CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
AUTEURS

PRINT

Cantecleer (ps. van Pierre van Beek) - columns

 redactie: Ben van de Pol

 

Nieuwe Tilburgse Courant - woensdag 6 november 1940

 

 

Winteravond

 

De winter kuiert door het land! Misschien nog niet door het uwe omdat ge een mensch zijt zonder fantasie maar in het mijne zie ik hem reeds alledag. Als ge weten wilt of er de winter is, moet ge ook niet kijken in den almanak want almanakken staan als leugenaars bekend, die slechts in bidprentjes hun meester vinden. Beter nog kunt ge dan luisteren naar mij!... Ik zeg, dat de winter zijn tocht over de wereld begonnen heeft wanneer ge den morgen en den avond met veel haast naar elkander toe ziet groeien, zoodat de dag nog slechts blijft gelijk een lichtende spleet in den nacht. Winter is het als de kegel van het licht uwer huiskamerlamp uren achtereen in gedachten verzonken om uw tafel staat; als de kachel rusteloos van nooit uitgesproken verlangens zingt en wanneer op iederen stoel van het warme tehuis de vrede haar kousen te stoppen zit... Op zulke avonden van den winter beleeft ge het wonder, dat de huiskamers der menschen kleiner worden doordat de wanden hun schouders dichter op elkander dringen. En de dingen om u heen doen daaraan gretig mee!

Wat des zomers ver lag, schuift thans naderbij en wat ge toen dood of zonder denken waande, gaat nu tot spreken en tot leven komen. De boeken in uw kast staan aangetreden met den pink op den naad van de broek alsof ze op inspectie wachten. Ze glunderen al bij voorbaat om den minzamen schouderklop, dien zij hun deel straks weten... De schilderijen langs den wand ziet ge vertrouwelijk naar u overbuigen. Zij fluisteren weer het nooit genoeg gekend verhaal van het schoone ding, dat, los van allen tijd, de vreugde van de menschen blijft... Ge ontdekt plots, dat er op uw schoorsteenmantel een klokske leeft, dat met een gejaagden tik van zijn kleine hart al de seconden telt, welke voorbijsnellen langs uw huis omdat ze nog mee moeten in de processie van de eeuwigheid... Het praat u tusschendoor van den niet te stuiten gang der uren in wier leven nooit de vreugde van een terugkeer glom. Dat is nou eenmaal de tragiek van de uren doch ook van de menschen, die deze gezanten van den tijd geen achting bewijzen!...

De boeken, de schilderijen, het klokje op de schouw en vele andere dingen van uw huis, waarmee ge thans zoo nauw verkeert, brengen u een brokske wijsheid bij als gij ze kunt verstaan. 't Is daarvoor, dat ge den winter loven moogt indien gij anders soms niet van hem houdt...

 

CANTECLEER