CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
SPECIAAL

PRINT

Pierre van Beek - Heemkunde-artikelen

 redactie: Ben van de Pol

 

"Groene Long" in Actum Tilliburgis

Het Nieuwsblad van het Zuiden - vrijdag 28 oktober 1977

 

Na een periode van stilte krijgen we weer eens iets te horen over de zg. "Groene Long" van Tilburg. Dat gebeurt in "Actum Tilliburgis", het tijdschrift van de Heemkundekring "Tilborch". Zoals bekend gaat het hier om de gebieden rondom de Hasseltse kapel, een kleine strook grond rond de boerderij "Den Oliemeulen", het gebied rond de 19de-eeuwse wevers- en arbeiderswoningen aan de Reitse Hoevenstraat bij de dr. Ahausstraat en het buurtschapje "de Bokhamer", ten zuiden van de Wandelboslaan bij het Pauluslyceum. Een inspraakgroep houdt zich hiermede al geruime tijd bezig met de bedoeling te conserveren van wat hier, naar haar opvattingen, voor behoud van de eigenheid van dit gebied in aanmerking komt.

Martin de Bruijn wijdt nu een beschouwing aan een door de Inspraakgroep reeds eind april zonder openbaar tamtam aan de wethouder van ruimtelijke ordening en verkeer van Tilburg F.I.M. Mannaerts aangeboden eindadvies. Er blijkt bij de Inspraakgroep over het algemeen eenstemmigheid te bestaan. Alleen met betrekking tot "de Bokhamer" is er een minderheidsadvies op de proppen gekomen uit de hoek van de heemkundigen. Enig succes heeft de "Inspraak" inmiddels al geboekt doordat B. en W. tegemoetgekomen zijn aan ingediende bezwaren t.a.v. het Hasseltplein. Op het hierboven aangehaalde eindadvies is van B. en W. nog geen antwoord verschenen.

 

Het grootste deel van "Actum Tilliburgis" wordt in beslag genomen door "Een eeuw gezang", het historische overzicht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Tilburgs Mannenkoor "St. Caecilia", van de hand van H. Vereijken. Men vindt hier de volledige tekst van het herdenkingsartikel. Daar wij reeds eerder in dit blad hieraan uitvoerig aandacht besteedden, hebben we geen behoefte tot nader commentaar.

lneke de Bruijn-Strouken levert verslag van een door architect Beekman uit Mierlo gehouden voordracht met lichtbeelden over "De negentiende eeuw en de neogotiek". Daarin wordt o.a. uitgesproken dat "de neogotiek geen slaafse navolging is van de gotiek". Tot een verdere waardebepaling schijnt de spreker, volgens het verslag, niet gekomen te zijn. Wel wat bevreemdend daar de neogotiek de laatste tijd bezig is uit het artistieke verdomhoekje te kruipen.

 

Zoals steeds is deze extra-dikke aflevering van het Heemkundeorgaan, waarin men o.a. nog de volledige tekst van de verenigingsstatuten aantreft, weer voorzien van tekeningen en foto's.

 

PIERRE VAN BEEK