INHOUD MAJOIE
CUBRA HOME

© 2017

Stichting Cultureel Brabant (CuBra)  & Ben van de Pol

John Majoie

Journalist

 

Onder redactie van Ben van de Pol

 

5 verslagen van modeshows, in en buiten Tilburg - 1933-1938

 


 

Nieuwe Tilburgsche Courant - dinsdag 23 mei 1933

 

 

Modeshow op de Tevinha

 

Groote belangstelling voor de dracht van dit seizoen

 

 

Een voorbeschouwing

Onze dames zijn reeds vertrouwd geraakt met de first class kwaliteit, die Maison R. Gerritse-Smits pleegt te brengen, doch apprecieeren nog des te meer - getuige de groote belangstelling - de gewoonte van voornoemd maison de toilettes buiten de etalages in leven te brengen en op een elegante wijze te laten voordragen. Zoo bracht R. Gerritse-Smits ons gisteren en hedenmiddag weer een modeshow op de tentoonstelling van Industrie en Handel. Een en ander zal wel meer bedoeld geweest zijn als 'n opluistering van de tentoonstelling, want een show voor het reeds ingeloopen seizoen komt ons wel een beetje laat voor. De belangstelling en de gepresenteerde collectie was er echter niet te minder om. Er heerschte in de zomerachtig ingerichte benedenzaal van den Stadsschouwburg een gezellige stemming. Er werd een uitgebreide thé geserveerd en een musiceerend driemanschap zorgde voor de completeering van de aangename sfeer.

De groote belangstelling beperkte zich natuurlijk tot het zwakke geslacht, wier uitdossing - hier en daar werkelijk niet onaardig - op zichzelf reeds een show zou kunnen zijn. Waar hier ter stede het show-schouwend publiek voor honderd procent uit dames pleegt te bestaan, verwekte het gisterenmiddag wel eenig opzien, dat een jongeman kwam binnengestapt, die echter nu eenmaal absoluut aanwezig moest zijn om deze indrukken neer te schrijven. We hebben al dikwijls tot in de diepste bolwerken der Parijsche modewereld het genoegen - want dat blijft het! - gehad een modeshow aan te zien, maar het was tot dusver alleen in Tilburg, dat we de mannen misten. Laten onze Tilburgsche dames toch voortaan ook hun naaste mannelijke huisgenooten van het immer elegante en ook interessante schouwspel genieten. Het bespaart wellicht veel omslachtigheid en de dames kunnen meteen overleggen en de gedane keus mededeelen!... (Wie zucht daar?!)

 

Algemeene opmerkingen

Waar onze dames zoo stilletjesaan, mede uit vorige shows, wel zullen weten wat dit seizoen "en vogue" is (dit is een term, die bij geen enkel verslag van dezen aard mag ontbreken), meenen wij ons dezen keer wel te mogen beperken tot eenige algemeene opmerkingen. De eerste opmerking, die wij echter behooren te maken - en wij gelooven daarmede wel de algemeene opinie te vertolken - is dat deze modeshow tot een der keurigste gerekend mag worden, die wij tot dusver hier zagen. Er werd een grootsteedsche collectie gepresenteerd, die uitmuntte in een keur van eenvoud, een eenvoud naar den geest des tijds, doch met een verfijnde chique en flateusiteit.

Het meest opvallende bij de buitengewoon uitgebreide sorteering wandelcostuums was het nieuwe genre mantel. De strakke nauwsluitende bolero schijnt vervangen te zijn door de veel practischer en luchtiger losse en steeds bevallig zittende mantel met de driekwart lange mouwen. Kraag en sluiting zijn meestal geheel weggelaten. Deze mantel - het is er eigenlijk een te zwaar woord voor - gewoonlijk gedragen over een blouse met rok, pleegt met de laatste in kleur overeen te komen. Aardig was enkele malen de voering van deze "verlengde en verluchtigde bolero", als deze overeenkwam met de blouse. Er was trouwens dikwijls sprake van japonnen met bijpassende mantels. In vele nuanceeringen werd bij de fleurige en meestal aan bloemenfantasierijke zomerjaponnen de kort over de schouders welvende cape vertoond. Een heel eenvoudig wit costuumpje met een rood hoedje en dito handtaschje stond - vooral blondines - buitengewoon smaakvol. Bij vele mantels en ook soms in japonnen werden open draadnaden in symmetrische teekening opgemerkt. Algemeene bewondering dwong een effen zwart avondtoilet met witte cape af.

Alles wat maar bestaat in stoffen werd eigenlijk vertoond zoowel eenvoudig glas-batist als zijde en georgette enz., doch dit alles in zoovele fantasieën, dat het niet is op te sommen. Ook enkele aardige sportcostuums vielen te prijzen, hoewel op dergelijke kleedingen uit den aard der zaak niet te veel fantasieën gebezigd behooren te worden, zoodat het op toilettes gaat lijken. De clou van de langdurige en uitgebreide door zes mannequins voorgedragen show was wel de gebruikelijke bruidsstoet, waarin snoezige bruidsmeisjes opvielen, doordat de eene in roze en de andere in lichtblauw was gekleed.

 

De nieuwe zomerhoed

De nieuwe zomerhoed is ofwel van groote welvende afmetingen ofwel (meer overwegend) van een klein hupsch en kwiek model. In het eerste geval is er alleen sprake van stroo, om den bol een kleurig met de japon overeenstemmend lint en groote welvende randen. In Parijs is momenteel de groote mode - ook hier voorgedragen - een klein grappig hoedje van "cloqué caoutchouc", dat wat naar voren over het rechteroog wordt gedragen en van achteren het kapsel zien laat.

Er rest ons nog te vermelden, dat de juweelen en bijouterieën van de fa. Joh. Willems, de damestasschen en sportartikelen van de fa. Hoeben-Beelen en de tafeldecoraties van de fa. Teeuwen-Wagemakers er het hunne smaakvol toe bijdroegen het geheel een zeer fijn cachet te geven.

It was a pretty show!

 

JOHN. M.

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - dinsdag 12 maart 1935

 

 

De voorjaarsmode 1935

 

Wat de Parijsche haute couture ons brengt

 

Een zeldzame modeshow van de fine fleur in het Carlton Hotel te Amsterdam

 

 

In het afgeloopen weekend bood het Carlton Hotel te Amsterdam wederom een bijzondere attractie in den vorm van een zeldzame gala-modeshow, waaraan niet minder dan vijf beroemde Parijsche huizen w.o. Patou en Philippe et Gaston hun medewerking verleenden. Geen wonder dan ook, dat tot tweemaal toe het groote restaurant tot het uiterste hoekje dicht bezet was door belangstellenden, die deze origineele mode-demonstratie in een daartoe zich voortreffelijk leenend milieu niet wilden missen. De show opende met "beelden uit mijn kinderjaren", zooals een oudere dame in onze buurt geestig opmerkte, want men toonde eenige aardige modellen rond 1900, die, gelijk ze ook genoemd waren, deden herinneren aan "Daisy" en "Cavalcade" en bovendien op treffende wijze demonstreerden hoezeer de motieven van heden naar dezen "goeden ouden tijd" teruggrijpen.

De eerste algemeene indruk is: soberheid en effect met simpel materiaal, geen grove of opvallende garneeringen, doch eenvoudige verfijning en gedistingueerde reserve. Dat kan men ook het best opmaken uit het bont, dat natuurlijk hier en daar de voorjaarsmantels blijft garneeren. Men zal er ongetwijfeld aan moeten wennen, maar het is toch beslist het nieuwste Parijsche snufje nl. het bont, dat vroeger zulke contrasten moest vormen, is thans bijgeverfd in de kleur van het costuum, waaraan het bevestigd is. We zullen dus straks groene en blauwe vossen te zien krijgen!

De manteaux van de lente hebben nagenoeg den vorm van het vorige voorjaar behouden en blijven een deel van het complet uitmaken: lengte driekwart, soms iets korter, en vrij wijd neerhangend. Een ander opvallend verschijnsel is de vrij korte rok, zelfs voor namiddagjaponnen. Waar echter de iets korter geworden rok ook nog strak moet sluiten en daartegenover de avondjapon tot op den voet blijft reiken met veel - naar achteren verwerkte - ruimte, zullen de dames zich moeten gaan oefenen in het maken van kleine pasje voor overdag en elegante schreden voor 's avonds! Zwart met wit of donkerblauw met wit zijn Fransche modekleuren, die zich blijven handhaven. Alleen Patou brengt iets nieuws, een soort goudbruin, dat echter niet iedereen zal staan en slechts voor een enkeling de geschikte tint zal blijken.

De avondjapon is een hulde aan den eenvoud geworden en krijgt haar charme door welgetrokken lijnen, minder décolleté - van voren bijna niet meer en in den rug gelukkig iets decenter - zeer weinig garneering en veelal lange wijde-uitgepofte mouwen. De sleep is geen axioma meer. De zoo eenvoudig geworden avondjapon is hiermede meer en meer in zekeren zin een persoonlijke dracht en "de kleeren zullen de dame zoozeer niet meer maken", maar het meeste zal afhangen van degene, die ze draagt. De taille is thans nog meer uitgeteekend en daaronder golft dan een wijde rok naar beneden. Voor 's morgens is er variatie en wel in een petit manteau met bijpassende japon of een rok met blouse. (Hier komt nogal eens piqué-garneering bij.) In tallooze gedaanten gaat de cape een belangrijke rol spelen en wel dikwijls als een bijna klassieke draperie van schouders en armen.

Evenals bij de hooger omschreven costuums gaan we ook met de hoeden weer een stapje verder naar de modellen, die herinneringen opwekken aan de periode van het einde der vorige eeuw. Ze hellen ietwat schuin voorover met soms een soort klep en hebben een eenigszins schalks voorkomen. Daarnaast blijft men de groote, platte zomerhoeden zien boven gebloemde japonnen of - bij het sportieve complet - kwieke "kwartiermutsjes" met een soort hanekam.

En hiermede hopen wij onze dames in vage trekken eenige indrukken te hebben gegeven van de voorjaarsmode 1935.

 

JOHN. M.

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - woensdag 11 september 1935

 

 

Modeshow in "Modern"

 

Wat het winterseizoen ons te zien zal geven

 

Opmerkelijk is den vrijen loop gelaten aan fantasie

 

 

Op een nog zomerachtigen middag is alhier gisteren door koningin Mode het Herfst- en Winterseizoen aangekondigd, door een show, waarvan ons in de zalen van café-restaurant "Modern" de fa. Hoelen en Nieuwendijk onder auspiciën der fa. Gez. Teulings de première gaf. Laten we direct met voldoening erkennen, dat deze gebruikelijke reeks van vertooningen is geopend met een zeer elegante demonstratie der herfst- en wintermode. Deze inzet is in alle opzichten geslaagd en zeer vele dames, waaronder wij ons als een der enkele mannen een vreemde eend in de bijt voelden - waarom blijven die mannen toch altijd zoo schuchter weg?! - hebben zichtbaar genoten van al het charmante, dat vertoond werd.

Het zou ons natuurlijk te ver voeren om de heele keurcollectie, die nogal uitgebreid was, te bespreken en daarom zullen wij ons moeten beperken tot enkele algemeene indrukken. Een der voornaamste daarvan is wel, dat onze dames dezen winter geen dictatoriale voorschriften krijgen, maar dat er nogal vrijen loop is gelaten aan de fantasie. De groote verscheidenheid van mantels die alle lengtes hebben, toonde ons, dat er zoowaar met eenige verandering van een vorige editie nog wel iets te maken is. Er zijn natuurlijk - daarvoor is de mode de mode! - nieuwigheden en men zal vooral naar nieuwe hoedjes (waarover aanstonds) moeten uitkijken. Een der opvallende nouveauté's - dit woord hoort beslist bij een dergelijk verslag! - levert de mouw, die een evolutie ondergaat. Zoowel bij de mantelcostuums als japonnen worden deze wijd, zeer wijd soms zelfs, met vaak groote poffen boven den elleboog of veel ruimte over den geheelen arm.

In enkele korte opmerkingen zouden we dan nog willen zeggen, dat er veel fluweel wordt gedragen, dat er weinig decoratie is, contrasten in tinten zijn, veel zwart met goud of wit wordt gedragen, koordengarneering nogal "en vogue" schijnt, avondjaponnen rijk zijn aan draperieën en dat over het algemeen de lijnen daarvan nog steeds iet of wat herinneren aan modellen uit vroeger tijden. Veel werk wordt er op in 't oog springende wijze gemaakt van de ceintuurs der costuums, die van dezelfde stof zijn als de jurk of van leer. Men zou dit eigenlijk wel een nieuwtje kunnen noemen met die ceintuurs, welke veelal breed en strak zijn. De stof der wijder geworden avondjaponnen zal dit seizoen veel van tafzijde moeten zijn, hetgeen hier vaak getoond werd en wat wij ook in veel mate constateerden op de laatste entrée's van het afgeloopen zomerseizoen in een toonaangevende Belgische badplaats.

Aardige sportcostuums, die werkelijk aan de idee beantwoordden, behoorden tot de collectie. Een der charmantste wandelcostuums vonden wij wel dat van zwart fluweel met een dito hoedje met Schotse motieven. En zoo zijn we bij de hoedjes aangeland, die dezen winter den mannen veel geld zullen kosten en die als 't ware gemaakt zijn voor iedere vrouw apart. Hier vooral heeft de fantasie vrij spel en de grilligheid is enorm. Vol variatie zijn die hoedjes, al komen nogal vaak ronde voor - op het achterhoofd hangend - met van voren achterover geslagen rand.

Wij meenen met deze korte indrukken, die overigens zeer aangenaam waren, te mogen volstaan en besluiten met op te merken, dat "Modern", welks interieur en sfeer zich uitstekend leenen voor zoo'n modeshow, een keurig verzorgde thé-complet serveerde, dat "Unique" met eenige Perzische tapijtjes de decoratie verfijnde en dat het orkest van Alexander Coret op prettig stemmende wijze voor de muzikale illustratie zorgde.

 

JOHN. M.

 


Nieuwe Tilburgsche Courant - dinsdag 24 september 1935

 

 

Modeshow in "Modern"

 

Hirsch toont de najaarscollectie

 

Een gedistingueerd genot in kleur en lijn

 

 

Er zit een zekere climax in de modeshows, die men in onze stad de laatste weken volgens jaarlijksch gebruik bij de "entrée d'automne" te aanschouwen heeft gekregen. Het valt niet te ontkennen, dat de overtreffende trap betreden wordt door het befaamde Maison Hirsch, waarheen steeds een bijzondere belangstelling is uitgegaan, omdat men weet, dat dit huis een hooge reputatie heeft te handhaven en demonstraties pleegt te geven van een zeer fijne distinctie. Hirsch heeft gisterenmiddag in café-restaurant "Modern" voor een iets beknopter gezelschap dan anders, overwegend gevormd door de dames van Tilburg's society, bewezen, dat - men kan dit het beste zóó zeggen - Hirsch nog altijd Hirsch is. De "schotels", die ons hier smaakvol en elegant werden voorgezet, kwamen in hoofdzaak natuurlijk overeen met vorige, maar alleen lag hierover onmiskenbaar een fijner "sausje" heen, waarvan met de "keuken" wel kent.

Wat ons in bijzondere mate dit jaar weer trof in de show van Hirsch, is dat hier wederom op zoo gedistingueerde wijze de soms wat pralerige motieven van de groote modekunstenaars zijn verwerkt naar de meer sobere ideeën van de Hollandsche vrouw, die over het algemeen een bescheiden ornament verkiest boven het al te bizarre. Zoowaar zou men dus ook hier bijna kunnen spreken van "aanpassing". Maar het gevolg van dit alles is ook, dat er op het geheel een zeer fijn afgewerkte stempel drukt van kleur en lijn, geheel in overeenstemming met smaak en verlangen van de bepaalde toeschouwster. Het lijkt ons dat men in het onderhavige geval het beste met deze omschrijvingen den hoofdindruk kan weergeven, dien wij gisterenmiddag op dezen show hebben opgedaan, zonder uit te weiden over de diverse modellen, die stuk voor stuk aan bovenstaande beantwoordden en de geïnteresseerden heusch wel goed gezien en daarmede bewonderd zullen hebben.

Wanneer we dan hieraan toch nog enkele losse opmerkingen toevoegen, dan moeten wij 't allereerst weer prijzen, dat men er zoozeer met succes in geslaagd is van de opvallend geworden Renaissance-stijl alleen datgene te benutten, wat een moderne vrouw vlot en flatteerend draagt. Domineerend was de zwarte kleur en daarin toonde men bijv. een fluweelen avondtoilet met dito cape, welke een voering had van groene zijde. Dit was een contrast met een verrassend effect. Ook hier zagen wij voorts weer in een nog fijner stijl en afwerking de tafzijden en wijde avondtoiletten met ingeweven bloemetjes en "gigot"-mouwen in lichtblauw, tabaksbruin of zwart. Met vaak zeer charmante fantasie bleek hier ook in alle soorten van costuums dankbaar gebruik gemaakt te zijn van de ceintuur-nouveauté's. Zeer smaakvol heeft men dat ook gedaan bij allerlei draperieën, welke bij het grand toilet en vogue zijn geworden.

Het verdient nog bijzondere vermelding, dat deze door vijf mannequins voorgedragen genummerde collectie werd ingezet met een uitgebreide sorteering complets en sportieve wandelcostuums, waarvan er vele tot koopen noodden. Ook hierin werd voldaan aan het bij onze dames overheerschende gevoel voor evenwicht, omdat er afkeer is van het opzettelijke. Uiterste zorg bleek eveneens besteed aan bijpassende hoeden en schoenen en zoo was het, resumeerend, een zeer chique show, Hirsch waardig. Aangename indrukken zal men er ongetwijfeld van hebben meegenomen, waartoe weer hebben bijgedragen de gezellige sfeer en de keurig geserveerde thé-complet van "Modern" en de begeleiding van het orkest van Alexander Coret.

Het was een show met cachet.

 

JOHN. M.

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - woensdag 12 oktober 1938

 

 

Rhapsodie in bont

 

Een origineele show van Fourrures Max in het Carlton Hotel te Amsterdam

 

 

Het is een bonte vertooning geworden gedurende het afgeloopen weekend in het Carlton Hotel te Amsterdam, waar het winterseizoen is ingezet met een modeshow van het befaamde Parijsche bonthuis "Fourrures Max". Zaterdag bij het diner en Zondag bij de thé-dansant had zoodoende de Carltondirectie, onderwijl zij opnieuw haar verfijnde prestaties op culinair gebied in de speciale sfeer van haar gerenommeerd huis leverde, gezorgd voor een origineele attractie door weer een exclusieve Parijsche modeshow te bieden, ditmaal zelfs uitsluitend gebaseerd op alles wat des bonts is. En wat een variatie weten de Parijsche modekunstenaars op dit gebied alleen reeds te brengen, wanneer men weet, dat hier bijna zestig modellen getoond werden door zes mannequins, met een zwier, die alleen deze - en dan nog Parijsche - eigen is.

Wij kunnen slechts een greep doen uit de schitterende collectie - althans wat de beschrijving betreft! - en dan denken wij allereerst bijv. aan een avondmantel van astrakan, getailleerd en slechts even de schoentippen zichtbaar latend. Of anders is er nog zoo'n geval van roze satijn, met bont van bunzing afgezet, ook wel toegepast op de gedeeltelijk tot cape verwerkte mouwen van een zwarte tailleur. In plaats van de pelerine, die de slanke lijn eigenlijk niet bevorderde, is revolutionair de cape geheel van bont gekomen. Op dit gebied was men hier zelfs schier onuitputtelijk, want zoo waren er nog capes van skunks, zilvervos en andere katachtige soorten.

Daar was zoowaar nog een chinchilla-cape met zeer flatteus daarbij een hoedje (van Claude Saint-Cyr) en een mofje van hetzelfde kostbare huidje. Bij een zwart avondkleed werd de geraffineerde fantasie van den bontwerker nog overtroffen door een cape van wit hermelijn, op den rug spits toeloopend en van voren zoo maar eventjes vast. Naast deze zeldzame luxe werd bewezen, dat er ook op eenvoudiger wijze nog zulke gracieuze resultaten met bont zijn te verkrijgen in de nog immer en vogue blijkende manteaux met randen en kragen of bijv. alleen de ondermouwen van bont.

Aardige vondsten waren er ook op het gebied der soortrijke vossen. Een unieke vondst vormden twee aan elkaar gehechte vossen om den hals en eenige malen om den rechteronderarm geslagen. Wanneer wij dan nog even melding maken van een mantel van gladgeschoren beverbont, dan zullen onze dames zich ongeveer wel kunnen voorstellen, wat er met bont zooal te bereiken is, mits hunne lieve mannen dan een handje meehelpen! Er waren o.i. misschien ook modellen "plus chiques que chauds", maar bij de meeste dames gaat 't immers toch eerder om het modieuze dan om het practische!

De bezoeksters van deze weelderige en royaal beapplaudisseerde bontshow zullen er nog lang een aangename herinnering aan meedragen door de charmant aangeboden flacons van de vermaarde parfumerie Guerlain. Carlton en Max hebben een show georganiseerd, welke beider naam de volle eer aandeed.

 

JOHN. M.