INHOUD FEEST
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

De feesten en partijen van vroeger
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

Den ursten mensch - Ingezonden door Ans Mannaerts-Van Hoorn

Op een kier dai den Ier God dur zunnen jardin promenierde mee zunnen mispeleeren stok peinsde’m bij zichzelve "Laot ik enen mensch maoken." Um viet un aand vol klei en formeerde daorvan ennen schoene poupee. As um da gedaon had viet um un aand vol smoer met z’n paip en blies die in de neuse van de poupee.

"A votre santé" monsieur Adam zee den Ier en Adam waor gemaokt.

Weer op ennen kier dai den Ier God dur zunnen jardin ‘’t paradies kuierde vroeg den Adam: Ach Ier God, kunde ge nog nie zoe un ding maoke zoe laik as iek mar mee een bietje variatie zulle!, waormee ik mien aigen kan amusieren, ‘’k zai zoe allienig". Awel Adam zie dun Ier God "Gai peinst zekers dat ik marsjandier in deez artikelen, mar allez deweil gai ’t zo geerne hebt zal ’k ’t nog eens doen. Gaode gij nou mar rustig sloapen."

Adam lee zich dan meee z’n en rug in unnen karrespoor te sloapen en den Ier kwam stillekens en fluisterde aon zien oor:

"Adam slaopte gai?"

Maar Adam zee nikskenie. En nog eens fluisterd den Ier: "Adam slaopte gai?" Mar nog zee Adam nikskenie. En vur den derden kier fluisterde den Ier iets harder: "Adam slaopte gai echtekens?" En toen zee den Adam: "As ik toch nie geslaopen ad, ad ik het oe toch wel gezeed zulle!"

Weer lag den Adam terug in zunnen karrespoor te slaopen en den Ier kwam stillekens en nam unnen rib uut Adam zunnen karbonaad en formierde daorvan unnen nieuwe poepee, mar veul schoender as den ursten. Um viet allengskens un aand vol smoor ut zunne paip en blies die in den neuze van de nieuwe poepee.

"Atsjie Goddoeme," zee de poepee.

"A votre santé mamsel Eva," zee den Ier God, en Eva waor gemaokt.

Mar unne kier dat um dur zunne boogerd liep daor zag den Ier dat er geplukt waor aon de schoonste bellefleurkes diejum at en um daogt seffens : "Da emmen Adam en Eva gedaon."

En kwaod van toorn riep den Ier: Adam waor zaide gai?

Maor Adam zee nikskenie. En nog eens zee den Ier God: "Adam waor zaide gai?"

Maor Adam zee nog nikskenie. En vur den derde kier riep de Ier God in zunnen uitersten collair: "Adam waor zedde gai goddomme."

Toen zee den Adam:"Ach Ier God, ik staon ier achter ut busselke en eb zoe unnen groete schaam dewijl ik gin emdeke aan eb."

Ton zei de Ier God in zunne uiterste rechtvaardigheid: "Awel Adam, dewijl gai gedaon ebt na ge nie mocht, zulde gai in ut zwiet oews aonschijns oew brood verdiene en gai Eva gai zult oew kinderkens baoren in de groetste pijnen ende grimassel en na voroit van munnen hoef af zukke Goddomme.