Piet Verkuijlen
Twee Tonpraote:

Pietje van de Kaawekaant & Peerke den Ballektser


 

PIETJE VAN DE KAAWEKAANT (Leuterconcours 1994)

Goejenaovond saome!

Ik z gaon glleve. Vruuger wier ik al onpaaselek as ik ut word heurde. Ik wier al zeziek as ik den aafwaas di. Van strrem in un glas waoter zaag ik drie daoge gruun. De pont van Vlissinge naor Brskes wog veur mn wl 500 kilo. Ik ha nt zonnen hekel aon glleve as mun vraaw aon baore. Wie ha d naaw ot gedcht, Pietje van de Kaawekaant erelit van de irste Tilbrgse gllefclub. Jao, d viel nie goed bj ons in de femielie en zeeker nie aon de wreme kaant, die waare gloejendeg. "Jonge toch," zi onze vadder, "haawt oe ge bj oew vrekes." "Och paa," zi ik, "die hn ze daor ommers ok."

Ik h mun ge mar gelk hilleml in ut pak gestoke, want ge wilt toch goed veur den dag koome, nie dan? Want zon gllefclub, meense, d is toch unne wreld op zun ge. Nimt naaw zon pak. Mun broek is tgevoerd in unne glgruune rt van originele Engelse tweed, medl drolleevangre. De keus van de stof is van mun vraaw. De broek is mee opzt w kort gehaawe, omd't ur dikkels ontzttend nat aan toegao op de links. En rchts ok. De schoene, gemaokt van kalfsboxlr, zn absoluut waoterdicht, d vanweege de nathiele. De zole zn veurzien van un xtra diep prefiel, want aanders koste wl us ondert gaon. Want ur lee zo hier n daor nogal w kaawe kak bj ons op de club, n as ge daor invalt dan staode d'r gekleurd op, want dieje kak is ur in de beknde zeuve kleure. Ut jske is un kepie van unnen originele Tilbrgse boerendracht. Vervaordigd bj De P in Gol n tgevoerd in krkezkers blaaw. Ut sjaoltje is in dezlfde rt as de broek. Ut gehel wort gecompleteerd dur bjpaasende skke n un gllefcap.

Mun vraaw zi: "Jonge, zrregt d ge nie teveul in de gaote lopt in ut begien, want dan brikte oew bene nog veur ge begonne zt, n verlochent oewen komaaf nie." Die meense daor die zien in unnen ogopslag w ge mekert. Ze kke oe dan zo us aon, en dan heurde ze zgge: "Den diejen die hee toch al gaaw unnen handycap van 25 of mer." Dan z ik toch wl us benuut w veur unnen handycap die meense hn die den hillen dag in zon illetriek waogentje rondrje. Die zitte dan toch gaaw aon de 100 of mer.

Mar veurd ik daor toegelaote wier, meense, d ha nog hil w voete in rde. Op unnen goejen dag zi de veurzitter: "Pietje, wat mij betreft, kun je komen, maar we moeten je nog wel balloteren, al is het alleen maar voor de vorm." Ik zi: "Daor blfde gullie us moj mee oew jatte vanaaf. Aon mn lf gin pollenaise. Ze hn pas geleeje mun amaandele nog getrokke, dus ginne flaawekul. En mee de vrrem zit ut ok wl goed." "Maar mijnheer toch," zitie, "dat doet helemaal geen pijn, maar het moet wel gebeuren, dat zijn de huisregels." Ik mos toch us langs koome. Afn un aafspraok gemaokt, n ikke d'r naor toe.

Naaw meense gelf ut of nie, mar ik hagget gin vf lle bret. Ik wier ontvange in de besturskaomer. D'r waar un man of vf, waorvan tweej vraawe. Ik dcht: "Och gd, ok d nog." En d spul zaat mn daor toch ongegenerd aon te kke, ik wier d'r gewoon verleege van. Zullie stlde d'r ge veur n ik zi: "Aongenaom, Piet van de Kaawekaant." De veurzitster vroeg of ik mun aantesednte kos laote zien. Ik zi: "Daor h'k nie mee gereekend, die ligge ts. Mun vraaw ha ze nog xprs gewaase n gestreke, mar ik z ze cht vergeete." "Mogen we dan misschien uw c.v. eens bekijken?" vroeg ze. En ik h wl paas unne nuuwe c.v., zo ene mee turbo n alles d'rop n d'raon, mar w hee d naaw mee balletere te maoke. Ik zi: "Vraawke, witte wl w ge daor vraogt, die is nie te tille." Ik dnk gadjuu d's twee ker mis. Dus meense w doe ik: ik lg hil munnen stambom op taofel. Daor keke ze toch wl van op, zonne stambom ha'n ze nog not gezien. "Indrukwekkend!", ziter ene. "Ja, hij heeft wel kaliber!" zi den aandere. Toen ziter zon vraawke: "Ja, wat mij betreft mag hij komen. Ik denk dat we met Piet een vorstelijk lid binnenhalen." "Beste Piet," zi de veurzitster van de kemissie, "ik heb de eer om jou in onze club aan te nemen voor de rest van je leven, en wel als erelid. Proficiat kerel en welkom. Jouw verdiensten voor de club zijn nu al zo groot dat ik dit gerechtvaardigd vind." "Och jonges," dcht ik, "gullie most us weete." Hullie han de grond veur de gllefbaon un paor jaor geleeje veur goej gld van mn gekcht, n toen ha'k bedonge d ik erelit zo wrre. Sinds d't daor waoterwingebied gewrre waar, waar traawes dieje grond veur mn toch ginne pptabak mir wrt.

Ik h t'r w aon de stok gehat mee dieje mener Stok van de waoterlaajing. Overal zittie mee zunne grze bj. Hj zit veur un fraksie in de geminteraot. Stao tot aon zun lippe in't waoter. En tot over zun ore in de gllefclub. Ik kos ur gin rchte vor mee ploege. Mun prd mog 'r nog nie pisse, d was slcht veur ut grondwaoter, jao hukkum! Naaw is't waoterwinstgebied. Van boove steeke ze d'r de spa in en hn d'r un gllefbaon van gemaokt n van ondere tappe ze'r de spa t. "Prise d'eau" hiet d daor. "Cote d'or" waar unnen beetere naom gewist. Mar, alles bj mekaor h'k ut goed geschote. Mun schaopkes op ut drge, n veur de rst van mun lve 18 hllekes om vrej op te speule. Wie maokt me w!

Want zon gllefclub meense, d is toch unne wreld op zun ge. W wj rgt noeme, hiet daor the rough. As ze't over ut gruun hn, dan schrve ze green n ze zgge grien. Gaoter mar aonstaon. En ze begiene waor ze teej drinke, op de tie. Die kaole plkke waor de kenne ut ene hol nao ut aandere groeve, daor hn ze zaandbakke van gemaokt, d noeme ze dan bunkers. Naaw dan zn wj wl aandere bunkers gewnd.

Bj ons op de gllefclub hn ze 18 baone op de baon ligge, mee ieder aon ut nd un gat. En agge dan zllef ok nog un goej baon ht, dan kunde daor zo op. En d hiet in ut gllefs the fair way. Op de 19e baon, daor is ut aatj prs, daor skor ik in de reegel nogal hog, daor is de ketiene. Oh srrie hor, ik bedoel ut paviljoen. Ik h d'r gin moejte mee om daor zonne ker of vier aachtermekaor te skore. En dan ginnen eagle, n ook ginnen birdie n ook nie mee unnen bogey, mar amml hole in ones.

Ut miljeu staoter hog in ut vaondel, d'r maag allen gemist wrre mee kunstmist. Straks leeter allen nog mar kunstgraas. En alles is ur enrichtingsverker, van ut ene hl naor ut aandere hl, n as ge kaans ziet om mee fftig per uur over de baon te gaon, dan zitte in de gruune gllef.

Agge d'r w verstaand van ht, is ut un hardstikke leuke sprt. Mar ik kan d'r nog gin bal van. D'r wrt gezeej d gllef un chte Engelse sport is, mar d gelf ik nie. Gullie zut tch ok wl geleeze hn dter un stl van die grondvruuters op den Aawen Dk un jaogerskampke hn gevonde van un paor duuzend jaor aaw, is't nie. Daor is niksnie van waor. Ik z daor zllef ok us wiste kke, n ik hagget zo gezien. Alles wst d'rop dter daor un stl flink mt hn gehat over un splleke gllef. En d's goed t de haand gelope. D'r laage bllekes en van die slaghaawte n..... dooje meense. En naaw dnk ik d onder aon diejen Aawen Dk den irste gllef-orlog is tgevchte. Dus meense, zo lang wrt ur in Tilbrg al gllef gespult. En naaw kan ut zn d Engelaand toen nog aon Neederlaand vast zaat. Mar d wil nie zgge d de Engelse ut hn tgevonde, want ut kan nt zo goed vant Tilbrg zn overgewaajt. Want toen ut in Engelaand nog donker waar, han wj al un medrne industriestad.

Ze zn ur van alle mrte ts bj ons. Spisjaole daomespllekes, gin prebleeme: waotergllef. En daor h de gadoome kenllies bj: ge knt ze wl, medl krresr, van bove tot onder in de pied de poule gestoke, un paor van die strse pote d'r onder. Die zn d'r prmannt, daor h de as manskrel nog nie van gewonne. Die slaon de krulle in de baon. Op de 19e hn ze daor un spisjaol vraawedrankske veur ontwikkeld, de coupe soleil.

Aafgelope zaoterdag waar ik zoas gewonlek wir us vruug op de baon. Bte mn ginnen hond te zien, behalleve diejen Dtsen hrder dan die hier aatj rondlopt. Wie trf ik daor op de 19e mee un tas wreme sjeklaademlk in zun haande? Tinus Jaaaanse, unnen aawen scholkammeraot. Hj zi: "Verrekt kerel, hoe gaat het met jou? Speel jij hier ook?" Ik zi: "Jao Tinus, ik z hier erelit. En gj, Tinus, w doede gj hier?" "Ik ben hier vandaag met mijn neef, Jean Arnaud." "H de soms zin in un ptje, Tinus," vraog ik, "of h de al mee Jean en Arnaud aafgesprooke?" "Ja, dat lijkt me wel," zitie, "en by the way, ik heet voortaan Bas. En ik zou het fijn vinden als je me ook zo wilt noemen." Ik zi: "D's goed Bas, en h de soms unnen handycap, want dan kan ik daor reekening meej haawe." "Nee hoor," zitie, "ik denk dat wij wel aan elkaar gewaagd zijn." Hij zaat in de kompjoeterbraonsj zitie. "En Pietje, wat doe jij eigenlijk tegenwoordig?" "Ik? Ik rentenier", zi ik. Daor kek ie tch aorig van op. Afn, ik mun verhaol gedaon over munnen grond, en d'k naaw erelit waar. En hj wier steeds gruuner. Ge zaagt um haost niemer afsteeke teege de grien. Ik zi: "Maag ik us w vraoge, Bas?" "Ga je gang kerel", zitie. "W betaolde gj naaw zon bietje per jaor aon kontrebuusie?" "Dat gaat je geen mieter aon!" waar ut aantword. Ik zi: "Tut tut jonge, zonne grote mond in zon sjiek pak. D ha'k van jaaw nie verwcht. Mar as die hier ok spult, dan vraog ik ut um zllef wl." "Wie bedoel je?" zitie. Ik zi: "Diejen Mitterand, gj dnkt zeekers d ik gin fraans kn zeeker!"

Ik zal ut jllie nog streker vertlle. As ik Fraans nie geknd ha, dan ha'k naaw hier nie gestaon. As ik gin lit waar gewrre van de akkedemie veur tonpraoters en aandere saawelrs, dan ha'k tch not ut lf gehat om in de ton te stappe. Ik h'r verkkes veul gelerd, daor bj ons op de akkedemie. "Man n prd noeme", zi Rinus van Brkel. Kiske Koole zi: "Ginne vle praot verkope, daor winde niks meej." "Ginnen strken draank gebrke veurd ge in de ton stapt." Van wie die is, d kunde zeeker wel raoje. Van Sjef Robbe kreege we de vlgende ls mee: "Haawt oe ge aon oew onderwrp, d doe ik ok en d wrkt. En hard kwke is nrgeraas veur nodig." Fraans Wnmaggezn lerde ons de fne knipkes van ut opkoome en van Jace van de Vn lerde we hoe ge op un grandiejoze menr af kunt gaon. Mar as we slaoge, hee Fraans gezeej, dan wrre we amml deur um personlek gekust. Dan krge we de academie kus..... van de rctor magnificus.

Ik zieget al himml veur me. Un Tilbrgse akkedemie mee unne fraanse slag. Hoezo Tilbrg medrne industriestad? Tilbrg wnstad, medrne akkedemiestad! Mee internasjenaole alluure. En ik zie ons daor straks al staon as wj un eredokteraot krge aon de Srbon in Pars. En ik heur ze al zgge: "Voici l'Academie de Saauwelre et de Leuterre Tilbourgoise. "N de's niks", zulde zgge. En dan wrre wj meschient wel onderschaaje deur diejen zllefden Mitterand en d amml omd Bas nie aon mn kwt wo hoeveul kontrebuusie dtie mos betaole.

Den Bas en ik han ons gemkker bjgeleej. Hij ha wl ingezien d ik veurtaon unnen her van staand waar. En ik ha wl begrepe d den Bas nog aatj den zllefden Tinus van vruuger waar. Zo ziede mar meense, zon gllefclub d is toch unne wreld op zun ge.

Gllef, d's un sprt veur meense die veurt wille. Kk mar naor mn. Bj ons op de club, daor ziede't gelk rondlope, van art-deco tt nouveau riche, ftewl van Aarts en Co tt Heuvelport. Gruun Links heeget belang van ut glleve ok ontdkt, die koome d'r ge bj ons op de links rchts oriejentere. D's goed veur durren imagoo en veur un eeventuele koaliesie mee de V.V.D bj de koomende verkiezinge. Prins Louis waar not aon un twidde ambtstermn toegekoome zonder zun kenksies van de gllefclub. Mar as ie zunnen gllefclub nt zo vaasthaawt as zunnen spter dan zal ie nie veul under par speule. Grrit Brks komt glleve zo gaaw as zunnen rug ut toelaot n ur unnen nuuwe stoel in zun gllefkrke zit. En hj zo tch zo gre unnen ker teege Houben speule, mar hj verkt ut om um t te nodige. Maay Wgge zit bj ons in de kemissie baononderhaawd. Mar d ha ik ok gekund, ut enige w ze zi is: "Maaj wg, maaj wg!" En dan zn d'r aatj nog meense die d'r ge laogdunkend tlaote over de gllefsport, mar d is onverstaand. Die zgge: "Gllevers, die sprte onder ut waandele." Mar ut zn mist de jongelj die d zgge. Zllef te lj om jong te zn of om un stukske te lope in gds vraaje netuur. Die speule liever un partaajke poelbiljrt, d'is hndiger, daor wor de nie zo muug van n ge staot nog dreug ok.

We zn lst us tgenodigd om rgeraans aon de kust te koome speule. Daor is toen wnig van tercht gekoome. Daor kwaam nt hil diejen waoteroverlaast t de Maos veurbj gedreve, n hil de baon liep onder. Ut lek wl un internasjenaol vloedglleftoernooj. We kosse ons vege lf nog nt rdde deur op unnen bunker te klimme, unnen chte wl te verstaon. D'r laag ur nog enen in ut waoter n die riep steeds mar: "Hilfe, hilfe, ich versaufe." Ik riep: "Jonge, ha mar lere zwmme in plaots van Dts." We kossen um nog nt op dun bunker trkke, aanders waar ie gesneefd. "Vielen dank", zitie, "sie haben mein Leben gerettet." Ik zi: "Bedank jllieje paa mar jonge, ok t naom van de rst, want aanders waare we meschient amml wl versoffe."

Ik z al zg ik ut zllef bist fanatiek, ik zal nie gemak ts blve. As ut mar fkes wer is dan z ik op de baon, rge of wnd, gin prebleem. Mist is w laastiger. Mar witte w reg is? Wintertene. En witte w nog rger is? Sneuwballe. Dan kunde't wl vergeete. As ut cht baomeswer is, dan blf ik ts n speul ik un partaajke in de kaomer op ut kled: Perziese gllef. En witte gullie w ik doe as ik nao unnen langen kaawen dag tskom van de baon? Dan gao ik in terepie. Dan krp ik lkker in mun wrem gllefslagbad en laot hil dun dag nog us de revuu pesere. En dan kk ik waor ik diejen dag gaote h laote valle. En waor ik in ut vervlg xtra op mot ltte. Want nondejuu, un goej lit maag nie verslappe. Giestere wo ik nt gaon oefene mee munne vaaste oefemaot Jos Klapzaand. Komt ur un mnneke naor me toe en vraogt: "Wilde unnen caddy mener?" Ik zi: "D's goed munne jonge, d zal wl smaoke n doeter veur Jos ok mar ene en veur oew ges ok. Hier h de unne knaak n haawt de rst mar."

Nou meense, mn krwaaj zit ur op. Irst nog fkes naor de 19e veur un paor hole in ones n dan naor hs, naor mun gllefslagbad. Iederen in de zaol bedankt veur den bjval en ut aplaaws. Spisjaol degeene die ok klapte as z'ut nie snapte. Want dan klapt de rst vanges meej. En of ge naaw ut vlgend jaor op dun Heuvel nog meugt vrje in oewen ootoo of nie, d zal mn wrst weeze, mar as ur den lindebom nog stao dan z ik ur ok wer. En as ie ur niemer is ok!

De groete n tot ziens,

goejenaovond saome!


PEERKE D'N BALLEKTSER (Leuterconcours 1995)

 

 

Au clair de la lune

Pierre joue jeu de boules

as ie nie kan winne

prt ie z'op dur smoel

tout de rattaplante

avec veul plaisir

au clair de la lune

Pierre gao aon de zwier.

 

 

Goejenaovond saome!

 

Ik zal mun ge fkes vurstlle. Mnne naom is Pierre P. Tanqu. Vur vriende Pietje Petank n vur mun teegestaanders Peerke d'n Ballektser.

Jeu de boules is zo as ze d in ons jargon zgge: Simple comme bonjour. Ge ht ur nie mer vur nodeg as vier man, twaolef blle, goej wer, goeje zin, un fls vin rouge ordinaire, un pice de pain de stk n un ksjentje ftewl un kltje. Krtom: du vin, du pain, Dujardin et du jeu de boules au vert pr. f op zun Dts: Wein, Weib und Gesang auf der grne Wiese mit Schwarzbrot und Jgermeister. n d mot kunne op dun dag van vandaog. D mot kunne in ut raom van de Eurepeese gedaachte. Waant tis naaw op de kp aaf ffteg jaor geleeje d in ons laand de vrjeght is tgebroke n tis nog zwaor klote. Dus meense, gao jeu de boule, n ge lft comme Dieux en France. Ge kunt ur hil oew agrssie in kwt n ur valle hst not gin doje bj. As ut twaolef twaolef gelk is, dan zgge ze bj ons "douze et mort". W zo veul betekent as "de dod of de gladdejoole". Lst is ur daor enen in gebleve, ons aller Jan. Die naam ut w te naaw meej de splreegels. We hbben um de partj nog poost mrtum laote winne n d pr tillegram saome meej unnen bos gladdejoole naor Petrus laote stuure:

 

Jan van Ballegooien

Zeuvenden Heemel, Mlkwg 342

Pstkoode 4711 Pax Christie

Junivers

 

Afznder:

P. d'n Ballektser

WRELD

 

D gao teegesworreg amml. Simpel oew verhsadrs opgeeve n de K.P.N. zrregt vur de rst.

 

Dees spl is zo verslaovend d de regering van plan is om op grote schaol graotes blle t te gaon dele in de kffiesjps. Vraog me nie hoe ut kan mar prffetert ur van. Waant as Hoeben n Brokx saome dur en deur kunne dan kan vurtaon alles. Ik hb ur us ene gezien, die stond saoves om llef uur nog te gooje. Hj ha hil dun aovond de strre van dun heemel gegoojd, dus ut begos al aorig donker te wrre. Nao twee flsse rooje wn n en stkbrod, snapte ie mar nie dttie de maon nie kos raoke. n toen ur dun aanderen dag un stukske af waas zittie: "Ziede naaw wl dt gao!"

Ikzllef z dur aon verslingerd geraokt in La Douce Fraance, en vacaance zogezeet. Ur is tch niks schonders op de wreld as saoves nao ut wrem eete in plaots van dun aafws te doen un splleke jeu de boules te speule. D gao soms zo: "M'sieu, voulez vous jouer avec mois?" zi zon sptter t de Provence teege mn. "Naturellement!", zik toen op mun bste Fraans. "Non non pas a", zisse, "mar Jeu de boules!!!!!!" "Oui oui", zi ik. Dus ik zeej: "Allez kom aon, jouer van hier tot aon de plee et retour?" "Oui oui", zisse, "c'est bien." "Wie speule dur nog mer meej?" vroeg ik. "Ma pre et mon mre" zisse. Dus stlde ik mun ge veur: "Enchant, m'sieu, madame, Pirre d'n Ballektsr." n dan gong ut ur op, zo fannetiek as ut grot waar. Wl unne ker of vf aachtermekaare naor de plee en trug. Meej tussedur un slukske wn n un stkske brod. n dan laag ik in un gewonne pesiesie, n dan prde le pre dur nog gaaw ene tusse. "Millard de jus d'orange, dressoir et portefeuille", kwek ik dan. "Tombez tch pour mon part hilleml gebakke." Jao, jao, ik kan wl zgge d de liefde vur ut spl daor begonne is.

 

Mar naaw gaon we niemer naor Fraankrk. Mun vraaw kreg ur amml jk!!! Aon dur haande. D kwaam van ut aafwaase zisse! n ut laag nie aon de zep, mar aon ut waoter zisse. Ik h nog van alle sorte waoter gepreberd, Spa Rod, Spa Gruun, Lourdeswaoter, Chaudfontaine, Barleduc. Prise d'eau ksprs meegenoome t Tilbrg. Mar d haolde gin van alle w t. Dun dkter docht dt un aandere orzaok ha. Spiechoosemaaties zittie. Mar daor dnk ik zo ut mne van. Ut heej niks meej de spieche te maoke n nog veul minder meej Somali. Vlleges mn is ut puur sjallezie, omd ze nie meej kos speule. Jao, n tis nie d ze gin blle heej, d nie d. Ze heej zlluf ok un stje. Jao wl nie van die grote nt as ik. Mar de lste td gaoget amml niemer zo vlt. Ik dnk d ze meej dun overlop beezeg is. Ze stao dun hillen dag te daampe n te prmetere. W ik ok doe, dur dugt ginne flikker van. n as ik niks doe, krg ik nog op mun klote. Mar onder ons gezeej n gezwege, she is a bad looser. Jao, d kan ik gerust zgge, waant ze zit wl in de zaol, mar ze kan gin strep ngels.

 

Mar naaw fkes hil w aanders. Meej ons moeder hak ok nog bekaant mt gekrege. n d kwaam omd ik zi dk fraankoofiel gewrre waar. Ze zi: "D kan wl zn, n tis meschient bist unnen aorige jonge dieje Fraank, mar ge hoeft ur nie meej over de vloer te koome, n daormeej t. Waor begiende tch aon, n d op jaawe liftd. Hdde gj dan hilleml gin schmtegevuul mir? Ge gaot ur mar meej naor Spanje, daor zitte nog mer van die manne, n blft'r mar woone ok. D ge aon peedoofielatelie doet, sois. Die zeegels kunne nog ot veul wrt wrre." Naaw zk mar lid gewrre van un klup, Jeu de boules Were Di. Daor bj Were Di, daor wrt ok gehakkiet n getannist n die blle ligge in dezlfde rde van grotte. D paast mn wl waant witte w dan leuk is? Ons baone ligge vlak nffe ut hakkievld, n daor motte die mnnekes van de treener amml zo hard meugelek op gol schiete. n daor rol ik dan zo kwanss wl us en van mn blle tusse. Dan kunde laage, keptte stiks, dooj kiepers n gao zo mar deur.

 

Wj speule lk jaor zo w ammiekaole toernemnte. Bj Peerke Donders vergoje we lk jaor de Route Croix Pr Dondre, de krswg zogezeet. Daor is ut onze grotste zrreg om veral gin bild te raoke, waant dan dondert daor alles in mekaor.

 

Irste staosie, Zisde hoofdstuk, Drtiende vrs.

Dorus van Spaondonk naojt Malchus un or aon.

 

Tusse Tilbrg n Bezooje

Stikke de meense van de vlooje

La La La LaLa La LaLa

 

Twidde staosie, Vierde jnbos, Drde slderiebd.

Jean Moyenne raokt Maria Magdalena op un ongelukkege plaots.

 

Zakkem plaotse, zakkem tikke

Mnen zere teege znen blikke

La La La LaLa La LaLa

 

Drde staosie, Twidde slaojbd, Vfde knoldereds.

Francois de Charrot blft meej zun blle aachter ut krs haoke.

 

Zakkem knippe zakkem schre

Of zal ik um veur zun blle pre

La La La LaLa La LaLa

 

Witte w schon zo zn? Ut zo schon zn as we ut koomend jaor un grots jeu de boules toernoj kosse haawe vur hil Tilbrg. Ds tr geleegenhj van de plchtege trugplaotsing van WILLEM II op zunnen skkel, saome meej zun vier maogde. Tusse twee haokskes, die zn traawes ok meej gerstererd. Van twee dur van waare de vlieskes gescheurd. Die zn onderhts genaojt en daornao gebietakt, zo dtter gin vl in kan koome. n die aandere twee zn behaandeld teege bronswrrem.

Mar om trug te koome op d toernoj, ut Grand Concours de Ptanque Guillaume Deux. D haawe we in dun baawput van de Knutsklutser want die staoter vurlopeg toch nog nie. As ut rgent, dan kunne we aaltj nog twke naor dun Heuvelport. Daor goje we dan tweehonderd kuup zaand in n t'is vur dun bkker n die maag ur dan graotes stkbroj leevere. Millard de jus d'orange, d zo w zn. n ast toernoj dan afgelope is, dan pre we d zaand gewoon op dun Heuvel. Die is teege dieje td tch allang aawtoovrj. Gras inzaoje, un paor jong lindebumkes dur op n klaor is Kees. Daor kunne we dan wir un paor jeu de boules baone op aonlgge. Daor kan n maag niemaand op teege zn, waant de overhj wil kste wt kst nuuwe baone schppe, n ut maokt nie t w vur baone ut zn zi Wim Kok. Ut zn nog deltjbaone ok, waant dur kan op unnen schonen dag wl taageteg man op en baon. Ge kunt dan ok gadoome zo van de baon op ut teras stappe, waor ge dan onder ut gent van unnen dubbelen Trappist of unnen Chateau Migraine kunt geniete van unnen Coque au Vin, unnen Boule l'Escargot, f gestofde kltjes in Madeira-saaws. Millard de jus, dan h de ut tch as un ls op unne zere kp, nie dan.

Van Grp is ur veur zittie, n d is mar goed ok. Waant as ge daor as Gruun Links nie vur zt, kunde oew ge beeter Kaaj Rchts noeme. As onze Willem dan wir trug stao n hj kkt vurtaon de goeje kaant t, n ie zie daor d gruun heuvellaandschap, omringd deur un stl jong lindebumkes, dan heetie ndelek zun koningswaaj trug. Dan zal zun gemoed wl volschiete. Mar gin prebleem, waant d lopt dan wg in de fietseklder die daor hilleml gekammeflerd wrt aongelee.

 

Munne maot Jos Camembert et mois waare dees jaor gesillekterd vur dun Dutch Open van Blgieje, un driedaogs internasjenaol toernoj, d gehaawe wier aon de oevers van dun zer. Die is de lste jaore zo verroest d ut nie tmaokt of ur unnen bl mer of minder in tercht komt. Ut enige w daor nog aon vis tkomt, zn sardientjes in blik. Wj wiere ondergebraocht in ut treeningskaamp van de Blze Oolimpiese ploeg. Die waare daor zwaor aon ut treene op un paor tiepies Blze vlksspeule die ze gre as dimmestraosiesprt won premoote in Atlanta. Diskushappe, spervange n koogelkppe. Wj sliepe snaachs in bungaloo-tnte, mar zullie stonde meej taageteg man rchtop in twee stao-krrevns te slaope. Ze zn ur in den Bls dus nog nie aachter d ge daor ok in kunt ligge. Meej en van die koogelkppers hn we nog veul malleur gehad. As Joske unnen bl mar fkes te hog opgojde, dan zaat die ur tusse meej zunnen Blze patat. Mar d hkkem aafgelerd. Ik tiererde meej links ffkt op Jos zunnen bl, zo dttie meej veul schwung omhogkwaam. Rcht in die Blze vruut. Al zun taande waar ie kwt. "Zo mnneke", zi ik, "naaw kunde meej doen aon ut diskushappe!"

 

Zo ziede mar meense: Met een bal in je hand, kom je door het hele land. n as ge goed oew bist doet, gelk as Jos et moi, nog in ut btelaand ok. Ut vllegend jaor gaon Jos et moi op hogte-staozje naor de Piereneeje om te oefene op ut hllend vlak, ut vals plat knne we al t den Bls. Waant as d toernoj ur komt zo as mn d vur oge stao op dun Heuvel nuuwe stl, n daor twfel ik nie aon, dan wil ik wl winne ok. Waant mnne naom is nie vur niks:

 

PEERKE D'N BALLEKTSER

 

Au revoir et merci, Tout tois, Je t'aime, bientt, Haawdoe n de groete!

 

Zakkem plaotse, zakkem tikke

Mnen zere teege znen blikke

La La La LaLa La LaLa