schruwde

schruwde

geschruwd

schreien

schrikke

schrik

schrikt

schrikt

schrok

schrokt

schrokke

geschrokke

schrikken

slaon

slao

slaot

slao

sloeg

sloegt

sloege

geslaon/ geslaoge

slaan

slaope

slaop

slpt

slpt

sliep

sliept

sliepe

geslaope

slapen

slpe

slp

slpt

slpt

slep

slept

slepe

gesleepe

slijpen

slpe

slp

slpt

slpt

slpte

slpte

slpte

geslpt

slepen

slte

slt

slt

slt

slet

slet

slete

gesleete

slijten

slpe

slp

slpt

slpt

slop

slopt

slope

gesloope

sluipen

slte

slt

slt

slt

slot

slot

slote

gesloote

sluiten

slinke

slink

slinkt

slinkt

slonk

slonkt

slonke

geslonke

slinken

smeke

smek

smikt

smikt

smikte

smikte

smikte

gesmikt

smeken

smlte

smlt

smlt

smlt

smolt

smolt

smolte

gesmolte

smelten

snte

snt

snt

snt

snot

snot

snote

gesnoote

snuiten

snve

snf

snft

snft

snof

snoft

snove

gesnoove

snuiven

sneuwe

-

-

sneut

snuwde

-

-

gesnuwd

sneeuwen

snije

snije

snijt

snijt

sneej

sneet

sneeje

gesneeje

snijden

spte

-

-

spt

spet

-

-

gespeete

spijten

spte

spt

spt

spt

spot

spot

spote

gespoote

spuiten

spinne

spin

spint

spint

spon

spont

sponne

gesponne

spinnen

splte

splt

splt

splt

splet

splet

splete

gespleete

splijten

spreeke

spreek

sprikt

sprikt

spraak

spraakt

spraake

gesprooke

spreken

sprte

sprt

sprt

sprt

sprot

sprot

sprote

gesproote

spruiten

springe

spring

springt

springt

sprong

sprongt

spronge

gespronge

springen

staon

stao

staot

stao

ston(d)

stondt

stonde

gestaon

staan

stge

stg

stgt

stgt

steg

stegt

stege

gesteege

stijgen

steeke

steek

stikt

stikt

staak

staakt

staake

gestooke

steken

steele

steel

stilt

stilt

stol

stolt

stole

gestoole

stelen

streve

strf

strft

strft

stierf

stierft

stiereve

gestrreve

sterven

stve

stf

stft

stft

stef

steft

steve

gesteeve

stijven

stte

stt

stt

stt

sttte/stot

sttte/stot

sttte/ stote

gestt

roemen

stve

stf

stft

stft

stof

stoft

stove

gestoove

stuiven

stinke

stink

stinkt

stinkt

stonk

stonkt

stonke

gestonke

stinken

stote

stot

stot

stot

stotte

stotte

stotte

gestote

stoten

strke

strk

strkt

strkt

strek

strekt

streke

gestreeke

strijken

strije

strij

strijt

strijt

streej

street

streeje

gestreeje

bekvechten

teule

teul

tult

tult

tulde

tulde

tulde

getuld

telen

treeje

treej

treet

treet

traad

traadt

traade

getreeje

treden

trffe

trf

trft

trft

trof

troft

troffe

getroffe

treffen

trkke

trk

trkt

trkt

trok

trokt

trokke

getrokke

trekken

valle

val

valt

valt

viel

vielt

viele

gevalle

vallen

vange

vang

vangt

vangt

ving/vong

vingt/vongt

vinge/vonge

gevange

vangen

vaore

vaor

vaort

vaort

vaorde/voer

vaorde/voert

vaorde/voere

gevaore

varen

vatte

vat

vat

vat

vatte/viet

vatte/viet

vatte/viete

gevat

vatten/nemen

vchte

vcht

vcht

vcht

vocht

vocht

vochte

gevochte

vechten

vne

vn

vnt

vnt

von(d)

vondt

vonde/vonne

gevonde

vinden

verdwne

verdwn

verdwnt

verdwnt

verdwen

verdwent

verdwene

verdweene

verdwijnen

vergeete

vergeet

vergit

vergit

vergaat

vergaat

vergaate

vergeete

vergeten

verlieze

verlies

verliest

verliest

verloor

verloort

verloore

verloore

verliezen

vermije

vermij

vermijt

vermijt

vermeej

vermeejt

vermeeje

vermeeje

vermijden

verslinde

verslind

verslindt

verslindt

verslond

verslondt

verslonde

verslonde

verslinden

verzinne

verzin

verzint

verzint

verzon

verzont

verzonne

verzonne

verzinnen

vl()chte

vl()cht

vlcht

vlcht

vlocht

vlocht

vlochte

gevlochte

vlechten

vliege

vlieg

vliegt

vliegt

vlog

vlogt

vloge

gevlooge

vliegen

vraoge

vraog

vraogt

vraogt

vroeg

vroegt

vroege

gevraoge

vragen

vrve

vrf

vrft

vrft

vref

vreft

vreve

gevreeve

wrijven

vrke vrk vrukt vrukt vrukte vrukte vrukte gevrukt hard werken

vrieze

-

-

vriest

vroor

-

-

gevroore

vriezen

vrije

vrij

vrijt

vrijt

vreej

vreet

vreeje

gevreeje

vrijen

vringe

vring

vringt

vringt

vrong

vrongt

vronge

gevronge

wringen

weege

weeg

weegt

weegt

wog

wogt

woge

gewooge

wegen

wke

wk

wkt

wkt

wek

wekt

weke

geweeke

wijken

wrepe

wrp

wrpt

wrpt

wierp

wierpt

wierepe

gewrrepe

werpen

weete

weet

wit

wit

wies

wiest

wiese

geweete

weten

wve

wf

wft

wft

wfde/wef

wfde/weft

wfde/weve

geweeve

weven

wze

ws

wst

wst

wes

west

weze

geweeze

wijzen

wille

wil

wilt

wil

wo/wou

wot/wout

won/wouwe

gewild

willen

winne

win

wint

wint

won

wont

wonne

gewonne

winnen

wrre

wr

wrt

wrt

wier

wiert

wiere

gewrre

worden

zke

zk

zkt

zkt

zek

zekt

zeke

gezeeke

zeiken / zeuren

zn

z

zt / bnt

is

was/waar

waart

waare

gewist

zijn

zgge

zg

zgt

zeej

zi/zeej

zit/zeet

zin/zeeje

gezeed / gezeej

zeggen

znde

znd

zndt

zndt

zond

zondt

zonde

gezonde

zenden

zge

zg

zgt

zgt

zog

zogt

zogt

gezooge

zuigen

zpe

zp

zpt

zpt

zop

zopt

zope

gezoope

zuipen

zien

zie

ziet

zie

zaag

zaagt

zaage

gezien

zien

zinge

zing

zingt

zingt

zong

zongt

zonge

gezonge

zingen

zinke

zink

zinkt

zinkt

zonk

zonkt

zonke

gezonke

zinken

zitte

zit

zit

zit

zaat

zaat

zaate

gezeete

zitten

zulle

zal

zult

zal

zo/zou

zot/zout

zon/zouwe

-

zullen

zuuke

zuuk

zuukt

zuukt

zcht

zcht

zchte

gezcht

zoeken

zwge

zwg

zwgt

zwgt

zweg

zwegt

zwege

gezweege

zwijgen

zwlle

zwl

zwlt

zwlt

zwol

zwolt

zwolle

gezwolle

opzwellen

zwre

zwr

zwrt

zwrt

zwoor/zwrde

zwoort/ zwrde

zwoore/zwrde

gezwoore

zweren

zwreve

zwrf

zwrft

zwrft

zwierf

zwierft

zwiereve

gezwrreve

zwerven

zwmme

zwm

zwmt

zwmt

zwom

zwomt

zwomme

gezwomme

zwemmen

Naar het begin van de pagina

Inhoud WTT
CuBra Home