CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
SPECIAAL

PRINT

Pierre van Beek - Reisartikelen

 redactie: Ben van de Pol

 

Pierre van Beek schreef niet alleen over zijn reizen, hij hield ook causerieŽn over zijn belevenissen. Dat deed hij natuurlijk in de eerste plaats voor "Lumen et Veritas", de studie- en debatingclub waar hij zelf lid van was. We vonden daar in de NTC drie berichten over en die laten we hieronder volgen.

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - vrijdag 11 december 1936

 

Causerie met lichtbeelden over "VenetiŽ"

 

De R.K. Studie- en Debatingclub "Lumen et Veritas" hield gisterenavond een algemeene ledenvergadering, die wegens ontstentenis van den voorzitter onder leiding stond van den heer Th. van der Leeuw. Hoofdschotel van den avond was een causerie over "VenetiŽ" door het lid den heer Pierre van Beek.

Spr. begon zijn voordracht met een kort historisch overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling, bloei en decadentie van VenetiŽ, welke stad in de elfde en twaalfde eeuw stond op het toppunt van haar macht en glorie, en welke haar rijkdommen verwierf door den handel op het Oosten. De stoffelijke welvaart ging gepaard met bloei van het cultureele leven, waarvan tot heden in een reeks van prachtige monumenten de getuigenissen nog zijn overgebleven.

Spr. voerde zijn auditorium, aan de hand van een zeldzaam fraaie collectie lantaarnplaatjes, rond door de oude stad, die als een marmeren waterspin ligt op de vele eilandjes van de lagune op 4 km van het vasteland. Speciaal stilgestaan werd bij VenetiŽ's centrum, het San Marco-plein, dat door Napoleon eens de mooiste receptiezaal der wereld genoemd werd. Hoe men zich op dit plein ook wendt of keert, overal wordt het oog geboeid door bouwwerken, die door hun stijlen uit verschillende perioden van VenetiŽ's oude roem en glorie getuigen.

In de bonte maar toch evenwichtige en verrukkelijk schoone San Marco-basiliek, waaraan vele geslachten bouwden, overheerscht de Byzantijnsche stijl al is er ook de Moorsche goed vertegenwoordigd. In de oude bibliotheek, de prachtige Loggetta, beide werken van Sansovino, en vooral ook in het binnenhof van het Dogenpaleis viert de renaissance haar triomfen doch daarnaast vindt men er ook gothiek en sporen van barok. De interieurs beantwoorden volkomen aan de buiten gewekte verwachtingen. De San Marco bezit een schier niet te beschrijven rijkdom aan mozaÔken en kostbaarheden, terwijl de zalen van het Dogenpaleis een waar schilderijenmuseum zijn van werken van Il Tintoretto (Het Paradijs), Paolo Veronese, Titiaan e.a., waarbij ook nog de Nederlander Jeroen Bosch vertegenwoordigd is. Schier geen steen ligt er op of bij het San Marco-plein, die niet zijn eigen historie heeft, zooals spr. door verschillende merkwaardige verhaaltjes en legenden aantoonde.

Vanzelfsprekend ook werd er stilgestaan bij de in 1902 ingestorte en later herbouwde Campanile, de gebouwen der oude en nieuwe Procuratie, de Torre dell'orologio met zijn twee mooren die met een hamer de uren slaan, de Pietra del Bando vanwaar de wetten werden afgekondigd, het merkwaardige hoekreliŽf van de twee broederparen tegen de San Marco, de twee zuilen van St. Jean d'Acre en de kolommen op de Piazzetta, waartusschen vroeger de executies plaats vonden, de brug der Zuchten, de "Pozzi" en de "Piombi", twee soorten gevangenissen in het paleis. Met een tocht door de "calli" (smalle straatjes) en een romantische gondelvaart door de "Rii" (kleine kanalen of waterstraten) besloot spr. zijn voordracht, waarmede hij een warm applaus oogstte.

De voorzitter dankte den heer Van Beek hartelijk voor zijn interessante voordracht, welke het bewijs leverde, dat de causeur VenetiŽ nauwkeuriger dan met gewone touristenoogen bekeken had. Hij hoopte, dat de heer Van Beek de leden nog eens meer van zijn reizen zou laten genieten.

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - vrijdag 13 oktober 1939

 

"Klimmen en klauteren in den Wilden Kaiser"

 

De R.K. Studie- en Debatingclub "Lumen et Veritas" hield gisterenavond in L'Industrie een flink bezochte ledenvergadering onder leiding van den wnd. voorzitter den heer J. van Neer. Na behandeling van eenige huishoudelijke aangelegenheden was het woord aan het lid den heer P. van Beek, die een causerie hield getiteld: "Klimmen en klauteren in den Wilden Kaiser".

Op onderhoudende wijze vertelde de heer Van Beek hierin van de door hem gemaakte bergtochten, waarbij we leerden, dat de Wilde Kaiser, die in Tirol nabij Kufstein ligt, even ten Z. van de voormalige grens tusschen Duitschland en Oostenrijk, een weliswaar niet erg hoog (hoogste punt 2344 meter) maar daarentegen zeer woest gebergte is. Ieder zomerseizoen komt er een dozijn bergbeklimmers om het leven, hoofdzakelijk op de Totenkirchl, Predigstuhl en Fleischbank, die deswege berucht zijn. Behalve deze drie bevinden er zich echter tal van andere gemakkelijker te bestijgen toppen.

Spr. verhaalde van een tocht naar den top van den Sonneck (2258 meter), schetste het leven in de berghutten en deelde verschillende technische bijzonderheden mede over het gaan en "kletteren" in de bergen. Bijzonder interessant was zijn relaas van een tocht door de zg. Steinerne Rinne, een hoogtour, die ook den minder geoefende, mits hij vrij is van duizeligheid, gelegenheid geeft tot in het hart van de bergwereld door te dringen, zoodanig dat hij niets dan rots hoog rondom zich met daarboven de blauwe lucht ziet. De hierop aansluitende Jubileum Steig naar de Grutten-hut kenmerkte zich volgens spr.'s beschrijving door de wilde oerromantiek. De route gaat over smalle banden, waarnaast wilde afgronden als uitgebrande kraters gapen en de gedachten aan hellekrochten oproepen. Met de noodige voorzichtigheid daalt men in deze diepten af om zich even later weer langs beveiligingen met staaldraad naar boven te werken.

Na de pauze vertoonde de heer Van Beek een fraaie collectie lichtbeelden, die in niet geringe mate bijdroegen tot verlevendiging van het gesproken woord. Bij het einde oogstte spr. een warm applaus voor zijn met groote aandacht gevolgde causerie, welke instemming de voorzitter nog eens met een hartelijk woord onderstreepte.

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - zaterdag 16 februari 1946

 

"Van hut tot hut door de Dolomieten"

 

De R.K. Studie- en Debatingclub "Lumen et Veritas" hield Donderdagavond een druk bezochte bijeenkomst onder leiding van den heer P.J. van Mol. Spreker was de heer Pierre van Beek, die in een causerie onder bovenstaanden titel zijn auditorium meevoerde naar de Dolomieten in Zuid-Tirol. Spr. schetste deze streek met haar fantastische, woeste en veelkleurige met sagen omweven bergformaties als een heerlijk zwerfland en leidde zijn gehoor langs ongebaande bergpaden tusschen 2000 en 3000 meter hoogte van de eene berghut naar de andere, beschreef het hutleven en stond stil bij interessante belevenissen. Lichtbeelden illustreerden het gesprokene.

Spr. oogstte een warm applaus, dat de voorzitter in zijn dankwoord nog eens onderstreepte.