INHOUD MAJOIE
CUBRA HOME

© 2017

Stichting Cultureel Brabant (CuBra)  & Ben van de Pol

John Majoie - Voici

Biografische gegevens

 

Onder redactie van Ben van de Pol

 

Op de planken - Bonte avonden van Gulden Vlies Sportvereeniging

 


 

Nieuwe Tilburgsche Courant - vrijdag 25 april 1941

 

 

G.V.S.

 

Gulden Vlies-Sportvereeniging geeft op Zaterdag en Zondag 26 en 27 April in de zaal van den Heer P. Bogaers ("Pas Buiten") twee Bonte Avonden met medewerking van "Voici".

Entree 30 cent (belasting inbegrepen). Plaatsbespreken à 10 cent per persoon. Voor Zaterdag van 3-5 uur, voor Zondag van 12-1.30 uur aan de zaal.

Aanvang 7 uur, opening zaal 6.30 uur.

 

HET BESTUUR

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - maandag 28 april 1941

 

 

Een succesvolle Bonte Avond

 

De Gulden Vlies-Sportvereeniging zette haar beste beentje voor

 

 

Voor een stampvolle zaal gaf de G.V.S., de sport- en ontspanningsvereeniging der N.V. Gulden Vlies-Sigarenfabrieken alhier, in "Pas Buiten" Zaterdag- en Zondagavond, respectievelijk voor leden en genoodigden en algemeen publiek, een bonten avond, waaraan ditmaal als bijzondere attractie was verbonden de medewerking van Voici, den bekenden rijmelaar van de Nieuwe Tilburgsche Courant, die voor deze gelegenheid verschillende leuke liedjes en een dolle klucht geschreven had.

Dat er onder het personeel van deze sigarenfabriek verscheidene goede krachten schuilen, die zich op de planken thuis voelen, bewezen wederom de in bonte verscheidenheid ten tooneele gevoerde stukjes, waaronder uitblonk bijv. een dramatische schets "Zijn vreemde wil", welke prachtig vertolkt werd. Veel is er gelachen met twee duo's en bijzonder applaus oogsten de G.V.S.-songers met hun uitgebreid repertoire cowboy-liedjes per mandoline. Een zeldzaam goed figuur sloegen de meisjes in een Slavisch dansje en nog beter in een balletnummertje met fraaie costumeering, beide nummertjes keurig begeleid door het eigen orkestje. Het was ook een eigen kracht, die deze dansen met veel geduld had ingestudeerd en men kan er met veel voldoening op terugzien.

Een jochie van twaalf jaar, Jantje van Santvoort, zong "Daddy" met een flair en een stemmetjes, dat eenig was in dit genre en dan ook een donderend applaus kreeg. De clou van den avond was wellicht de door Voici in elkaar gezette klucht, waarin hijzelf optrad als een nieuwen huisknecht, die er wel héél rare manieren op nahield. De menschen hebben gebruld van het lachen en daar was het toch maar om begonnen. Zoo was het ook in de scène "De nachtwacht", een dwaas, maar uitstekend voorgedragen geval. Een aardige finale met een ode aan sport en ontspanning besloot dezen succesvollen bonten avond, waarmede tweemaal enkele honderden zich, zoo meenen wij wel, kostelijk geamuseerd hebben. De roep over het optreden van alle executanten was althans algemeen.

Directie en overheidspersoneel gaven Zaterdagavond voltallig blijk van hun medeleven en de eere-voorzitter, de heer Jules Majoie, vertolkte voorzeker ieders meening, toen hij alle optredenden en stille medewerkers van het eigen personeel, dat zoo uitmuntend en op dit gebied ook origineel voor den dag gekomen was, hartelijk dankte voor de door hen gegeven moeite, welke beloond werd met de toezegging van een niet onbelangrijke gift der directie om een feestavondje te houden.

De G.V.S., die door middel van Voici een nieuw actueel volksliedje lanceerde, kan op een zeer geslaagd optreden terugzien en als dit zoo doorgaat, dan behoeven zij voor beroepswerk op dit gebied niet meer onder te doen. Het geheel zal de goede band versterken, die hier onder dit personeel kennelijk bleek te heerschen, omdat men daar zoo spontaan de handen ineenslaat om op z'n tijd na den arbeid met eigen krachten gepaste ontspanning te brengen.

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - woensdag 20 augustus 1941

 

 

Bonte Avonden in "Pas Buiten"

 

Succesvol optreden van de toneelclub der Gulden Vlies-Sigarenfabrieken

 

 

Er schijnt een goede faam uit te gaan van het optreden der tooneelclub der G.V.S., die in het afgeloopen seizoen met medewerking van den bekenden puntdichter Voici reeds een geheele reeks zg. bonte avonden gaf in de ontspanningszaal van "Pas Buiten" aan den Bredascheweg. Verleden Zaterdagavond trad het gezelschap met aardige shownummers en origineele kluchten wederom op voor de leden met aanhang en genoodigden van de voetbalvereeniging der N.V. Spinnerij Swagemakers-Bogaerts. Men heeft zich weer kostelijk geamuseerd van half zeven tot elf uur. De toneelclub uit de sigarenindustrie heeft thans nog twee verzoeken gekregen om voor het voetlicht te treden en wel op Zaterdag 30 Augustus a.s. voor het personeel van de N.V. Tilkamwol en op Zaterdag 6 September voor de ontspanningsvereeniging der N.V. Tricotagefabriek Charma, beide avonden weer in de zaal van "Pas Buiten".

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - dinsdag 4 november 1941

 

 

Feestavond voor ons personeel

 

Zaterdagavond werd in de zaal van "Pas Buiten" voor het personeel van de Nieuwe Tilburgsche Courant een feestavond gehouden, welke door de directie was aangeboden in verband met het 40-jarig directeursjubileum van den heer Leo Arts, dat in den voorbijen zomer gevierd is. De avond werd o.a. bijgewoond door den jubilaris en den hoofdredacteur den heer H. Arts met hun familie. Onder de vele feestgenooten, die allen met hun dames resp. heeren waren uitgenoodigd, bevonden zich tevens de gepensioneerden van ons bedrijf.

De avond werd geopend met een hartelijk welkomstwoord door den directeur, den heer L. Arts, die de aanwezigen een prettigen avond wenschte. Hierna waren woord en daad aan de Gulden Vlies-Sportvereeniging, die - met medewerking van Voici - een bont programma ten tooneele bracht. Ernst en humor wisselden daarbij elkander af. De gelegenheidsartisten zijn er op een uitmuntende wijze in geslaagd hun talrijke auditorium den geheelen avond op aangename wijze bezig te houden.

De prettige en ongedwongen stemming, waarin de vriendschappelijke verstandhouding tusschen directie, hoofdredactie en personeel tot uitdrukking kwam, zoodat weer eens bewezen werd, dat allen, die bij de N.T.C. werken eigenlijk één groote familie vormen, werd nog verhoogd door de met gulle hand uitgedeelde versnaperingen. Jammer was het alleen maar, dat door de politievoorschriften de zaal om 11 uur ontruimd moest zijn.

Bij het slot van het feest sprak de directeur een dankwoord tot de Gulden Vlies-Sportvereeniging en bood den regisseur een fraai bouquet chrysanten aan. Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik de in slaap verzonken N.T.C.-Sportvereeniging "Nitico" een levensinjectie toe te dienen. De heer P. van Beek vertolkte de erkentelijkheid van het personeel voor dit gezellige feest, terwijl ten slotte de eere-voorzitter der Gulden Vlies-Sportvereeniging, de heer Jules Majoie, zijn club feliciteerde met haar driejarig bestaan. Alles bijeen was het een feestavond, die zeker in hooge mate heeft bijgedragen tot versteviging van de goede betrekkingen binnen het bedrijf van de N.T.C.

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - vrijdag 7 november 1941

 

 

De Gulden Vlies-Sportvereeniging

 

verschijnt ZONDAGAVOND 9 en 16 NOVEMBER a.s. wederom op de planken met een geheel nieuw programma om u een origineelen BONTEN AVOND te bieden met medewerking van "VOICI" in de zaal "Pas Buiten" aan den Bredascheweg 28.

Entree f 0,40 per persoon. Plaatsbespreken aan de zaal Zondagmiddag 12-1.30 uur ad 10 ct. p.p. (Zaterdagavond a.s. reeds uitverkocht!)

 

 

Nieuwe Tilburgsche Courant - maandag 10 november 1941

 

 

Bonte Avond van de G.V.S.

 

Weer een origineel programma

 

 

Zaterdagavond voor eigen kring en Zondagavond voor de algemeene belangstelling - beide malen in een volgepropte zaal - heeft de afdeeling tooneel van de Gulden Vlies-Sportvereeniging in "Pas Buiten" een nieuw bont programma afgedraaid, waarbij Voici wederom zijn medewerking verleeende. De G.V.S. heeft van lieverlee een zekeren naam gekregen in de reeks bonte avonden, zoodat de verwachtingen hoog gestemd waren. Gezien het gulle applaus en de vele lachsalvo's van het publiek zou men mogen concludeeren, dat men hierin waarlijk niet teleurgesteld is.

Het begint al met een heel origineele opening, die er direct de stemming inbrengt. Het Niemandslandsche Symphonie-orkest onder leiding van prof. Slamaraak speelt de 2e raphsodie van Liszt. De muziek is prachtig, omdat zij ten gehoore gebracht wordt zooals in werkelijkheid, doch de orkestleden en vooral de dirigent doen zóó verschrikkelijk dwaas, dat er in de zaal zeven minuten aan één stuk gebruld wordt van het lachen. In "Een eeuw achter" laten de executanten zien, dat zij nog meer kunnen dan sigaren maken en ringen. Dit stukje moraal wordt voortreffelijk ten tooneele gebracht.

Leuke zangnummertjes, een mooie dans en weer het optreden van het trio met zang en guitaar, dit alles met fraaie decors op den achtergrond, wisselen af met enkele dolle kluchten, waarin Voici weer optreedt en veel gek doet. Deze laatste komt ook nog voor den dag met een nieuwe "schlager" over een kip, een konijn en een geit. Het is alles bijeen weer een origineele vertooning, waarbij kennelijk gestreefd is naar iets meer dan gewoon. Het publiek, dat tot dusver reeds kwam opdagen, heeft dan ook waarlijk genoten.

Zaterdagavond, toen er werd opgetreden voor het personeel van de Gulden Vlies-Sigarenfabrieken, werd het driejarig bestaan van de club herdacht. De leider, de heer J.P.M. Jansen, nam deze gelegenheid waar om een hartelijk dankwoord uit te spreken tot de directie voor haar steeds zoo royale medewerking. Spreker richtte zich vooral tot den eere-voorzitter, den heer Jules Majoie, die zooveel voor de ontspanning van het personeel gedaan heeft en wien hij den "vader" van de G.V.S. noemde.

De heer Ouwehand, hoofdvertegenwoordiger uit Den Haag, vertolkte de gevoelens van het personeel tegenover de directie, die al het mogelijke doet om door energieke leiding de zaak ondanks de moeilijke omstandigheden zoo goed mogelijk aan het draaien te houden, waarbij spreker den nadruk legde op het kenmerkend feit, dat zij in tegenstelling met vele anderen niet schroomde haar product ook thans nog onder den traditioneelen naam in omloop te brengen.

De eere-voorzitter van de G.V.S. wees ten slotte de tot hem gerichte dankwoorden terug op de spontaniteit, waarmede de leden der G.V.S. zooveel vrije uren opofferden om onderling den band te versterken door degelijke ontspanning te willen brengen.