Banner: Portretfoto van Lechim. Collectie Piet van Beers

 

2022

Ben van de Pol, Stichting Cultureel Brabant, Erven Lechim

 

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om in contact te komen met de erven Lechim. Deze inspanningen hebben niet geleid tot enig contact. Wie van mening is rechten te kunnen ontlenen aan de publicatie van Lechims verzen op CuBra, kan daarover in contact treden met de Stichting Cultureel Brabant.

 

Lechim - Michel van de Ven

zijn dialectverzen

zoals gepubliceerd in de Tilburgse Koerier

ONDER REDACTIE VAN BEN VAN DE POL

 

1973


 

  

73 01 04      Allee, sterkte war...

 

W hemme't toch wir goed gehad

Ge heurde niemand klaoge

De helft van de td vrij gewist

De liste virtien daoge.

 

Irst vier daoge rondom de stal

Was wnd op onze meule

Daor wir drie daoge aachteraon

Om aauw in 't nuuw te speule.

 

Mar naauw is alles wir gewoon

'n Nuuw jaor is begonne

We zn ammol goed uitgerust

En ds al veul gewonne.

 

Fris aon de slag vur 't daog'luks brd

We kunne d'r wir teege

Ik wens oe 'r 't biste mee

En hl veul Heil en Zeege.

 

 

 

73 01 11      's Aoves as ik slaope gao

 

De Giel kwaam list 'n uur te laot

Om z'n wrk te begiene

D'n baos vroeg: "Hoe zit d mee jou?

Denkte't z te verdiene?"

 

Mar j de Giel is - z ge wit -

Himmol nie van d'n bange

Daorbij nog hl goed mondfiat

Nie vur n gat te vange.

 

"Twee engeltjes gaon mee te bed,

En om me toe te dekke

En 't aander, zas t versje zee,

Om me 's mrges te wekke."

 

"Kk en d is de reeje naauw

D ik hier stao te gaope

D'n engel die me wekke moes

Hee z'n ge verslaope."

 

 

 

73 01 18      Brger-rchte...

 

We hebbe 'ne Geminte-raod

Om d'n brger te diene

Mar daor is - zas wir is blk -

Gin fluit mee te begiene.

 

D'n brger wil 't dierepark

Verrkes gre haauwe

En de Waranda MOET van ons

Ok blve bij 't aauwe.

 

Mar w d'n brger gre hee

Is van gin impertaansie

De hgeschool krgt zunne zin

D'n brger de kwietaansie.

 

Te zegge hee d'n brger niks

Hij mot alles mar slikke

Hij maag stemme as 't stemme is

En laoter kan ie stikke.

 

 

 

73 01 25      Gewoon mar eete...

 

"W zumme mrge wir is eete?"

Ds de vraog van iederen dag

Vur peestamp, snert of bruine boone

Gao'k metn al overstag.

 

Mar ons Sjefke die wil spruitjes

Ons Sjaan die vnd aspersjes fn

Z zitte dan op't list aon taofel

De helft hee lol, de rest sjagrn.

 

Ge staauwt oew porsie mar naor binne

Want gin meens hee echt de schuld

En't blft toch 't vurnaomste

D oewen buik wir is gevuld.

 

Ge kkt dan z, tusse twee happe

Mekaar is efkes stiekum aon.

En denkt: "Ons moeder hee toch wir is

Vergimmus goed d'r bist gedaon.

 

 

 

73 02 01      Vur hum hoevet niemir...

 

'n Winkeltje hiet vort "boetiek"

'ne Grte "ks en kerrie"

'n Daanszaol wier 'n "diskoteek"

Mee wnig licht, veul herrie.

 

'ne "Keurslachter" die hamme al

Net as 'ne "wrmen bekker"

Naauw komt 'r unnen "haorstielist"

't Wordt mee d'n dag al gekker.

 

As die oew pruik hee opgedoft

Kunde 'n recept meekrge

Ds 'n uitkomst vur jongelui

Die frd zn op d'r ge.

 

"Mar mn - zee onzen me Kriest -

Helpt d ammol gin flikker,

Mn fertuin is toch gemaokt

AI h'k 'ne kaole knikker."

 

 

 

73 02 08      't Blauw 'r aaf...

 

Gong Drik vruuger naor karneval

Dan dronk ie niet te flauw

Zwaaide ie dan 's naachs naor huis

Zaag ie hartstikke blauw.

 

'n Pilske hier, 'n nutje daor

Was wttie gre mg

Z'n neus ha' dan k vort 'n kleur

Die'ter echt niet om lg.

 

Naauw laas ie d 't kielebal

De boel "ontblauwe" gao,

Hij zee: "Snappe die meense nie

D'k naauw vur gaoper stao?"

 

Mar hullie Jaans riep: "Maauw mar nie,

Lap 't aon oewen lrs

Agge z dur gaot wordt oe neus

Van blauw vanges prs."

 

 

 

73 02 15      Nie in d'r ndje

 

"W was 't giestere toch onweer war",

Zee list ons taante Dien.

"Zo'n angst aonjaogend bliksemlicht

Ha' ik nog nt gezien."

 

Ons taante Dien is nie getrouwd

Ze is nog vrijgezel

En d z'n vrouw alln 'm knpt

D snapte ammol wel.

 

Ze zaat te rre in d'r flat

't Blf mar aon de gang.

Vur 't g vroeg ik: "Zeg waarde gij

In oew ntje nie bang?"

 

Mar ze ha' rap d'r antwoord klaor

En riep: "W denkte gij?

Ge wit toch wel d ik gin nd

Mar unne Fiat rij!"

 

 

 

73 03 01      Alle naachte Karneval...

 

Ze wies nie wsse aon moes doen

Ha' weeke lang gezocht

Hee toen op 't schaaie van de mrt

'n Streep-dwlhem gekocht.

 

Ze kwaam 'r frd mee vur 'm staon

"Zegt is wgge'r van vnd?"

Hij kk en riep: "'n Zebra-prd,

Mar dan rcht overnd."

 

Kaod schn ze: "Mee de karneval

Za' me d bist goed staon

En 'k kan 't aaltijd aachteraaf

As naachtjepon nog aon."

 

Glunderend zeej: "Ak boove koom

As gij d ding aon ht,

Zet ik - k op z'n karnevals -

'n Krat pils onder 't bed."

 

 

 

73 03 08      Vur d'n aauwe prs

 

"W hedde toch kln eugskes, Jaon,

'ne Kaoter van 't fist?

Ge zt zeker vf daoge lang

Lekker op stap gewist?"

 

"N, al h'k mee de karneval

M'n drpke wel gelust,

Is d toch hil de reeje nie

Mar 'k heb te veul gebust."

 

"De bus-prze gaon wir omhg

Dus w'k vur dieje td

De hle stad nog efkes zien

Van 't Gurke toe de Rt."

 

"D schol me z tenaostenbij

Wel aanderhalve piek,

Mar van d hers en geens gerits

Z'k naauw nog waogeziek."

 

 

 

73 03 15      Gl is wir veur...

 

Ze zegge d 'ne Glse meens

Z'n neus zelf nie kan snutte

En dsse daor d'n gaanse dag

Niks doen as bollefrutte.

 

Daor komt dan nog iedere keer

't Smoesje aachteraon:

"D'r komt uit die contreie daor

Nog gin goei gt vendaon."

 

Al is Tilburg 'n grte stad

En Gl daorbij mar kln

Toch z ik bist is aaventoe

'ne Glse wille zn.

 

Ze hebbe daor al wir iets nuuws

W wij niet kosse krge

Ze zn ons wir 'n stripke veur

Mee TeeVee aon d'r ge.

 

 

 

73 03 22      Vurjaors-trubbel

 

't Is wir z wd, ze hee de kolder

Waor'k 'm al zo lang vur knp

Z'is aon de schnmaak begonne

Hil 't huis stinkt naor de zp.

 

Al d'n huisraod opgetaase

Ginne mat mir op de grond

Tusse eemers, vgers, dwle,

Alln 't mndje vur d'n hond.

 

Gin gerdne vur de raome

'n Kachel die mar amper braand,

In plaots van tillevisie kke

Krgde 'ne witkwast in oew haand.

 

Staondebns 'n bottermke

Want vur kooke is gin td.

Ik z nie gre nie getrouwd zn

Mar mee z'n daoge h'k soms spt.

 

 

 

73 03 29      'n Zondag...

 

'n Zondag wor 't belastinggeld

Vur ammol gehalveerd

'n Zondag krgt gin meens 'n bon

Assie nie goed perkeert.

 

'n Zondag lpt de staokerij

Overal op 'n nd

'n Zondag zn mee 't kabenet

Links en rchs goed kentnt.

 

'n Zondag dan wint Willem II

D're wedstrijd mee gemak

'n Zondag krg ik van ons Sjaan

Zeuve flesse konjak.

 

D zal ammol 'n zondag zn

Waor ik mee zegge wil:

Geleuft 'r mar gin mieter van

Want dan is 't n april.

 

 

 

73 04 05      D'n ne z'nen dd...

 

't Raozend weer van deze week

Hee veul meense verraast

De strm brocht neffe grte schaoi

Trubbel en overlaast.

 

De bme vlge uit de grond

De daoke van de flet

D'r zn 'ne nie te schatten hp

Nuuw ruite ingezet.

 

Ok Radio Veronica

Is dur 't weer uitgeteld

De jeugd lpt rond in zak en aas

Gin pop- of biet-geweld.

 

Ze zegge triestig: "Onzen bt

Lee zwgend vur de kust"

Mar vadder gnuift aachter de kraant:

"Gelukkig, efkes rust."

 

 

 

73 04 19      Trim-trammelaant

 

De Peer krg mee d'n dag meer buik

Z'n broek hong op z'n hiele

Hij krg 'n trimfiets van z'n vrouw

Z'n trapding zonder wiele.

 

Ze wier op zulder nrgezet

't Gong daogeluks beter

Hij haolde nao 'n week of zis

Al twintig kilemeter.

 

Mar hoe'tie zwitte, hoe'tie zwoeg

Hij wier gin vf pond minder

En assie dur de dakraom kk

Was 't uitzicht aaltij inder.

 

Hij fietste nt is langs de haai

Zaag gin bme of hegge

Mar 't ergste: Nerges 'n keffee

Om efkes aon te legge.

 

 

 

73 04 26      Daogs nao Paose...

 

Nilles kwaam bij d'n dokter aon

Zee: "'k Weet nie wor d'k blf,

Meneer d'n dokter ik vergao

Van krampe in m'n lf."

 

"Ik krg scheute in munnen buik

ledere stap die'k lp

't Is iets mee m'n drreme

Die ligge overhp."

 

Nilles wier stevig onderzocht

Beluisterd en beklopt.

D'n dokter zee: "Ik weet 't al

Mee w vur kwaol gij tobt."

 

Mar vur d'k 'n remedie geef

Z'k wel is wille weete:

"Hoeveul hard'aaier hdde gij

Mee Paose nie gegeete?"

 

 

 

73 05 03      Toch maai...

 

Heurde 's mrgesvruug in de geut

Musse mee veul lewaai

Vchte en speule mee mekaar

Dan witte: "'t Is wir maai."

 

As oewe zoon z'n haore kamt

Mee meer zrg vur z'n schaai

Oew dochter in de spiegel kkt

Dan witte: "'t Is wir maai."

 

As oew vrouw alle matte klopt

Rondboent mee veul bezwaai

En daarbij zingt vals as 'n kraai

Dan witte: "'t Is wir maai."

 

As 't rgent, haogelt, strmt en waait

Gin weer vur bos of haai

Agge rrt in oewen overjas

Dan witte: "Toch is 't maai."

 

 

 

73 05 10      Moederdag

 

Vur 't stoppe van m'n sokke

't Snije van de peperkoek

Vur 't schelle van de rpels

't Waasse van m'n onderbroek.

 

Vur 't braoie van de kaoikes

Vur 't spraaie van m'n bed

't Glaanzend poetse van m'n schoene

Vur de koffie diegge zet.

 

't Smre van de botterhamme

Mee gegemaokte zult

't Strke van m'n bazzeroene

Oew unvurstelbaor grt geduld.

 

Vur die en duuzend aander dinge

Hijsse we strak wir de vlag

Al is 't vur 'n vrouw as gij zt

Alle daoge Moederdag...

 

 

 

73 05 17      Scharre...

 

"De mn h'k bij St. Job gevonde

Aon de scharrekraom - zee Tiest -

Daor is hil m'n ld begonne,

Agge alles van te vurre wiest."

 

"Scharrelend en scharre knaauwend

Liepe we toen saome t'rug

Ik krg van ieder schar 't strtje

Zij vatte de vette rug."

 

"Mar j, daor hadde toen gin rg in

Want ik was k niet van hout,

Ik zaag alln d're schne mik-mak

En ik z mee d'r getrouwd."

 

"Ha'k 't ammol mar geweete

Mee m'nen gewze kop

Toen ik ze teege 't lf liep

Aon 't scharrekraomke bij St. Job."

 

 

 

73 05 24      As de zon schnt...

 

't Was aaivol op 't terras

Veul schraol gekleede vrouwe

'n Witkieltje mee AaOoWee

Liep zwtend rond te sjouwe.

 

'ne Vadder mee 'ne knderstreup

Die veul lewaai meebrochte

Zaat 'n ketier, smaachtend van dorst,

Op z'n pilske te wochte.

 

"Wrom werkte as 't wrm is

Hier zondags nie mee tweeje?

Ik z mee de bediening z

Hillemol nie tevreeje."

 

"Meneer al duuret bij mn lang

En raokte aon de smoor toe

't Blft fnder as ik bedien

As dt meneer Pestoor doe."

 

 

 

73 05 31      't Is mar hoege't bekkt

 

Peer Maauw zaat wir te leutere:

t Wordt toch vort te grs,

Beziene gao in d'aander week

Opnuuw omhg in prs.

 

"Och, d zn dinge zee Jan Lol -

Waor'k gin aondaacht aon schenk

Mn maokt d niks omd'k aaltij

Mar vur n tientje tnk."

 

"Gij praot gemak, mar 't lpt toch op"

Mermereerde de Peer,

"Vat naauw gewoon de suiker mar:

Zis cent de kilo meer."

 

"Kek, ok d prsverhgingske

Brengt mn nie aon de grond,

Omd'k nt iets mee kilo's kp

Mar aaltij mee 't pond."

 

 

 

73 06 07      D'n aovend-vierdaogse

 

"De paoikes op ... de laone in..."

Ds alles w ik heur

Ons Sjaan lpt de vierdaogse mee

Ze zingt aon n stuk deur.

 

Toen ze vroege om mee te doen

Disse't op stel en sprong

"Agge z waandelt mee die kln

Dan blfde zelf k jong."

 

D'r hiele zn gelk kepot

D'r tne n stuk bln

Maar ze zee d'n god-gaansen-dag

"Waandele ds pas fn."

 

Mar mot ze 'n bdschapke doen

Naor d'n bekker of iets

Al is 't mar twee menuute wd

Dan gao ze mee de fiets.

 

 

 

73 06 14      Ik wocht mar aaf...

 

Twee jaor t'rug mee de Vadderdag

Begos m'ne lijesweg

In plak van 'n paor pkskes sjk

Kr'k 'n schr vur de heg.

 

De vurrige keer wasset 'n kiest

Mee timmer-matriaol

Ze zee: "'n Meens die't zellef doe

D is mn ideejaol."

 

Toen h'k toch efkes triest gedocht:

"Hoe gong't vruuger jaore,

Toen krg 'ne vadder pruimtebak

Of 'n fleske mee klaore."

 

W't naauw 'n zondag worre zal

D zie'k niemir te zitte

Messchien d'k wel 'nen blokkwaast krg

Om de kelder te witte.

 

 

 

73 06 21      Zonnebraand

 

Jozeeke ha' de vleeje week

'nen Biekienie gekreege

En ha' nettuurluk mee 't goei weer

Veul in de zon geleege.

 

Mar ze hatter gin rreg in

D die z fel z schne

Ze krg op d'ren onderkaant

'n Haffel forse blne.

 

Ze kan nie ligge of nie staon

Gin kleere mir verdraoge

D'r bruur zit ze d'n gaanse dag

Lekker op stang te jaoge.

 

Hij zee: "Gaoper, w doede k

Z half-bloot mee die hitte

Ge wit toch asg'oew bille braand

Motte op de blne zitte."

 

 

 

73 06 28a    Gin school

 

Z dartel as jong veuletjes

Zn ze uit school gekoome

Zingend, want mee 'n hil maond vrij

Zn ze wel ingenoome.

 

Naor 't zwembad of de bosse in

Of naor de Bikse Brge

Ginne mister of 'n kaoi juf

Die mee huiswrk kan trge.

 

Wie overging, die was al blij

Mar die zn blve zitte

Denke daor awwir niemir aon

Ge kunt nie blve fitte.

 

En de huisvrouw krgt bij d'r taok

Van kooke, poetse, waasse,

Al dieje td 't baontje bij

Om op d grut te paasse.

 

 

 

73 06 28b    Gin kersebme mir

 

Over tien jaor - z wordt gezee -

Zn 'r gin kerse mir

Z vuule we op die menier

Ok de vuruitgang wir.

 

Al heurde twintig keer per dag

"Toe meense, t meer fruit"

Asser nerges te plukke valt

Dan hlpt d ok gin fluit.

 

Ge heurt niemir: "Kersemannh,

Fn sappig en hl dikke.

Gin pitte spierse, mar uit nd

'n Vietemientje slikke.

 

Ons Sjaon bekkt d triestig nuuws

As vraogstuk op z'n ge:

"Dan kan ik strak k nergeraans

Kersebonbons mir krge."

 

 

 

73 07 12      Waor lee d naauw toch

 

"W kkte toch bezrgd Sjeraar,

Trubbel mee jullie Mieke?"

"N, mee de auw zit 't wel goed

Mar 't gao om ons Merieke."

 

"Die is allnig op d'n hort

Mee 'ne raansel en tentje.

D mg ze, mar ik h gezee:

Stuurt geregeld 'n prentje."

 

"D heesse dan k trouw gedaon

Zd'k 's aoves mee Mieje

Saome over de laandkaort krp

D'n lt stao op m'n knieje."

 

"We prikte ammol vlaggeskes

Bij Naopels en bij Rme,

D mn knd daor t koome z

Ha ik nt drve drme."

 

"'n Kaort uit Pisa krg ik k,

Mee dieje schve toore

En n uit Duitslaand mee 't huis

Waor Mozart wier geboore."

 

"'t Stanbild van 'nen admeraol

In t hartje van Londe;

En wij mar vlagskes prikke man

As we 't hadde gevonde."

 

"Dan wir 'n hl schn kleureplaot

Uit Pers van de Sne

Mar waor ze naauw t liste zaat

Is op gin kaort te vne."

 

"We hebbe alles afgezocht

Toch weet ik t precies nie,

Want ze schrf op die liste kaort:

Pa, nauw z'k in Pesiessie."

 

 

 

73 07 19      D'n dubbeltjespot

 

"D'n dubbeltjespot is wir leeg,

Ik z 'm wiste beure

Naauw heb ik lekker cente zat

Mn kan niks mir gebeure.

 

Z ha d'n Dorus wel gedocht

Mar d viel lilluk teege

Want hullie Nolda wies presies

Hoeveul ie ha gekreege.

 

Ze slp 'm gauw mee naor de stad

Om n kleeke te kpe

'n Huudje en n lre tas

Ze liet 'm uure lpe.

 

En toen ie 's aoves barstes muug

In z'ne stoel zaat te hge

Haj van hil zunne kermispot

Nog vf piek vur z'n ge.

 

 

 

73 08 16      Haauwdoe Thijs

 

Ge ht van die aparte meense

Diegge nie gemak vergit

Zas de Thijs, die aon de staosie

In de fietsestalling zit.

 

Aon 't aauw stasjon is ie begonne

Ge wit wel in die houte kt

Aaltij gerd vur alle klaante

Mar ge zaagt 'm nt in 't zwt.

 

D'n irste is d afgelpe

Dan gao d'n dikke mee pesjoen

Ketting smre, baande pompe

D zal ie dan nt mir doen.

 

Bedankt 'm dan is, want hoe dikkels

Hee'tie gaauw oew fiets gevat

As g'oew ge had verslaope

Dgge toch de trein nog had.

 

 

 

73 08 30      As 't unne sleur ga worre

 

Z is 't toch wel te veul van t goei

Ds niemir vur de lol

M'n ge die zn rd geraand

't Schiemert vort ammol.

 

Irst hardfietse op de TeeVee

Daor aachter Prdesport

Dan hokkie en de voetbal nog

Z dgge't teege wordt.

 

Ik zette van lamlendighei

De kiekkaast toen mar aaf

En gaopend zi'k teege ons Sjaan

D'k r niks mir om gaaf.

 

"G-daank - zeese - dan komt 'r toch

'n End aon m'n verdriet

Z h'k op 't list toch nog 'n kaans

Dgge mn wir is ziet."

 

 

 

73 09 06      Allee, bt is op oew taande

 

"t Betaold voetbal is gered"

Laas ik efkes geleeje

Mar ak de ranglijst is bekk

Is daorveur nog gin reeje.

 

Ze draaie in de middenmoot

Of daor 'n bietje onder

't Is krek asset was vurrig jaor

Wir t zellefde gedonder.

 

Alla manne, laot is w zien

Gao is w meer aon 't vchte

Aanders komt 'r k deze keer

Wir gin aop van terchte.

 

Laot naauw is zien dgget wel kunt

En lang nie afgebraand zt

Mar de trots en glorie van

De schnste stad van 't laand zt.

 

 

 

73 09 13      Ge veraandert allemol!!

 

Asser n gouw bruiloft is

Koome nichte en neeve

t Aauw paorke op d'r grt fist

Ammol n hndje geeve.

 

Dan ziede ze wir efkes t'rug

't Gift nie hoe, ze zn d'r

De n helft komt mee man en vrouw

De aander mee d'r knder.

 

't Gouw paor is 't middelpunt

Die zitte te geniete

Mar kkte as gaast efkes rond

Dan gao'get oe verdriete

 

"Sjaan was vruuger zn knappe md"

"En w denkte van Corre?"

Mar ak goed in de spiegel kk:

Z'k zelf schnder geworre?

 

 

 

73 09 20      Overmaacht...

 

De knder waare stout gewist

De mister zee vur straf

Tkende gullie allemaol

mar is unne sjuraf.

 

Mee d'r tong uit d're mond

D'r potld stevig vaast

Wier 'r gezwte en gezwoegd

Gekrabbeld en gekraast.

 

Tntje was 't allerirste klaor

Mar 't lken wel 'n koei

De mister zee: "Waor is de nek?

Ws d naauw vur geknoei?"

 

"J mister ik weet 't k wel,

De nek mot langer zn.

Mar daarveur ha'k gin plaots genog

't Pepierke was te kln."

 

 

 

73 09 27      Tuinmnneke speule

 

Ziez, de zomer is wir tne

D hemme deez week wel gemerkt

We sukkele traog onzen hof in

Want naauw mot 'r worre gewerkt.

 

Mee 'n schuup en gummielrze

Baggere dur slk en zaand

Ok al hemme van hoveniere

en wtter bijheurt gin verstaand.

 

Knllekes motte de grond in

Verplaante d gao naauw 't bist

'n Laogske trfstrooi, of nog beter

De staank van echte koeiemist.

 

Dan mar aon 't wochte toe t veurjoar

En as alles is mislukt

Laag 't aon 't zaod of aon de bolle

W vuuld'oew ge dan vernukt.

 

 

 

73 10 04      Hukkele mar wir...

 

"De trubbel die is afglpe,

't Graofwrk is goddaank gedaon

Z za' dan toch telangeliste

't Smidspad wir oope gaon."

 

"'t Schlt 'ne slok op unnen borrel

't Bekort 'n nd oew roet

As g'op de fiets tusse de schofttd

Van 't Park naor 't Gurke moet."

 

D heurde ik deez' week van iemand

Die daor al hil w jaore wnt

Mar 't risseltaot van al d'n broelie

Nie om naor huis te schrve vond.

 

"Ge moet mar is koome kke

- zee'tie - naor 't nuuw Smidspad,

Waor ge vruuger dur unne kuil reed

Schokte naauw vort dur 'n gat."

 

 

 

73 10 11      Oktober spaormaond!

 

't Vurrlg jaor h'k meegedaon

Aon 't spaore in oktober

Ik lfde saome mee ons Sjaan

Op 't gierig aaf, z sober.

 

Vur de soep, zonder mrgppke,

En nutje, hl op staoikes

Gin goei boter mir op oew brd

Alln mar kneut, of kaoikes.

 

Gin snuupke bij oew bkske leut

En zondags gin segaare

We ha'n in 'ne vloek en unne zucht

Gaauw schn w bij mekaare.

 

Mar vur d mee de Sindreklaos

- Want die kwaam toen wir aon -

led'ren hellige z'n krske ha'

Was alles naor de maon.

 

 

Duidelijke prijslijst per 1 oktober verplicht voor Horeca

 

 

 

73 10 25      'n Medollie hee twee kaante        

 

"Krgde erges onderweege

In 'n bkske koffie zin,

Of 'n nutje of 'n pilske

Stapt dan gerust 'n herberg in."

 

"Mar ge mot irst efkes kke,

Zee d'n Bart, dan zdde ws,

Op de kaort die vur de raom hangt

Want daorop ziede de prs."

 

"'t Kan oe dan niemir verraasse,

Ds vanges wel hl goed,

Mar mn zit 't toch nie lekker

D d van de pliessie moet."

 

"Want as ons Trees toevallig langskwaam

Dan kos die gehaaide smr,

Op die kaort presies naotelle

Hoeveul d'k aaltij vertr."

 

 

 

73 11 01      Allerhllige

 

Alle hemelse Hllige

Vierde vendaog grt fist

Omd't vur ammol tegelk

Verjaordag is gewist.

 

Ambrosius en Brnedt

Sint Jan en Bonnefaos

Die zitte aon n taofeltje

Saome mee Sindreklaos.

 

Mee 'n zilvere leepeltje

Eete ze rstepap

Ze kke aaventoe omlg

Laage d'r ge slap.

 

"W zn't daor onder stumpers war?

Vchte om 'n stuk brd

Wrom? Want over honderd jaor

Zn z'k allemol dd."

 

 

 

73 11 08      Gin ootoo's in de weeg

 

Naa'ter zondags vur 't kln grut

Ok plaots is op de weege

Ha kln Sjefke van onze Sjef

'n Nuuw fietske gekreege.

 

As 'nen bok op 'n haoverkiest

Is ie 'r op gevlooge

En toer-de fraansde rond d'n blok

Krom over t stuur gebooge.

 

Mar ge wit d die snotpieke

Aaltij w aanders moete

't Twidde rondje riep ie al:

"Kk opa, zonder voete."

 

D'n derde keer wier ie al straand

En kwk: "Kk, zonder haande"

De vierde was ie afgebraand,

Hij schreuwde... zonder taande.

 

 

 

73 11 15      D doen ze k j

 

Ziez, we zn wir uit d'n braand

Gin kaans mir op malheure

Ze zn gekoome allebaai

Ons kan niks mir gebeure.

 

Sindereklaos kwaam mee d'n bt

Ik zaag 'm staon te zwaaie

En Fons d'n Irste gaaf de raod:

"Nie praote, mar wel braaie."

 

Naauw zrrege die alletwee

Vur hl aandere zaoke

Mar in n ding zn ze gelk:

"De meense blij te maoke."

 

"D'r is nog 'n overnkomst meer"

Kwaam ons Sjaan op de proppe,

"Ze zien k allebaai de kaans,

Geld uit 'we zak te kloppe."

 

 

 

73 11 22      Heurt wie klopt daor knder?

 

Hoe is 't? Al wiste klottere?"

Vroeg Nolda aon Klezien,

Och n, ik z nog nie geslaogd,

Mar 'k h genog gezien."

 

"Ons Kiske mot nen brommer-helm,

Die rakt as unne zot,

De fleeje week kwaam ie wir aon:

Hil zunne kop kepot."

 

Nie rije zondags, ds k frut

D vuulde we naauw pas

Ge kunt in t pak nie lpend gaon

Dus Drik ne wnterjas."

 

"En w vraogde gij ges md?

W vnde schn, of lekker?

Van onzen Drik meer huiselukhei

En vur 'ze Kees ne wekker."

 

 

 

73 11 29      't Mis snijdt van twee kaante

 

"W zde laot vemiddag, Peer,

Waor zde toch gewist?

Ha jullie Sien de stamp nie klaor?

Of soms de bus gemist?"

 

"Ik moes vur n belastingkaort

Lang wochte aon 't lekt,

Want ge krgt gin beziene strak

Agge z'n ding nie ht."

 

"Dur zeker n kln honderd man

Wier 'r z'n kaort gehaold

Die han netuurluk, krek as wij,

Gin weege-taks betaold.

 

"Je, de menister slao naauw schn

Twee vliege in n klap:

Veul minder vuil en veul meer geld,

Kk, ds naauw 'Leiderschap."

 

 

 

73 12 06      De weekes aachteraaf

 

Ik krg n sjekelaade-letter

Nou, die wg zw 'n pond

D kerwaaike ha'k mee bietjes

In 'n hallef uurke rond.

 

Toen n fors stuk boter-letter

En 'n kuus van marsepn

D'k k in 'n ketier seldaot ha

Dan moest mar nie z lekker zn.

 

Maar vannaacht begos de trubbel

Ik vlg 't huiske op en aaf

Ik moes van rmoei naor d'n dokter

Die me 'n remeedie gaaf.

 

Alln mar dreuge rst uit waoter

En w maogzout ieder uur

W blft z van t seprieze over?

Kramp in m'n lf en ik barst van 't zuur.

 

 

 

73 12 13      Haauw 't meljeu schn

 

't Is me w war, mee diejen ollie

D hee ons toch lilluk verraast,

't Is nie alln d minder rije

N, d'r zit veul meer aon vaast.

 

Die Sjeike hebbe ons schn zitte

Ge komt r naauw pas aachter hoe,

't Za ammol mundjesmaot gaon worre

Van Wiskie toe bruin bne toe.

 

Ok langspeulplaote worre schaorser

Nou j, dan worret rustig strak,

W'k erger vn: gin plstiek zakke

Vur in oewe Vullekesbak.

 

Ge kunt gin waaspoeier mir krge

Pnties zn 'r k nie bekaant

En raokte dur oeuw plee-pepierkes

Dan mot 't mee de blte haand.

 

 

 

73 12 27      Zaolig Nuuwjaor

 

Wir ging 'n jaor aon ons vurbij

Vol haot en nd... en w doen wij?

Z blve durgaon, stf en star

Meense, 'n Zaolig Nuuwjaor war.

 

Och j, 'n jaor d duurt mar kort

Wie wit of 't strak nie beter wordt,

D hoope we dan saome mar,

Meense, 'n Zaolig Nuuwjaor war.

 

't Gao slcht, mar j we lve nog

Waorveur dan dieje kopzrg toch?

Al worret strak k nog z bar

Meense, 'n Zaolig Nuuwjaor war.

 

Gao naauw nie zitte, kop in 't zak

Bekk 't is op oew gemak

Schaai uit mee al 't geharrewar

Meense, 'n Zaolig Nuuwjaor war.