INHOUD MAJOIE
CUBRA HOME

© 2017

Stichting Cultureel Brabant (CuBra)  & Ben van de Pol

John Majoie - Voici

Biografische gegevens

 

Onder redactie van Ben van de Pol

 

Op de planken - Militaire feestavond

 


 

Nieuwe Tilburgsche Courant - dinsdag 2 mei 1939

 

 

Nieuws uit Goirle

 

Militaire Feestavond

 

Ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana

 

 

Zondagmiddag werd ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana op het terrein van de T.W.E.M. - dat door de gloeilampenfabriek Flora welwillend beschikbaar was gesteld - een militaire voetbalwedstrijd georganiseerd. De wedstrijd, die in een welverdiende overwinning 5-1 der Q-troepen op de Jagers eindigde, heeft hiermede aangetoond, dat de veel oudere lichtingen nog voldoende "fit" waren, om de jongste lichting haar waarde te toonen. Ondanks het minder gunstige weder was de belangstelling vrij groot.

Des avonds werd te zeven uur door de troepen van 1-G.B.J., die uit Riel en Golf, voorafgegaan door de Kon. Harmonie, een feestmarsch door het dorp gehouden. Voor de woning van den Burgemeester, alwaar zijn Edelachtbare en echtgenoote opgesteld stonden, werd even halt gehouden en ten aanhoore van zeer velen het Wilhelmus gespeeld, dat besloten werd met een uitbundig "Hoera" op de Prinses! Onder veel belangstelling van de zijde der inwoners, die zich bij den stoet aansloten, trok de Kon. Harmonie door de voornaamste straten van Goirle. Om 8 uur werd de stoet ontbonden voor het café Smits-Schuurmans.

Den militairen van het Vak 1-G.B.J. werd in de groote Harmoniezaal een cabaret-uitvoering aangeboden. De leiding van dezen met spoed georganiseerden avond berustte bij den kapitein der Jagers L.V.A. de Leau. Om kwart over 8 werd de avond - na staande het Wilhelmus te hebben gezongen - door kapitein de Leau geopend, waarbij hij de clementie van alle militairen en genoodigden inriep voor het gebodene in verband met den zeer korten tijd van voorbereiding. De vraag bleek achteraf geheel overbodig te zijn, omdat het 't publiek aangebodene buitengewoon goed was! Meerdere malen werd er daverend gelachen en menig optreden der artisten werd op een warm applaus onthaald. Tot de vele belangstellenden behoorden behalve verschillende officieren van 't Vak 1-G.B.J., ook het bestuur van de Kon. Harmonie en andere plaatselijke autoriteiten. De burgemeester was helaas verhinderd den avond bij te wonen.

Tot de artisten, die geheel belangeloos hunne medewerking verleenden, behoorde de conferencier J.J.M.A. Majoie, vrijwillig motorordonnans, die op voortreffelijke wijze den avond leidde en eenieder steeds onbedaarlijk liet lachen. Zijn theorie over de lichte mitrailleur en "Rhapsodie-parodie" waren onbetaalbaar. Ook de korporaal Vallen bleek een uitmuntende kracht te zijn en een uitstekende saxofonist, terwijl de Jager Allebas en de ziekendrager Nieuwenhuizen zeer aardige nummers ten beste gaven. De tapdanser Toet was zeer goed, de goochelaar Oudenhoven gaf een zeer aardige demonstratie. Het geheel werd door een orkestje opgevroolijkt.

De kapitein brengt langs dezen weg nogmaals dank aan de firma Majoie, die alle militairen belangeloos op extra fijne Gulden Vlies-sigaren tracteerde. De commissie van voorbereiding verstrekte bovendien consumptiebons. Wij zijn er van overtuigd, dat allen een zeer genoeglijken avond hebben gehad. Voor het op wacht of piket zijnde gedeelte werd dezelfde uitvoering Maandagmiddag in de Harmoniezaal gegeven.