CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
SPECIAAL

PRINT

Pierre van Beek - Heemkunde-artikelen

 redactie: Ben van de Pol

 

Campinia is nieuw Kempen-tijdschrift

Het Nieuwsblad van het Zuiden - woensdag 11 augustus 1971

 

"Wie het verleden tracht te achterhalen zal meer en meer de altijd en overal zich manifesterende evolutie van mens en maatschappij begrijpen. Deze evolutie is 'n onloochenbaar feit en de aandachtige bestudering ervan lijkt ons belangrijk voor de kennis van het 'waarom' in het heden en het 'waarheen' van de toekomst. Men moet het verleden kennen en de goede verworvenheden van de oudheid in diverse tijden kunnen waarderen. Geen enkel tijdperk kan zich ontplooien zonder een innige band met en een bewust begrijpen van het verleden. Tot schade en schande van de mens heeft de geschiedenis dit herhaaldelijk bewezen. De oudheid is voor ons modernen onmisbaar."

Met deze woorden begint de inleiding van een deze zomer gestart driemaandelijks blad "Campinia", een uitgave van het streekarchivariaat Noord-Kempenland onder redactie van de streekarchivaris W. Klaasen te Oirschot.

 

Hoofddoel

De hoofdbedoeling van deze publicatie is door het openbaar maken van bronnen, door beschrijving van belangrijke archiefseries, door overzichten, opstellen en statistieken elke vorm van wetenschappelijk, historisch onderzoek te stimuleren. Er wordt gepoogd in dit periodiek zoveel mogelijk documentatiemateriaal openbaar te maken. Tot nu toe zijn er twee publicaties verschenen. Voldoende om vast te stellen, dat de in het eerste nummer gedane beloften worden ingelost. Er worden vaak moeilijk toegankelijke bronnen leesbaar en verstaanbaar gemaakt, ook voor de niet-deskundigen. Het plezierige is, dat de publicaties, behalve een grote hoeveelheid specialistisch feitenmateriaal uit archieven, ook afgeronde, op historische feiten gefundeerde "verhalen" bevat, die zich als romanfragment laten lezen.

Weliswaar gaat het hier om Noord-Kempenland met Oirschot als centrum maar met die contreien zijn ook de mensen van Tilburg en naaste omgeving toch wel zodanig vertrouwd, dat ze er belangstelling voor kunnen opbrengen.

 

Inhoud

Bovendien stuit men gemakkelijk op raakpunten. Om een detail te geven van "Campinia" ontlenen wij wat aan de inhoudsopgaven. De eerste aflevering houdt zich bezig met "Enige facetten uit Veldhovens verleden", het jaarboek van de Vrijheid en Heerlijkheid Oirschot-Best, Oirschotse oorkonden van 1311-1791, toponymische aantekeningen over Best en huizen en bewoners te Oirschot van de 17de tot de 20ste eeuw. In aflevering II worden verschillende van deze onderwerpen voortgezet. Daarnaast vindt men er het begin van een boeiende affaire uit 1761 t.w. een "misplaatste oecumene" tussen een reformatorische schepen van Gestel en zijn katholieke dienstbode uit Valkenswaard. Een zaak, die in de Kerkeraad van de Ned. Herv. Gemeente van Veldhoven destijds heel wat stof heeft opgeworpen. Niet minder onderhoudend blijkt de geschiedenis van "Moeder Oirschot" en "dochter Best". Zij geeft het voorspel van de uiteindelijke afscheiding van Best en Oirschot. In een fragment uit "De Koperteuten" maken we, in geromantiseerde vorm, kennis met het bijzondere slag Kempisch volk, dat met zijn koperwaren tot in Denemarken furore maakte. De schrijver Arie van der Lugt heeft reeds heel wat gewestelijk literair werk op zijn credit staan.

 

Volop stof

Resumerend kan gezegd worden, dat het als 'n paal boven water staat, dat "Campinia" een kolfje naar de hand blijkt van genealogen, toponymisten, historici, juristen, filologen en heemkundigen. Deze vinden er volop stof, waaruit scripties, monografieŽn en proefschriften gecomponeerd kunnen worden.

De uitvoering van het blad geschiedt voorlopig gestencild in folioformaat en in bedrukte band. Het aantal abonnees bedraagt momenteel 400. Het streefgetal is echter 600. Dit lijkt ons haalbaar daar een jaarabonnement slechts op f 4,50 komt.

 

PIERRE VAN BEEK

 

 

"Campinia", driemaandelijks blad van het streekarchivaat Noord-Kempenland.

Voor abonnement Girorekening 1069032 van de gemeente Oirschot met vermelding "Campinia".