CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
SPECIAAL

PRINT

Pierre van Beek - Heemkunde-artikelen

 redactie: Ben van de Pol

 

Tilburg voerde 113 jaar onjuist gemeentewapen

Het Nieuwsblad van het Zuiden - donderdag 20 augustus 1970

 

Een extra glaasje zal er wel niet op gedronken worden! Toch zou de gemeente Tilburg thans een historisch feit kunnen herdenken. Op 22 augustus is het nl. precies veertig jaar geleden, dat het huidige gemeentewapen bij Koninklijk Besluit werd goedgekeurd. "Is ons gemeentewapen dan zo pril van jaren?" horen we al verwonderd vragen. Dat nu bepaald niet. Voor het huidige, zoals men dit op onze officiële stukken aantreft, luidt het antwoord: ja! Tilburg heeft namelijk 113 jaar lang een historisch onjuist wapen gevoerd zonder dat daaraan in al die tijd enige notie is geschonken. Totdat mensen met heraldische interesse en kennis de aandacht op de fout vestigden. Intussen heeft het nadien dan toch altijd nog maar tien jaar geduurd alvorens de fout van het verleden hersteld kon worden. Op 22 augustus 1930 was het dan eindelijk zover. Nu is het wel interessant eens na te gaan hoe die vork aan de steel heeft gezeten. Als pikante bijzonderheid kan daarbij gelden, dat de bekende glazenier Joep Nicolaas, kort na de opening van het Paleis-raadhuis, genoodzaakt werd het op de daar door hem vervaardigde gebrandschilderde ramen voorkomend gemeentewapen te veranderen.

 

Voor de kennis van het Tilburgse gemeentewapen kunnen we tot heden niet verder teruggrijpen dan tot het schepenzegel van de Heerlijkheid Tilburg en Goirle zoals dat in ieder geval van 1453 tot 1711 voor officiële stukken werd gebruikt. Een charter van 28 maart 1453 vertelt, dat de hertog van Brabant, Philips van Bourgondië, aan Pauwels van Haestrecht (de Jongere), wiens vader in 1387 in het bezit van de Heerlijkheid Tilburg en Goirle kwam, vergunning gaf naar eigen goedvinden zeven schepenen te benoemen en dat deze schepenen gemeenschappelijk een zegel zouden gebruiken. Dit zegel vertoont in het midden de H. Dionysius, de kerkpatroon van Tilburg, met rechts (heraldisch) het wapen van Philips van Bourgondië, links het wapen van het geslacht Van Haestrecht en aan de voeten het wapen van Tilburg. Het omschrift in gotische letters bevat de tekst: S. coe Scabinorum de Tilborch et Goerle (Sigillum commune Scabinorum enz. - Zegel van de verenigde Schepenen van Tilborch en Goerle).

 

Schepenzegel

 

Afwijking

Bij aandachtige beschouwing van het wapen van Tilburg blijkt dit essentieel af te wijken van het tot 1930 in Tilburg gebruikelijke. Dat wapen van 1453 vertoont een gevoegde burcht met drie verlichte en gedekte torens. In de muur die de torens omgeeft, bevindt zich een poort. Volgens nog in het Tilburgse gemeentearchief aanwezige stukken bleef bovenstaand zegel in gebruik tot 1711. Weer staat bij het daarna volgend zegel St. Dionysius met zijn hoofd in de handen, in het midden. Het omschrift bleef gehandhaafd, maar het wapen van Philips van Bourgondië maakte plaats voor dat van het geslacht Van Hessen-Kassel, dat in 1710 de heerlijkheid had verworven. Op de plaats van het wapen van Van Haestrecht verscheen het Tilburgse wapen. Dit blijkt intussen een nogal belangrijke verandering te hebben ondergaan. Bij het oude zegel van 1453 was de middelste toren groter dan de twee andere. Thans zijn drie torens van gelijke hoogte. Ze staan in rechte lijn op één horizontale muur zonder poort terwijl van de oude ringmuur geen sprake meer is.

 

Geknutsel

Dit wapen werd gebruikt tot 1754, het jaar dat het geslacht Van Hogendorp heer van de heerlijkheid werd. Deze verandering vergde weer een nieuw schepenzegel. De H. Dionysius heeft nog steeds zijn hoofd in de handen, het wapen van Van Hessen-Kassel heeft het veld geruimd voor dat van Van Hogendorp van Hofwegen. Het wapen der stad Tilburg vertoont weer drie gelijke torens op een rechte muur. Later blijkt aan het gemeentewapen nog méér geknutseld. Na het herstel van Nederlands onafhankelijkheid in 1813 komt Tilburg met een wapen op de proppen, dat drie torens op een platform met poort vertoont en waarbij de torens zelfs van kantelen zijn voorzien.

Nu de Fransen de deur uit waren, moest er nieuwe orde op zaken gesteld worden. Zo werd op 24 juni 1814 de Hooge Raad van Adel gecreëerd. Dit lichaam kreeg tot taak alle steden en dorpen van een behoorlijk wapen te voorzien. Voor zover ze dat al eerder een hadden bezeten, werden de gemeenten verzocht een tekening hiervan de Hooge Raad van Adel ter goedkeuring voor te leggen. Het Tilburgse gemeentebestuur heeft naar aanleiding daarvan in 1815 een afdruk zonder omschrijving ingestuurd van het fantasieprodukt waarover men beschikte. Daaraan heeft de Hooge Raad op 16 juli 1817 zonder meer zijn goedkeuring gehecht. Die Raad kon immers ook niet alles weten en bovendien werd er van verteld, dat hij bij zijn oprichting niet bepaald uitmuntte door deskundigheid.

 

Herkomst

Bij de geschiedenis van het wapen van Tilburg hebben vermoedelijk de speculaties over de herkomst van de naam Tilburg een rol gespeeld. Men moet bewondering hebben voor het vernuft, in- en uitlegkunde, die daarbij aan de dag zijn gelegd. Wij duiken daar nu niet in, herinneren er alleen aan, dat men het o.a. een tijd op drie burchten of drie kastelen heeft gehouden, die er in Tilburg gestaan zouden hebben. De gedachte aan die drie burchten is al lang geleden prijsgegeven. Nadien heeft men het in één burcht gezocht. Bij die wapens met hun drie torens schijnen de drie kastelen wel in de achterhoofden van de ontwerpers meegespeeld te hebben.

 

Kruikskes

Ondertussen zat Tilburg dan toch maar met een niet correct wapen, waar overigens niemand een boterham te minder om heeft gegeten. Onze politieagenten hebben er jaren lang mee geparadeerd op hun nikkelen uniformknopen. Spotters duidden in die tijd de drie torentjes als "drie kruikskes" aan. Dat verkeerde wapen stond ook op de gietijzeren lantaarnpalen van de gemeente, die we nu in de gazons van bungalows, villa's en landhuizen aantreffen. We willen niet aan prijsopdrijving doen, maar misschien worden ze door ons verhaaltje nu nog wel iets méér waard dan ze al gekost hebben.

Niet onvermeld mag blijven een interessante ontdekking van de vooroorlogse gemeentearchivaris Ouwerling en het VVV-bestuurslid F.J. Popelier. Toen die heren eens rondsnuffelden in de Heikese toren, constateerden zij, dat een in 1654 gegoten klok een Tilburgs wapen droeg, dat overeen bleek te komen met dat van het vanouds bekende schepenzegel van 1453. Dat zat dus wel goed. Op gemeentestukken uit de 16de en 17de eeuw wordt ook dit wapen gebruikt. In het begin der 18de eeuw waren het daar drie gelijke torens op rechte muur. Aan B. en W. werd in 1920 geadviseerd weer tot het oude wapen terug te keren en er ging gedocumenteerd een verzoek voor een méér historisch wapen naar de Hooge Raad van Adel.

 

Na 10 jaar

Tien jaar heeft men op inwilliging daarvan moeten wachten. Pas op 22 augustus 1930 kwam een Koninklijk Besluit af, waarbij het van 16 juli 1817 daterende wapen werd veranderd en een nieuw goedgekeurd. Tilburg had het derhalve 113 jaar met een niet juist stadswapen gedaan. Volgens de officiële tekst is ons nieuwe tot op de dag van vandaag vigerende wapen samengesteld als volgt: "In azuur (blauw) een gevoegde burcht van goud, bestaande uit drie verlichte ronde torens, waarvan de middelste een weinig groter, gedekt met spitse, van bollen en windvanen voorziene daken, en staande binnen een veelhoekige ringmuur van hetzelfde (dus ook van goud!) met poortopening in de schild". Zij, die zich geroepen voelen voor bv. feestelijke gelegenheden, souvenirartikelen of anderszins het Tilburgse wapen uit te voeren, weten nu dus precies, waaraan zij zich te houden hebben om geen heraldische zonden te bedrijven. Sinds veertig jaar hoort het zo.

Wat dat wapen van 1453 betreft: kleuren daarvan zijn niet bekend. Zegels geven die niet en bij de klok van 1654 kan men daarvoor uiteraard evenmin terecht. Al lang vóór de officiële vaststelling van het nieuwe wapen golden blauw en geel als de Tilburgse kleuren. NOAD voetbalt er nog altijd in. Hoe lang het op het schepenzegel van 1453 voorkomende wapen vóór die tijd eventueel gevoerd is, behoort tot de raadsels, die op een oplossing wachten.

 

Incident

Een min of meer pijnlijk "incident" deed zich om het gemeentewapen voor, kort na de ingebruikneming van het Paleis-raadhuis. De burgerij had de gemeente een gebrandschilderd raam aangeboden, dat men aantreft bij de trap naar de bovenverdieping. Op dat door de bekende glazenier Joep Nicolaas vervaardigde raam kwam een gemeentewapen voor, dat heraldisch fout werd geacht en daarom aan kritiek blootstond. Vooral L.G. de Wijs, secretaris van de VVV "Tilburg Vooruit" en in de dertiger jaren ook enige tijd lid van de gemeenteraad, toonde zich hierbij actief. Men drong op wijziging aan. De kunstenaar voelde daar niet veel voor, maar moest ten slotte voor de aandrang zwichten.

 

Wat er toch niet allemaal aan een gemeentewapen kan vastzitten! En nu maar aan het feesten...!

 

PIERRE VAN BEEK