INHOUD MAJOIE
CUBRA HOME

© 2017

Stichting Cultureel Brabant (CuBra)  & Ben van de Pol

John Majoie - Voici

Biografische gegevens

 

Onder redactie van Ben van de Pol

 

Op de planken - Feestavond Landstormcorps

 


Nieuwe Tilburgsche Courant - zaterdag 1 april 1939

 

 

Vrijwillig Landstormcorps Motordienst

 

De cursus gesloten met een bonten avond

 

 

De Tilburgsche afdeeling van het Vrijwillig Landstormcorps Motordienst heeft gisterenavond de wintercursus besloten met een feestelijk samenzijn, op eigen kosten aangericht. Nadat het laatste lesuur was besteed aan de explicatie van eventueele mobilisatiebevelen en lastgevingen, vereenigde men zich in de achterzaal van "De Lindeboom", waar een "koud soupeetje" was aangericht. De commandant, luitenant Scheefhals, de instructeur-adjudant Thiery en verschillende onderofficieren uit Den Bosch, die met instructie belast zijn, zaten mede aan.

De Voorzitter van het feestcomité, soldaat Van Buchem, bood namens allen adjudant-instructeur Thiery een fraai cadeau aan, in den vorm van een cassette, die waarlijk indruk maakte. Een nieuw treffend bewijs van genegenheid. Nadat het een en ander verorberd was, dankten de sergeant G. Eras en de soldaat John Majoie respectievelijk namens de oudere en de nieuwe vrijwilligers den luitenant en den instructeur voor de kennis, welke zij steeds in zulk een aangename sfeer hadden bijgebracht. In deze speeches, welke de gevoelens van allen vertolkten, kwam verder duidelijk de sympathie tot uiting, welke de vrijwilligers hun superieuren toedragen.

De avond, die met een uur verlengd was, werd verder opgeluisterd door het optreden van den humorist Van Lunen, die aardige liedjes zong en grapjes maakte, terwijl de soldaat John Majoie met medewerking van het restaurant-orkest een speciaal liedje met refrein over de cursus voordroeg en "op zijn manier" een uitleg gaf van een door hem in elkaar geknutselde mitrailleur, waarmede ongetwijfeld de kennis van dit ingewikkeld wapen verrijkt is, te meer omdat nog niet in praktijk gebrachte onderdeelen getoond werden! De Gulden Vlies-sigarenfabriek had fijne puntlooze rookers ter beschikking gesteld.

Luitenant Scheefhals sprak mede namens den instructeur een dankwoord voor de betoonde uitingen van aanhankelijkheid en wekte zijn manschappen op de gegeven lessen goed ter harte te nemen, en in de praktijk te toonen dat men met Brabantsche vrijwilligers te doen heeft, wat voor zichzelf spreekt. Het was een mooi slot, waarbij duidelijk tot uiting is gekomen, dat in deze afdeeling van Tilburg en omstreken een bijzonder prettige sfeer en een gezonde geest heerscht.